Raa­si­ku tu­le­tõr­jeü­hing tä­his­tab juu­be­lit rong­käi­gu ja li­pu õn­nis­ta­mi­se­ga

1098

Aeg-ajalt ole­me Sõ­nu­mi­too­jas kir­ju­ta­nud, et Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­kud tu­le­tõr­ju­jad va­ja­vad hä­das­ti abi­kä­si. Va­he­tult en­ne tu­le­tõr­jeü­hin­gu 90. sün­ni­päe­va pi­du 22. juu­nil on ühin­gus liik­meid 12, va­ra­se­mast vei­di roh­kem, kuid abi­li­si on va­ja en­di­selt.

Tä­na­vu 22. juu­nil möö­dub 90 aas­tat Raa­si­ku tu­le­tõr­je­ühin­gu asu­ta­mi­sest 1927. aas­tal. Ühin­gu üks asu­ta­ja­test ja ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Laa­nis­to rää­kis, et 1939. aas­tal oli ühin­gul kä­sip­rit­se 6, moo­torp­rit­se 1, hüd­ro­pum­pa­sid 2, sur­ve­voo­li­kuid 411 meet­rit, imev­voo­li­kuid 48 meet­rit. Te­gev­liik­meid oli too­na 148 meest, 32 naist, 29 toe­ta­ja­lii­get, 8 noor­lii­get. Li­saks esi­mees Au­gust Ir­ves, sek­re­tär Lem­bit Lii­pe­re, lae­kur Jo­han­nes Toom ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Her­mann Ted­re­ma. 1936. aas­tal val­mis Raa­si­ku tu­le­tõr­je­de­poo, mis on prae­gu­se­ni säi­li­nud ja ka­su­tu­ses. Ku­ni 1993. aas­ta­ni oli Raa­si­ku Har­ju ra­joo­ni tu­le­tõr­jeü­hin­gu iga­päe­va­se val­ve­ga ko­man­do, see­jä­rel te­gut­se­ti Raa­si­ku val­la tu­le­tõr­je ni­me all ning 1998. aas­ta 17. det­semb­ril taas­ta­ti Raa­si­ku tu­le­tõr­je­ühing. Prae­gu on Raa­si­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gul kaks ko­man­dot – Aru­kü­las ja Raa­si­kul. Ühin­gu ar­vel on 4 au­tot, üks on re­ser­vis.

Möö­du­nud aas­tal an­dis Raa­si­ku vald Pae tä­na­va de­poo­hoo­ne ruu­mi­de ka­su­tu­sõi­gu­se tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le. Jaak Laa­nis­to sõ­nas, et ühing on alus­ta­nud re­mon­di­ga: „Es­malt tee­me hä­da­pä­ra­se. Põ­ran­dad olid ära mä­da­ne­nud ja sis­se kuk­ku­nud, Raa­si­ku va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­ju­ja Val­de­ko Va­he­ri suu­re töö­ga on need nüüd kor­da teh­tud. Ees oo­tab ka­tu­se re­mont ja hoo­ne üm­ber- või juur­dee­hi­tus, et sin­na ma­huks suu­rem ja tä­na­päe­va­sem tu­le­tõr­jeau­to.”

Ta li­sas, et prae­gu on ühing tei­nud re­mon­ti oma ra­ha eest, kuid edas­pi­di on plaa­nis suu­re­ma­hu­lis­te­le töö­de­le lei­da ra­ha pro­jek­ti­dest: „Loo­da­me ka, et val­las te­gut­se­vad et­te­võt­ted pa­ne­vad oma või­ma­lus­te pii­res mei­le õla al­la.”

Teh­ni­kat ühing juur­de soe­ta­nud ei ole, kuid on plaa­nis: „Pääs­tea­me­tilt see­kord ka­su­ta­tud sõi­du­kit juur­de ei taot­le, se­da po­le ku­sa­gi­le pan­na. Tu­le­vi­kus aga kind­las­ti.”

Juu­be­lit ot­sus­ta­sid ühin­gu liik­med tä­his­ta­da suu­re­joo­ne­li­selt. Pi­du al­gab 22. juu­nil ko­gu­ne­mi­se­ga tu­le­tõr­je­de­poos, see­jä­rel on Raa­si­ku ki­ri­kus ühin­gu uue li­pu õn­nis­ta­mi­ne. Li­pu an­ne­tas ühin­gu­le Raa­si­ku et­te­võ­te Mist­ra-Au­tex. Ki­ri­ku juu­rest hak­kab lii­ku­ma tu­le­tõr­jeau­to­de rong­käik Raa­si­kult Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le, kus on plaa­nis rää­ki­da ühin­gu aja­loost, ja­ga­da au­ta­su­sid ning õn­nit­le­da. Tu­le­tõr­ju­ja­telt saab kü­si­da nõu, kui­das muu­ta ko­du tur­va­li­se­maks, kui­das tuld kus­tu­ta­da, soe­ta­da suit­suan­du­rit ja kus­tu­tus­tek­ki. Muu­si­kat teeb Tal­lin­na tu­le­tõr­je­ühin­gu puhk­pil­lior­kes­ter.

Jaak Laa­nis­to üt­les, et vä­ga hu­vi­tav oleks roh­kem tea­da saa­da tu­le­tõr­jeü­hin­gu aja­loost, ma­ter­ja­li po­le eri­ti pal­ju säi­li­nud. Üks fo­to on säi­li­nud de­poo ava­mis­peolt 1936. aas­tast, ühin­gu liik­med uu­ri­vad, mis on pil­di­lo­le­va­te ini­mes­te ni­med.

Ta kut­sub tu­le­tõr­jeü­hin­gu ni­mel kõi­ki juu­be­liü­ri­tus­test osa võt­ma ning kui en­da, oma lä­he­das­te ning ko­du­ko­ha tur­va­li­sus olu­li­ne, ka va­ba­taht­li­ke tu­le­tõr­ju­ja­te ri­da­des­se as­tu­ma.

Eelmine artikkelJAAK TUR­RO esi­koht ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de võist­lus­tel
Järgmine artikkelVal­lad saa­vad Ala­ve­re ja Kol­ga las­teaia re­konst­ruee­ri­mi­seks toe­tust