Raa­si­ku Mu­tu­kad män­gib tõ­sist noor­te­tük­ki

940
Raa­si­ku Mu­tu­kad. Esi­reas EVA-MAR­TA PII­BOR, BIR­GIT HEI­DE, AND­RA ALL­LIK, LY-AA­NA LOIK, RA­NAR SEPP ja RO­MET LIND­SA­LU, ta­ga MAY­RO METT, la­vas­ta­ja AN­GE­LA AL­LIK ja HAR­DI ORAS. Fo­to Hen­ry Ka­ri

Raa­si­ku noor­te näi­te­rin­gi tõi la­va­le Jaan Tät­te näi­den­di „Kao­ta­jad“.

Esie­ten­dus oli es­mas­päe­va, 27. mai õh­tul, rah­va­ma­ja saa­lis oli 35 pealt­vaa­ta­jat. Lõu­na ajal toi­mu­nud peap­roo­vis oli Mu­tu­ka­te uus­la­vas­tu­sel sa­da­kond vaa­ta­jat – Raa­si­ku koo­li 5.-9. klas­sid.

„Jäin noor­te­ga vä­ga ra­hu­le, tun­nen uh­kust, et olen nen­de ju­hen­da­ja,“ üt­les Mu­tu­ka­te la­vas­ta­ja An­ge­la Al­lik.

Äs­ja esie­ten­du­nud tü­kis män­gi­vad Eva-Mar­ta Pii­bor, Bir­git Hei­de, And­ra Al­lik, Ly-Aa­na Loik, Ra­nar Sepp, Ro­met Lind­sa­lu, May­ro Mett ja Har­di Oras.

Jaan Tät­te „Kao­ta­jad“ on tõ­si­ne, traa­gi­li­se lõ­pu­ga lu­gu ka­hest ju­hus­li­kult met­sas koh­tu­vast eri taus­ta ja põ­hi­mõ­te­te­ga noor­te­kam­bast, ühed on „head“, tei­sed „pa­had“. Näi­den­dit kär­bi­ti, la­vas­tus ko­han­da­ti tru­pi­le vas­ta­vaks.

„Lu­ge­sin se­da mi­tu aas­tat ta­ga­si ja mõt­le­sin, et tee­me se­da Äpu­nä­pu tru­pi­ga. Siis te­gu­de­ni ei jõud­nud. Kui sü­gi­sel näi­te­rin­gi noor­te­ga kok­ku sai­me ja kü­si­sin, mi­da sel hooa­jal tee­me, vas­ta­sid nad, et on „Mõm­mi ja aa­bit­sa“ lu­gu­dest väl­ja kas­va­nud, ta­ha­vad nüüd män­gi­da mi­da­gi tõ­si­se­mat,“ rää­kis An­ge­la Al­lik.

Kui­gi ame­ti­kult on Mu­tu­kad Raa­si­ku põ­hi­koo­li näi­te­ring, te­hak­se proo­ve kord nä­da­las Raa­si­ku rah­va­ma­jas, noo­red pea­vad end pi­gem noor­te­kes­ku­se näi­te­rin­giks. Tru­pi tuu­mik on ol­nud aas­taid sa­ma, kel­le­ga on va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel osa­le­tud Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil. Sel­lel ke­va­del olid pub­li­ku seas, ku­na oma tükk ei saa­nud va­he­peal­se hai­gus­te pe­rioo­di tõt­tu la­va­küp­seks.

„Kao­ta­jaid“ män­gi­tak­se uues­ti 9. juu­nil Aru­kü­las val­la teat­ri­päe­val.