Raa­si­ku rah­va­ma­jas näi­tus VAI­NO NA­PI sa­la­ja­sest ho­bist

591
VAI­NO NA­PI ko­gus on üle 100 tas­si-kruu­si, kan­nu, tald­ri­ku.

Raa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rent­sil ava­tud tas­si­näi­tus „Sa­la­pä­ra­ne ho­bi“ jääb rah­va­maj­ja 3. mai­ni.

Näi­tu­sel rah­va­ma­ja Er­ne­sak­sa-saa­lis on 103 tas­si-kruu­si, mõ­ned õl­le­kan­nud ja vii­na­pit­sid ning tald­ri­kud pil­ti­de või lo­go­de­ga.

Raa­si­ku val­la ko­du­loo-uu­ri­ja Vai­no Napp rää­gib, et hak­kas neid ko­gu­ma 25 aas­tat ta­ga­si.

„Kui tek­ki­sid mõi­sa­koo­lid, sai möö­da koo­le rin­gi sõi­de­tud ja siis kin­gi­ti esi­me­sed. Lo­go­de­ga tas­sid olid moes, ja­ga­si­me neid ka Pi­ka­ve­res oma kü­la­lis­te­le,“ üt­leb ta.

Kruu­si­de ko­gu­mi­se­le ta siis ei mõel­nud, kuid neid ko­gu­nes, nii on näi­tu­sel ka tal­le kin­gi­tud tas­sid Raa­si­ku val­la, rah­va­ma­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si või sel­le et­te­võt­mis­te kir­ja­de-lo­go­de­ga.

Pal­ju on ta ko­gus koo­li­de kruu­se – li­saks Pi­ka­ve­re koo­li­le, kus Vai­no Napp töö­tas õpe­ta­ja­na, on näi­tu­sel Har­ju­maa teis­te koo­li­de, ka Tal­lin­na mõ­ne koo­li lo­go või pil­di­ga tass. Ha­ri­dus­mi­nis­ter Mai­lis Rep­si eel­mi­sest ame­tia­jast üle küm­ne aas­ta ta­ga­si on ko­gus ro­he­li­ne kruus kir­ja­ga „Mai­lis Reps, teie ha­ri­dus­mi­nis­ter“. Sel­le sai Vai­no Napp siis, kui mi­nis­ter kü­las­tas Raa­si­ku val­la koo­le.

Ta­sa­pi­si hak­kas Vai­no Napp ka ise oma ko­gu täien­da­ma, kui sat­tus ku­sa­gi­le ko­du­kan­dist ee­ma­le, o­stis sealt tas­si kaa­sa. Näi­teks Jä­ne­dalt ja Sa­ga­di mõi­sast. Ku­na ta peab end suu­reks Tamm­saa­re ja Var­ga­mäe fän­niks, on näi­tu­sel üks nur­ga­ke Var­ga­mäe kruu­si­de­ga. On ka mi­tu Raa­si­ku kuns­ti­keld­ris teh­tud kruu­si, mil­le au­tor on Mait Ee­rik. On ka üks te­ma teh­tud tass kir­ja­ga Bir­ken­ruh 2013 – mee­nu­tu­seks too­na­sest su­ve­la­vas­tu­sest en­di­ses Bir­ken­ruh´ su­ve­mõi­sas.

See­ria ke­raa­mi­li­si tas­se lei­dis Vai­no Napp Aru­kü­la poest. Neil on peal ko­ha­ni­med: Aru­kü­la, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ning Ko­se.

„Nii hai­ge ma po­le, et olek­sin tas­se spet­siaal­selt ku­sa­gilt ot­si­nud. Aga kui näen, siis ost­ma­ta ka ei saa jät­ta,“ lau­sub ta.

Nii­sa­ma möö­da min­na ei suu­da Vai­no Napp Raa­si­ku Meie­rei poest, kus on müü­gil ale­vi­ku hoo­ne­te pil­ti­de­ga tas­sid, tald­ri­kud, küün­la­ja­lad: „Seal pa­nen ik­ka viie­ka hak­ka­ma. Ko­ha­lik­ku aja­lu­gu tu­leb ko­gu­da.“

Li­saks pal­ju­de­le asu­tus­te ja fir­ma­de lo­go­de-pil­ti­de­ga tas­si­de­le on ko­gus ka Vai­no-ni­me­li­ne ke­raa­mi­li­ne kruus.
„See on kin­gi­tud,“ sõ­nab ko­gu­ja.

Eelmine artikkelKoo­li­tant­su fes­ti­val 25 – Kuu­sa­lu Pet­si­kad on osa­le­nud igal aas­tal
Järgmine artikkel70 aas­tat märt­si­küü­di­ta­mi­sest