Raa­si­ku SW Ener­gia uus kat­la­ma­ja töö­tab, Aru­kü­las ja Keh­ras val­mi­vad ap­ril­lis

1498
SW Energia Harju piirkonna juht ALARI TÕNISSOO Raasiku uues katlamajas, mille süda on 720kilovatine puiduhakkekatel.

Möö­du­nud aas­tal hak­kas SW Ener­gia Ida-Har­ju­maa­le ehi­ta­ma bio­kü­tu­sel kat­la­ma­ju Keh­ras­se, Raa­si­ku­le ja Aru­kül­la.

Kol­mest esi­me­ne on val­mis, jaa­nua­ri vii­mas­tel päe­va­del hak­kas töö­le Raa­si­ku uus kat­la­ma­ja. Se­ni Mist­ra-Au­te­xist soo­ja saa­nud koo­li, las­teae­da, spor­di­hoo­net, rah­va­ma­ja, ter­vi­se­kes­kust, Coo­pi kaup­lust ja koo­li kõr­val asu­vat kor­ter­ma­ja ha­ka­ti küt­ma osaü­hin­gu SW Ener­gia uuest hak­ke­pui­du kat­la­ma­jast.

Raa­si­ku­le Coo­pi kaup­lu­se ja ter­vi­se­kes­ku­se ta­gu­se­le maa-ala­le ha­ka­ti uut kat­la­ma­ja ra­ja­ma mul­lu au­gus­ti al­gu­ses.

„Alus­ta­si­me tras­si­dest, neid tu­li kok­ku ra­ja­da 350 meet­rit, kat­la­ma­jast iga tar­bi­ja­ni. Pa­ral­leel­selt läks lah­ti kat­la­ma­ja ehi­tus,“ üt­les SW Ener­gia Har­ju­maa piir­kon­na­juht Ala­ri Tõ­nis­soo.

Et­te­võt­te plaa­ni­de ko­ha­selt pi­di kat­la­ma­ja val­mi­ma no­vemb­ris, kuid ehi­ta­ja ei suut­nud täh­tae­ga­dest kin­ni pi­da­da: „Õn­neks oli al­ter­na­tiiv, sai­me se­ni uu­te tras­si­de kau­du pak­ku­da Mist­rast tu­le­vat soo­ja. Mist­ra-Au­tex on vä­ga hea koos­töö­part­ner, et­te­võt­tel on sot­siaal­ne vas­tu­tus­tun­ne Raa­si­ku rah­va ees ja oli nõus meid ai­ta­ma.“

Raa­si­ku kat­la­ma­ja ja soo­ja­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­ne läks maks­ma 475 465 eu­rot, sel­lest 192 000 eu­ro­ga toe­tas KIK. Jaa­nua­ri lõ­pus oli kat­la­ma­ja nii val­mis, et sel­le võis töö­le pan­na. Ala­ri Tõ­nis­soo mär­gib, et kat­la­ma­ja ümb­ru­se hal­jas­tus­tööd oo­ta­vad ke­va­dil­ma­sid.

KATLAMAJA TÖÖD JUHIB AUTOMAATIKA

SW Ener­gia os­tis kat­la­ma­ja niiöel­da võt­med kät­te ehk täis­la­hen­du­se­na – ehi­tas, ko­gu si­sus­tu­se han­kis ja pai­gal­das pea­töö­võt­ja OÜ Kolm­tex.

Uue kon­tei­ner­kat­la­ma­ja sü­da on Lee­du fir­mas Kal­vis too­de­tud 720 kW hak­ke­pui­du­ka­tel. Ala­ri Tõ­nis­soo kin­ni­tu­sel sel­le võim­su­sest pii­sab, ar­ves­ta­tud on ka või­ma­lu­se­ga, et tu­le­vi­kus lii­tub kaug­küt­te­võr­gu­ga kat­la­ma­ja kõr­va­le ra­ja­tav Pa­ju põik­tä­na­va aren­dus ning va­ja­du­sel saab lii­ta veel tar­bi­jaid. Ju­huks, kui pui­du­hak­ke­kat­la­ga mi­da­gi juh­tub ning see on va­ja seis­ma jät­ta, on kat­la­ma­jas ka 1me­ga­va­ti­ne õli­ka­tel ning kaks põ­lev­ki­viõ­li­ma­hu­tit. Põ­hi­kat­la kõr­val on 5ton­ni­ne aku­mu­lat­sioo­ni­paak, mil­le kau­du lä­heb ve­si kaug­küt­te­võr­ku, tah­ma­osa­kes­te püü­dur ning kaks au­to­maa­ti­ka­kil­pi.

Kat­la­ma­ja on täi­sau­to­maat­ne, see tä­hen­dab, et iga­päe­va­selt üh­te­gi töö­ta­jat ko­ha­peal ei ole. Vas­ta­ta­valt va­ja­du­se­le toob au­to­juht kor­ra nä­da­la või paa­ri-kol­me ta­gant koor­ma­täie pui­du­ha­ket ning tei­ne käib tuh­ka ära vii­mas.

„Roh­kem ini­mes­te sek­ku­mist va­ja ei ole,“ sõ­nas SW Ener­gia piir­kon­na­juht ja li­sas, et vas­tu­tav teh­nik käib kor­ra nä­da­las ko­ha­peal kont­rol­li­mas, et kõik töö­taks, na­gu peab.

Iga­päe­va­selt lii­gub in­fo kat­la­ma­ja tööst et­te­võt­te ser­ve­ris­se. Kat­la­ma­ja­de tööd ju­hib ar­vu­tip­rog­ramm, mis mõõ­dab vä­lis­tem­pe­ra­tuu­ri, soo­ja­tar­bi­mist, an­nab va­ja­du­sel soo­ja juur­de ja nii eda­si: „Kui kat­la­ma­ja töös on min­gi tõr­ge, an­nab au­to­maa­ti­ka vea­tea­te – see saa­de­tak­se val­veo­pe­raa­to­ri te­le­fo­ni­le SMS-sõ­nu­mi­na, sest sõ­num jõuab kas­või hil­jem ko­ha­le ka siis, kui te­le­fon on le­vist väl­jas.“

Ar­vu­tip­rog­ramm suu­dab kat­la­süs­tee­mis ka ise tõr­keid lik­vi­dee­ri­da, kui prog­ram­mil see ei õn­nes­tu, sõi­dab ope­raa­tor ko­ha­le.

ARUKÜKAS VEEL EHITATAKSE

Aru­kü­las too­dab SW Ener­gia toa­soo­ja se­ni va­na õli­kat­la­ga kuni uus pui­du­hak­ke­ka­tel on valmis. Ra­ve­ni en­di­sest kat­la­ma­jast lam­mu­ta­ti ga­raa­žio­sa ning sel­le ase­me­le ehi­ta­tak­se uus kat­la­ma­ja. Pui­du­hak­ke­ka­tel on ko­hal, kuid prae­gu veel koor­ma­kat­te all, ku­na to­ru­de ühen­da­mi­ne ja kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­ne al­les käib. Ala­ri Tõ­nis­soo sel­gi­tas, et nii Raa­si­kul kui Aru­kü­las pan­di pui­du­hak­ke­ka­tel es­malt pai­ka ja see­jä­rel ehi­ta­tak­se nen­de üm­ber hoo­ne.

„Aru­kü­la pui­du­hak­ke­ka­tel on Raa­si­ku omast võim­sam, üheme­ga­va­ti­ne ja vei­di suu­rem, kat­la­ma­ja tu­leb pi­sut tei­se ku­ju­ga, kuid ül­di­selt on meie kat­la­ma­jad üs­na stan­dard­sed ja kom­pakt­sed,“ lau­sus ta.

Ka Aru­kü­las on kat­la­ma­ja ehi­tus esialg­se täh­ta­ja üle­ta­nud – ka­va­ko­ha­selt pi­di see töö­le hak­ka­ma jaa­nua­ris, nüüd ar­ves­ta­tak­se, et val­mib märt­si lõ­pus või ap­ril­li al­gu­ses. Bio­kü­tu­se­ga plaa­nib SW Ener­gia Aru­kü­la ale­vi­kus soo­ja ha­ka­ta toot­ma hil­je­malt sü­gi­sel uue küt­te­pe­rioo­di al­gu­ses, kuid Ala­ri Tõ­nis­soo ar­va­tes võib see juh­tu­da ka va­rem, kui ap­ril­li­kuu on ja­he ning ke­va­di­ne soo­ja­toot­mi­ne kes­tab.

Edas­pi­di, kui uus kat­la­ma­ja val­mis ja pui­du­hak­ke­ka­tel sea­dis­ta­tud, jääb ka Aru­kü­la kat­la­ma­jas se­ni­ne õli­ka­tel re­serv­kat­laks.

Aru­kü­la kat­la­ma­ja ra­ja­mist toe­tab KIK 197 500eu­ro­ga, in­ves­tee­rin­gu ko­gu­mak­su­mus on li­gi 480 000 eu­rot.

KEHRA UUS KATLAMAJA ALUSTAB APRILLIS

Keh­ras, ku­hu SW Ener­gia ehi­tas ühe oma suu­re­ma, 5me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga pui­du­hak­ke- ja 6me­ga­va­ti­se põ­le­v­ki­vi­õ­li­kat­la­ga kat­la­ma­ja, alus­ta­tak­se soo­ja­toot­mist ap­ril­lis.

„Tras­sid on Vel­ko AV soo­ja­to­rus­ti­ku­ga ühen­da­tud, prae­gu käib sea­dis­ta­mi­ne-kat­se­ta­mi­ne,“ üt­les Ala­ri Tõ­nis­soo.

Ta li­sas, et ehi­ta­ja lik­vi­dee­rib vaeg­töid, hal­jas­tus on te­ge­ma­ta, kõik muu on val­mis. Sel nä­da­lal on ka­vas hak­ke­kat­las­se te­ha esi­me­ne tu­li, kat­se­ta­da ka kõi­gi ava­rii­süs­tee­mi­de kor­ras­ole­kut. Keh­ra kat­la­ma­ja pi­du­lik ava­mi­ne on ka­vas ap­ril­li kesk­pai­gas.

SW ENER­GIA ET­TE­PA­NEK: KEH­TES­TA­DA RAA­SI­KUL JA ARU­KÜ­LAS ÜHI­NE NING MIT­ME­KOM­PO­NEN­DI­LI­NE SOO­JA­HIND

Har­ju piir­kon­na juht Ala­ri Tõ­nis­soo sel­gi­tas: „On ta­va­pä­ra­ne, et ühe ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se eri­ne­va­tes kaug­küt­te­võr­ku­des, mis on sa­ma ope­raa­to­ri käes, ra­ken­da­tak­se üht­set kaug­küt­te­hin­da. Mit­me­kom­po­nen­di­li­se hin­nas­ta­mi­se me­too­di­ka on väl­ja töö­ta­nud Ees­ti Jõu­jaa­ma­de ja Kaug­küt­teü­hing. Läh­tu­ti pea­mi­selt põh­ja­maa­des ju­ba aas­taid toi­mi­vast mit­me­kom­po­nen­di­li­sest soo­ju­s­ener­gia hin­na­va­le­mist. Hin­na kaks põ­hi­list kom­po­nen­ti on võim­sus­ta­su ja ener­gia­ta­su. Põ­hi­mõ­te on sa­ma, mis elekt­ri­ener­gia ta­sus­ta­mi­sel, võim­sus­ta­su maks­tak­se iga­kui­se pü­si­ta­su­na ar­ves­ta­des reaal­set mak­si­maal­set võim­su­se va­ja­dust hoo­ne küt­mi­seks, ener­gia­ta­su on reaal­selt tar­bi­tud ener­gia­hul­ga eest. Mit­me­kom­po­nen­di­li­se hin­na ra­ken­da­mi­se põh­jus on teh­no­loo­gia kii­res aren­gus. Hoo­ne­tel on või­ma­lus ka­su­ta­da too­de­ta­vat ener­giat nu­ti­ka­malt, näi­teks si­lu­da ka­su­ta­ta­vat ti­pue­ner­giat, alan­da­da või­ma­li­kult pal­ju ta­gas­ta­ta­vat tem­pe­ra­tuu­ri ja nii eda­si.“ 

SW Ener­gia kü­sis val­la­va­lit­su­se ar­va­must uu­te­le soo­ju­s­ener­gia piir­hin­da­de­le, mil­le keh­tes­ta­mist soo­vi­tak­se kon­ku­rent­sia­me­tilt taot­le­da. Pa­ku­ti väl­ja nii ühi­ne hind kui eral­di piir­hin­nad Aru­kü­la ja Raa­si­ku kaug­küt­te­piir­kon­nas. Ühi­ne hind tä­hen­daks hin­na­lan­gust mõ­le­mas piir­kon­nas, eral­di hin­nad tä­hen­dak­sid Aru­kü­la kaug­küt­te­võr­gus piir­hin­na lan­gust, Raa­si­kul sel­le kas­vu. Prae­gu mak­sab toa­soe Aru­kü­las 83,40 eu­rot/MWh, kon­ku­rent­sia­me­tis keh­tes­ta­tud piir­hind on 88,85 eu­rot. Raa­si­kul on praegune hind 75,60 eurot  /MWh ja piirhind 90,43 eu­rot/MWh. Hinnad on koos käibemaksuga.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et ei toe­ta Aru­kü­las ja Raa­si­kul ühi­se soo­ja­hin­na keh­tes­ta­mist. „Te­gu on eri piir­kon­da­de­ga, mi­da kü­ta­vad eral­di kat­la­ma­jad,“ põh­jen­das val­la­va­nem And­re Sepp.

Val­la­va­lit­sus oli vas­tu ka mit­me­kom­po­nen­di­li­se soo­ja­hin­na keh­tes­ta­mi­se­le: „Se­da Ees­tis prae­gu veel ku­sa­gil po­le. Veel po­le val­mis ka Aru­kü­la kat­la­ma­ja. Mit­me­kom­po­nen­di­li­ne hind lööks kind­las­ti va­lu­sa­mi­ni neid, kes on võt­nud ka­su­tu­se­le soo­jus­pum­bad.“

SW Ener­gia esin­da­ja sõ­nas, et et­te­võ­te nõus­tub oma­va­lit­su­se ar­va­mu­se­ga keh­tes­ta­da ka­hes võr­gus eri­ne­vad hin­nad. Ta ole­tas, et tõe­näo­li­selt ku­ju­neb Raa­si­ku piir­kon­na küt­te­hind vas­ta­valt kon­ku­rent­si­ame­ti me­too­di­ka­le ja ilm­selt jääb ka lä­hi­tu­le­vi­kus ühe­kom­po­nen­di­li­seks, kuid Aru­kü­las üri­ta­tak­se siis­ki koos­kõ­las­ta­da mit­meo­sa­list hin­da: „Ku­na see on Ees­tis uud­ne ja prot­sess võib ve­ni­ma jää­da, ei saa me lu­ba­da, et alus­ta­me mit­me­kom­po­nen­di­li­se hin­na­ga soo­ju­se­ner­gia müü­ki ju­ba sü­gi­sel.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon
Järgmine artikkelHak­ka­me jäät­meid sor­tee­ri­ma!