Raa­si­ku val­la ela­ni­ke­kam­paa­nia al­gas kü­sit­lu­se­ga

287
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus aval­das möö­du­nud nä­da­lal ko­du­le­hel kü­si­mus­ti­ku, mil­les pa­lub vas­ta­ta val­lae­la­ni­kel – ka neil, kes on re­gist­ree­ri­tud mõn­da tei­se oma­va­lit­sus­se – kü­si­mus­te­le, mis puu­du­ta­vad elu-olu Raa­si­ku val­las. Pa­lu­tak­se ni­me­ta­da olu­li­se­mad põh­ju­sed, miks on Raa­si­ku val­las hea ela­da, mis on seal­sed suu­ri­mad kit­sas­ko­had, kas vas­ta­ja elu­koht on re­gist­ree­ri­tud Raa­si­ku val­da, kui ei, mis põh­ju­sel po­le end re­gist­ree­ri­tud Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks. Vas­ta­ta saab 31. ok­toob­ri­ni, kü­sit­lus on ano­nüüm­ne, vas­ta­ja saab jät­ta oma kon­tak­tid, kui soo­vib, et val­la­va­lit­sus võ­taks te­ma­ga ühen­dust.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et pä­rast hal­dus­re­for­miks va­ja­li­ku 5000 ela­ni­ku täi­tu­mist on Raa­si­ku val­la ela­ni­ke arv pü­si­nud 5050 juu­res, kuid ik­ka­gi on neid, kes end min­gil põh­ju­sel val­da sis­se ei kir­ju­ta. See­tõt­tu viib val­la­va­lit­sus ka tä­na­vu lä­bi nii­ni­me­ta­tud ela­ni­ke kam­paa­nia ning kü­sit­lus on üks sel­le osa – oma te­ge­vu­se pa­re­maks ka­van­da­mi­seks soo­vib val­la­va­lit­sus tea­da, miks pal­jud ela­ni­kud ei ole end ko­du­val­da sis­se kir­ju­ta­nud.

„Kü­sit­lu­se­le vas­tas ju­ba esi­me­sel päe­val 50 ini­mest. Mõ­ned neist on aval­da­nud soo­vi, et nen­de­ga võe­tak­se ühen­dust kas re­gist­ri­toi­min­gu­te te­ge­mi­seks või mõ­ne prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks,“ sõ­nas And­re Sepp.

Ta li­sas, et tä­na­vu­se val­la­ko­da­ni­ku kam­paa­nia ajal ta­he­tak­se eri­list tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta Kul­li kü­la­le: „Kul­li kü­las on 65 hoo­nes­ta­tud kin­nis­tut, ku­hu ei ole siia­ni sis­se kir­ju­ta­tud üh­te­gi meie val­la ko­da­nik­ku. Soo­vi­me neid ma­ja­pi­da­mi­si kü­las­ta­da ja koos­töös kü­la esin­da­ja­te­ga te­ha ela­ni­ke­le või­ma­li­kult pal­ju ot­se­tea­vi­tust.“

Val­la­ko­da­ni­ku­ kam­paa­nia raa­mes on val­la­va­lit­sus kuu­lu­ta­nud väl­ja noor­te fil­mi­kon­kur­si Raa­si­ku val­da tut­vus­ta­va­te fil­mi­kes­te saa­mi­seks, on tel­li­tud rek­laamp­la­ka­teid. Aas­ta lõ­pus loo­si­tak­se tä­na­vu tei­sel poo­laas­tal val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ru­nu­te va­hel väl­ja au­hin­du.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la esin­dus käis Gruu­sias
Järgmine artikkelAru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­se pro­jekt val­mib veeb­rua­ris