Raa­si­ku val­la juu­be­li­nä­da­la lõ­pe­ta­sid ak­tus ja vas­tu­võtt

2521
Raa­si­ku val­la­va­ne­mad: ala­tes 2013. aas­tast RAI­VO UUK­KI­VI, aas­ta­tel 1999-2011 AND­RE SEPP ja 1996-1999 OLEV RÄH­NI. Aa­re Ets, kes oli val­la­va­nem aastatel 2011-2013, oli ühis­pil­dis­ta­mi­se ajaks peolt lah­ku­nud.

Val­la sün­ni­päe­val Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli ül­la­tus­kü­la­li­ne AND­RUS VAA­RI­KU ke­has­ta­tud IVAN ORAV.

Raa­si­ku val­lal on kolm sün­ni­päe­va – esi­me­ne 1898. aas­tast, kui Raa­si­ku vald il­mus esi­mest kor­da oma­va­lit­sus­kaar­di­le. Tei­ne on taas­ni­me­ta­mi­ne 1992. aas­ta 12. märt­sil, mi­da tä­his­ta­tak­se ka Raa­si­ku val­la amet­li­ku sün­ni­päe­va­na. Kol­man­da sün­ni­päe­va pak­kus väl­ja val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Viis tu­hat ko­da­nik­ku täi­tus meie re­gist­ris möö­du­nud aas­ta 20. det­semb­ril ja nii võib sel­le­gi päe­va mõt­tes rää­ki­da Raa­si­ku val­la taas­sün­nist.”
Möö­du­nud aas­tal oli Raa­si­ku val­la sün­ni­päev tõ­si­se­mas mee­leo­lus, pol­nud tea­da, kas vald saab jät­ka­ta pä­rast 2017. aas­ta va­li­mi­si ise­seis­valt. Möö­du­nud aas­ta pi­dus­tus­te foo­ku­ses oli val­la tu­le­vi­ku üle aru­ta­mi­ne. Tä­na­vu oli sel­ge, et hal­dus­re­for­mi kri­tee­riu­mid on täi­de­tud ja sün­ni­päe­va­pi­du kes­tis 9 päe­va jär­jest. Juu­be­liü­ri­tu­sed lõp­pe­sid pü­ha­päe­val, 12. märt­sil Aru­kü­la rah­va­ma­jas kont­ser­tak­tu­se ja val­la­juh­ti­de vas­tu­võ­tu­ga.
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe kõ­ne­les ak­tu­sel, et täh­tis on iga ini­me­ne, kü­la ja ko­du­paik, mis moo­dus­tab val­la. Ta li­sas, et sün­ni­päe­vaü­ri­tu­sed on kan­tud ar­mas­tu­sest oma val­la ja rii­gi vas­tu.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi rää­kis, et 25 aas­ta jook­sul on Raa­si­ku vald näi­nud pa­re­maid ja hal­ve­maid ae­gu, ela­nud lä­bi kas­vu­ras­ku­si: „Tä­nu oma asu­ko­ha­le võib siis­ki öel­da, et meil on läi­nud pa­re­mi­ni pal­ju­dest teis­test oma­va­lit­sus­test ja ole­me saa­vu­ta­nud lä­bi nen­de aas­ta­te jät­ku­suut­lik­ku­se.”

Loo­me­võist­lu­sel 260 tööd
Val­la­va­lit­sus an­dis ak­tu­sel üle mee­ned nei­le, kes on töö­ta­nud Raa­si­ku val­las vä­he­malt 25 aas­tat ehk sa­ma kaua, kui va­na on taas­ni­me­ta­tud Raa­si­ku vald. Tä­nu said Lju­bov Al­jas­mäe, Ka­ja Aru­sa­lu, Anu Hein­loo, Ene Hert, Mal­le Jaa­ko, Ma­re Jut­ta, Hel­ju Ka­da­kas, Mar­ju Kond­rat­jev, Liia Kot­kas, Avo Möls, Lee­na Möls, Mo­ni­ka Nu­ka, Lai­li Pal­lon, Eha Pod­gor­no­va, Ka­rin Reis­ka, Eve Saa­re, Ter­je Saa­rem, Mai­mu Sa­ra­puu, Il­me Suur­kuusk, Al­li Te­der, Hel­ve Tei­no, Lud­mil­la Tei­no, Ul­vi Ten­sing, He­li Tens­lind, Tii­na To­min­gas, Mae Trump, An­žel­la Veel­maa, Kad­ri Vii­ra, Lin­da Wró­bel. Nad said kin­giks Raa­si­ku val­la kuld­se ää­ri­se­ga va­pi­mär­gi ning raa­mi­tud tä­nu­kir­ja loo­me­võist­lu­sel esi­ko­ha saa­nud Mar­ko Hein­loo luu­le­tu­se­ga.
Hõ­be­mär­gid an­nab val­la­va­lit­sus nei­le, kes on töö­ta­nud Raa­si­ku val­las 10 aas­tat ja kauem. Val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad said mär­gid kät­te ak­tu­sel, al­la­su­tus­te töö­ta­ja­te­le kin­gi­tak­se mär­gid hil­jem igas ma­jas eral­di.
Tei­ne tä­nu­de plokk oli Raa­si­ku val­la 25. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud loo­me­võist­lu­se osa­le­ja­te au­ta­sus­ta­mi­ne. Võist­lu­se kuu­lu­tas Raa­si­ku abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re väl­ja jaa­nua­ris.
Töid oli kok­ku 260, neist 161 joo­nis­tu­sed, 76 luu­le­tu­sed ja 23 es­seed. 5-7aas­ta­sed lap­sed osa­le­sid joo­nis­tus­võist­lu­sel „Mi­nu ko­du”. Esi­ko­ha sai Adee­le Al­ve­la Aru­kü­la las­teaiast, tei­se Mat­tias Laas Raa­si­ku las­teaiast, 3. ko­ha Piia Lii­dia Te­der Aru­kü­la las­teaiast, erip­ree­mia Iza­bel­la Tants­ju­ra Aru­kü­la las­teaiast.
Sa­mas ka­te­goo­rias võist­le­sid ka 1.-3. klas­si­de õpi­la­sed. Esi­ko­ha sai Mar­tin Lei­ter Raa­si­ku põ­hi­koo­li 2. klas­sist, tei­ne oli Kenn Kais Pi­ka­ve­re koo­li 3. klas­sist ning kol­mas Elii­sa Pa­rik Aru­kü­la koo­li 3. klas­sist. Erip­ree­mia päl­vis Jand­ro Pär­na Raa­si­ku põ­hi­koo­li 3. klas­sist.
4.-6. klas­si­le oli luu­le­võist­lus „Mul­le meel­dib mi­nu ko­du­koht”. Nel­jan­da­te klas­si­de ar­ves­tu­ses tu­li esi­me­seks Mar­ta Ma­rie Roo­si­mä­gi Raa­si­ku koo­list, 2. ko­ha sai Kar­men Oll Pi­ka­ve­re koo­list ning 3. ko­ha Ti­mo Pi­per Aru­kü­la koo­list. Viien­da­te klas­si­de õpi­las­te hul­gas oli pa­rim Ave­li Aa­vik Aru­kü­la koo­list, tal­le järg­ne­sid Ker­tu Ivask Raa­si­ku põ­hi­koo­list ja Re­net­te-Ly Greim Aru­kü­la koo­list. 6. klas­si­de hul­gas oli pa­rim Liis Kraub­ner Raa­si­ku põ­hi­koo­list, tei­ne oli Mer­ly Oja, kol­mas Kar­mel Saa­re­mä­gi Aru­kü­la koo­list.
7.-9. klas­si­de kir­jan­di­võist­lu­se „Mul­le meel­dib ela­da Raa­si­ku val­las” või­tis Ig­nar Fjo­do­rov 8. klas­sist, tei­ne oli And­reas Sepp 7. klas­sist, kol­mas Sten Parv 7. klas­sist. Erip­ree­miad said In­ge­ly Pe­nu 9. klas­sist ja 8. klas­si õpi­la­ne Kris Ro­bin Ka­ru. Kõik sel­le ka­te­goo­ria pree­miad läk­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li.
Kesk­koo­liõ­pi­la­sed ning ku­ni 26aas­ta­sed noo­red said osa­le­da joo­nis­tu­se, luu­le­tu­se või es­see te­ge­mi­sel. Võit­ja oli Ras­mus Prik, kel­le joo­nis­tus, Raa­si­ku val­la ise­seis­vu­se ni­mel teh­tud püüd­lu­si ku­ju­tav lo­go, hak­kab raa­mi­tu­na kau­nis­ta­ma vo­li­ko­gu is­tun­gi­te saa­li ning on trü­ki­tud val­la aja­loo­kon­ve­rent­si ko­gu­mik­ku.
Üle 26aas­tas­te joo­nis­tu­se ka­te­goo­ria või­tis Maa­ri­ka Le­kar­kin. Sa­mas va­nu­se­rüh­mas pa­ri­ma luu­le­tu­se kir­ju­tas Mar­ko Hein­loo, tei­se ko­ha sai Kad­ri Poh­lak. Erip­ree­mia sai 82aas­ta­ne Vir­ve Te­der, kes kir­ju­tas kõi­ge pi­ke­ma luu­le­tu­se.
Töid hin­das žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid Liis Ta­gel, Sir­li Leok, Ülo Udu­mäe, Priit Narg­la, Hel­le Va­ga ning loo­me­võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

25 aas­tat tun­ni aja­ga
Ak­tust juh­ti­sid Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga, kes kand­sid en­da val­mis­ta­tud tant­su­k­lei­te aas­tast 2008, kui toi­mus suu­rü­ri­tus „Tant­sud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu täh­te­de­ga”.
Kont­ser­di osas esi­ne­sid Aru­kü­la noor­te­koor, Lüü-Türr, tant­su­rüh­mad Ma­ri­ke ja La­pu­li­sed. Ül­la­tu­se­si­ne­ja­na tu­li la­va­le And­rus Vaa­rik Ivan Ora­va­na, kes ter­vi­tas Raa­si­ku val­la rah­vast sün­ni­päe­va ja ise­seis­vaks jää­mi­se pu­hul.
Pi­du­li­ku osa lõ­pe­tas Aru­kü­la en­di­se ela­ni­ku Hen­ri Ree­de­ri teh­tud tun­nia­ja­ne film, kus olid vii­ma­se 25 aas­ta täht­sa­mad sünd­mu­sed maail­mas ja Raa­si­ku val­las, il­lust­ree­ri­tud pil­ti­de, vi­deo­lõi­ku­de ning val­la­va­ne­ma­te Rai­vo Uuk­ki­vi, Aa­re Et­si, And­re Se­pa ja Olev Räh­ni kom­men­taa­ri­de-mee­nu­tus­te­ga.
Hen­ri Ree­der, kes elab prae­gu pe­re­ga Hiiu­maal, kom­men­tee­ris, et al­gu­ses oli plaa­nis te­ha poo­le­tun­ni­ne film: „Üs­na pea sel­gus, et sel­le aja­ga jõuan vae­vu aas­tas­se 2000. Ras­ke oli sünd­mus­te juur­de pil­te lei­da, sest ühek­sa­küm­nen­da­test po­le pal­ju di­gi­tee­ri­tud. Ka Sõ­nu­mi­too­ja fo­tod on ne­tis aas­tast 2008, õn­neks olin omal ajal neid ka ar­vu­tis­se sal­ves­ta­nud. Ku­na te­gin fil­mi oma ko­du­val­last, taht­sin sis­se pan­na kõik, mi­da tean, ja an­da eda­si li­saks fak­ti­de­le emot­sioo­ni. See nõu­dis pal­ju li­sa­tööd ning loo­min­gu­list lä­he­ne­mist, sest pal­ju­dest olu­lis­test sünd­mus­test pol­nud min­git jääd­vus­tust. Nii tu­li mul ise taas­luua val­la asu­ta­mi­se tun­nis­tu­se do­ku­ment ja män­gi­da sel­le all­kir­jas­ta­mist, luua fo­to­kol­laa­že, lu­ge­da sis­se teks­te Toi­vo Veen­re või noo­re Olev Räh­ni hää­le­ga, et saa­da fil­mi­lin­di­le olu­li­ne hetk meie val­la aja­loost. Sa­mas oli see põ­nev väl­ja­kut­se, sest nar­ra­tiiv oli mul peas ju­ba ole­mas.”
Ta li­sas, et töö käi­gus ai­ta­sid te­da pil­ti­de­ga Ülo Udu­mäe, Hel­le Va­ga, Ali­ce Suur­kuusk, Ing­rid Tei­no, Eha Pukk, Mal­le Jaa­ko, Ju­han Trump. Sünd­mu­sed võt­tis ta Ar­do Niin­re koos­ta­tud kro­no­loo­giast.
„Kok­ku sain üle ka­he­sa­ja fo­to, mil­lest pal­ju­sid pol­nud ku­na­gi va­rem ise näi­nud. Nüüd on need aas­taar­vu­de kau­pa mu ar­vu­tis. Li­saks sai teh­tud poo­le­tun­ni­sed in­terv­juud nel­ja val­la­va­ne­ma­ga, kel­le jut­tu­dest sain fil­mis kom­men­taa­ri­de­na ka­su­ta­da vaid poo­le,” rää­kis fil­mi au­tor.