Raa­si­ku Kuns­ti­kel­der kin­gib en­da­le juu­be­liks uue põ­le­tu­sah­ju

1764
Möö­du­nud pü­ha­päe­val oli ke­raa­mi­ka­töö­toa „Ees­ti mo­tii­vid” tei­ne koh­tu­mi­ne, val­mi­nud töid näeb märt­si lõ­pus näi­tu­sel. Kes­kel ju­hen­da­ja MAIT EE­RIK.

Märt­si lõ­pu­ni on Kuns­ti­keld­ris eri kuns­tis­tii­li­de töö­toad, mis kul­mi­nee­ru­vad juu­be­li­näi­tu­se ja -kont­ser­di­ga 31. märt­sil.

Li­gi 10 aas­tat peaae­gu igal pü­ha­päe­val on Raa­si­ku rah­va­ma­ja keld­ris teh­tud kuns­ti. Ka­he pi­si­ke­se ruu­mi riiu­lid on maast lae­ni ke­raa­mi­kat täis. Kuns­ti­keld­ri eest­ve­da­ja ja ju­hen­da­ja Mait Ee­rik MTÜst Tuu­le­kell kin­ni­tas, et kuns­ti­hu­vi­li­si on ol­nud tõe­poo­lest igal pü­ha­päe­val. Nüüd, Kuns­ti­keld­ri 10. sün­ni­päe­va eel, on hu­vi­li­si nii pal­ju, et töö­tu­ba tu­leb kuu­lu­ta­da väl­ja­müü­duks. Töö­laua ta­ha kor­ra­ga üle 10 kuns­ti­hu­vi­li­se te­gut­se­ma liht­salt ei ma­hu.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus sai MTÜ Tuu­le­kell Ko­ha­li­ku Oma­al­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP) ka­he­le pro­jek­ti­le kok­ku 3934,50 eu­rot. Pro­jekt „Kuns­ti­ga ke­va­des­se” al­gas 28. jaa­nua­ril ke­raa­mi­ka­töö­toa­ga „Ees­ti mo­tii­vid”, mi­da ju­hen­dab Mait Ee­rik.

11. ja 18. veeb­rua­ril on tu­le­mas ke­raa­mi­ka töö­toad „Suur­vorm” ja 18. veeb­rua­ril klaa­si­su­la­tu­se töö­tu­ba „Lil­led jääs”.

Kü­la­lis­kunst­nik Tar­vo Aro Mett tu­leb 25. märt­sil ju­hen­da­ma tif­fa­ny-vit­raa­ži töö­tu­ba, 25. veeb­rua­ril ja 4. märt­sil teeb Er­ki Meis­ter pas­tell­maa­li töö­tu­ba „Ilus ini­me­ne”, Rii­na Val­vik õpe­tab 18. märt­sil töö­toas „Teel ke­va­des­se” te­ge­ma sii­di­maa­li. Pas­tell­maa­li ja sii­di­maa­li töö­toad on rah­va­ma­jas Er­ne­sak­sa saa­lis, tei­sed töö­toad on Kuns­ti­keld­ris.

Mait Ee­rik lau­sus, et juu­be­li tä­his­ta­mi­seks tun­du­sid töö­toad põ­nev la­hen­dus, et saaks pak­ku­da stii­le, mi­da va­rem po­le saa­nud Raa­si­kul kat­se­ta­da: „Tä­nu KO­Pi toe­tu­se­le on era­kord­ne või­ma­lus, et head ju­hen­da­jad ja kunst­ni­kud tu­le­vad mit­meks tun­niks Raa­si­ku­le, ka kõik ma­ter­ja­lid saab töö­toast, osa­le­jal tu­leb ta­su­da ole­ne­valt töö­toast ku­ni küm­neeu­ro­ne osa­lus­ta­su.”

Pas­tell­maa­li ju­hen­da­ja Er­ki Meis­ter on EKA maa­li­kuns­ti eria­la lõ­pe­ta­nud kunst­nik ja Flo­ra kam­mer­koo­ri di­ri­gent. Te­ma koor tu­leb 31. märt­sil Kuns­ti­keld­ri juu­be­li­kont­ser­di­le laul­ma. Tar­vo Aro Mett on Kuns­ti­keld­ri rah­va­le tut­tav – pun­ka­rist kunst­nik on ka va­rem töö­tu­ba­sid ju­hen­da­nud, Tuu­le­kel­la pro­jek­ti­des osa­le­nud. Kunst­nik Rii­na Val­vik käib üle Ees­ti ju­hen­da­mas sii­di­maa­li te­ge­mist, Mait Ee­ri­ku­ga on ol­nud nad tut­ta­vad üle 20 aas­ta.

MTÜ Tuu­le­kell sai KO­Pist toe­tust 2000 eu­rot ka uue ke­raa­mi­ka­põ­le­tu­sah­ju soe­ta­mi­seks. Tel­li­mus sai teh­tud ju­ba möö­du­nud aas­tal, kuid ahi seik­leb Mait Ee­ri­ku sõ­nul veel Eu­roo­pa ava­rus­tes. Kui uus ahi ko­ha­le jõuab, saab prae­gu­se, 10aas­ta­se ah­ju jät­ta ai­nult klaa­si­põ­le­tu­seks.

Mait Ee­rik sõ­nas, et üld­ju­hul on põ­le­tu­sah­ju­de elui­ga 10 aas­tat, sa­ma va­na on nen­de prae­gu­ne ahi: „MTÜ Tuu­le­kell on asu­ta­tud 2006. aas­tal ning esi­me­se meie kor­ral­da­tud eten­du­se­ga „Roo­siaed” tee­ni­si­me ah­ju ra­hast poo­le. See an­dis tõu­ke Kuns­ti­keld­ri loo­mi­seks, mil­le­ni jõud­si­me 2008. aas­tal.”
Ta li­sas, et va­na ahi on kõr­ge­te tem­pe­ra­tuu­ri­de tõt­tu muu­tu­nud hõ­re­daks, ke­raa­mi­kat seal enam põ­le­ta­da ei saa, klaa­si­põ­le­tu­seks so­bib aga häs­ti. Uus ahi tu­leb suu­rem, ma­hu­kam ja öko­noom­sem.

Mait Ee­rik mee­nu­tas, et Kuns­ti­kel­der on ko­gu aja te­gut­se­nud rah­va­ma­ja keld­ris, sin­na pää­seb rah­va­ma­ja poe-pool­sest kül­jest eral­di uk­sest. En­ne Kuns­ti­keld­rit oli seal rah­va­ma­ja ko­li­kam­ber. Pü­ha­päe­vi­ti käib ju­hen­da­mas Mait Ee­rik, kol­ma­päe­vi­ti teeb las­te­le kuns­ti­rin­gi Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Mar­ju Kond­rat­jev.

Kuns­ti­keld­ris käi­jaid on Mait Ee­ri­ku sõ­nul ol­nud eri pai­gust, li­saks Raa­si­ku­le veel Aru­kü­last, val­la teis­test kü­la­dest, aga ka naa­ber­val­da­dest. Kõi­ge roh­kem te­hak­se tas­se, kan­nu­sid, vaag­naid, see­bia­lu­seid. Pal­jud kin­gi­vad oma tööd Kuns­ti­keld­ri­le, ma­ha on jää­nud hul­ga­li­selt ke­raa­mi­kat, mis vei­di unt­su läi­nud, eri­ti pal­ju on keld­ris­se jää­nud töid las­telt. Mait Ee­rik mär­kis, et üle­jää­ke on lau­sa nii pal­ju, et võiks nen­dest rah­va­ma­ja­le aia üm­ber ehi­ta­da.

Ta li­sas, et kuns­ti­hu­vi­lis­te fan­taa­sia, kus ke­raa­mi­kat ka­su­ta­da, on lai. Te­hak­se en­da­le või kin­gi­tu­seks, mõel­dak­se väl­ja vä­ga prak­ti­li­si as­ju. Kel ke­raa­mi­kast mõ­neks ajaks isu täis saa­nud, on pi­da­nud Kuns­ti­keld­ris käi­mi­sest mõ­ne aas­ta pau­si ning see­jä­rel uues­ti tul­nud.

Li­saks ke­raa­mi­ka­le ja klaa­si­põ­le­tu­se­le kor­ral­dab Mait Ee­rik Tuu­le­kel­la mees­kon­na­ga su­vi­ti ka ke­raa­mi­ka põ­le­ta­mist ra­ku­teh­ni­kas. Sel­leks or­ga­ni­see­ri­tud Ra­kuööl tu­leb sa­mu­ti juu­bel – tä­na­vu su­vel toi­mub see viien­dat kor­da.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelPäästeameti kodulehelt näeb õnnetuste statistikat omavalitsuste kaupa