Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee on val­mis

916
Uus kerg­liik­lus­tee ühen­dab Raa­si­ku Te­ha­se tee piir­kon­da ale­vi­ku kes­ku­se­ga.

Koos Te­ha­se tee­le ehi­ta­tud sil­la­ga läks kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne maks­ma 905 821 eu­rot.

No­vemb­ri lõ­pus val­mis Raa­si­ku ale­vik­ku lä­biv 3,52 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne kerg­liik­lus­tee, mis ühen­dab Te­ha­se teed kes­ka­su­la­ga. Kerg­liik­lus­tee al­gab Raa­si­ku Elekt­ri juu­rest, kul­geb pa­ral­leel­selt Te­ha­se tee ja Tal­lin­na maan­tee­ga ning lõ­peb Jä­ga­la maan­tee ää­res, üks ha­ru viib möö­da Meie­rei tä­na­vat raud­tee­jaa­ma park­la­ni.

„Ehi­ta­ja on töö lõ­pe­ta­nud, kerg­liik­lus­tee on val­mis, vaid joo­ni­mi­ne jääb ke­va­deks, se­da prae­gu­sed il­mad enam ei või­mal­da. Sa­mu­ti vaa­da­tak­se ke­va­del üle ka hal­jas­tus, kus va­ja, kül­va­tak­se uus mu­ru­see­me,“ rää­kis Raa­si­ku val­la han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.

Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ja tä­na­va­val­gus­tu­se pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli 785 884,43 eu­rot, sel­lest 668 001,76 eu­rot eral­das EAS piir­kond­li­ku kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se prog­ram­mist, val­la omao­sa­lus oli 117 882,67 eu­rot. Te­ha­se tee­le oli Jõe­läht­me jõe üle­ta­mi­seks kerg­liik­lus­tee­le va­ja ehi­ta­da ka sild, see koos pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve­ga mak­sis 119 937 eu­rot.

Tee ehi­ta­ti eu­ro­ra­ha kaa­sa­bil
Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti koos­ta­mist alus­ta­ti 2015. aas­ta al­gu­ses, sel­le te­gi OÜ Via­Ve­lo In­se­ne­ri­bü­roo. 2016. aas­tal taot­les val­la­va­lit­sus 3,1 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks EA­Sist 200 000 eu­rot.

„Meil olid pro­jek­ti al­la jää­va­te maao­ma­ni­ke­ga sõl­mi­tud kir­ja­li­kud kok­ku­lep­ped, no­ta­riaal­sed le­pin­gud plaa­ni­si­me te­ha siis, kui toe­tu­se saa­me. Kah­juks ei läi­nud see meet­me nõu­de­ga kok­ku ja see­tõt­tu jäi­me esi­me­sest ra­has­tu­sest il­ma,“ üt­les Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.

Et aas­ta pä­rast järg­mi­sest taot­lus­voo­rust uues­ti toe­tust taot­le­da, hak­kas val­la­va­lit­sus sõl­mi­ma maao­ma­ni­ke­ga no­ta­riaal­seid os­tu-müü­gi­le­pin­guid. Ku­na kerg­liik­lus­tee ää­res on ka 5 kor­ter­ma­ja, mil­le juur­de kuu­lu­vast maast pidi kerg­liik­lus­tee al­la jääva osa eral­dama, tu­li li­saks 15 era­ma­jao­ma­ni­ku­le sõl­mi­da le­pin­gud 35 kor­te­ri oma­ni­ke­ga ning ka maan­teea­me­ti ja maa-ame­ti­ga.

„Ena­mas­ti said ini­me­sed aru, et kerg­liik­lus­tee on va­ja­lik, vaid üks maao­ma­nik ei lu­ba­nud se­da oma kin­nis­tu­le, see­tõt­tu tu­li ju­pi­ke teed üm­ber ka­van­da­da,“ sõ­nas han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list.

2017. aas­ta ke­va­del esi­tas val­la­va­lit­sus EA­Si­le Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu­fon­di toe­tus­ra­ha saa­mi­seks uue taot­lu­se 3,52 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks: „Ku­na toe­tus­meet­me ees­märk oli pa­ran­da­da ini­mes­te töö­koh­ta jõud­mist ning ühen­da­da oma­va­hel kes­kus ja ta­ga­maad, li­sa­si­me võr­rel­des esialg­se pro­jek­ti­ga Te­ha­se teel kerg­liik­lus­tee­le 390meet­ri­se lõi­gu bus­si­pea­tu­sest ku­ni te­ha­se­ni ning um­bes 100 meet­rit kerg­liik­lus­teed Meie­rei tä­na­va­le ku­ni raud­tee­park­la­ni.“

Mul­lu juu­lis tu­li ot­sus, et EAS toe­tab Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mist. Tä­na­vu veeb­rua­ris kuu­lu­ta­ti väl­ja ehi­tus­han­ge, sel­le või­tis KV Inf­ra OÜ, kel­le­ga sõl­mi­ti le­ping mai­kuus. Pä­rast se­da, kui ehi­ta­ja oli pro­jek­ti­le han­ki­nud va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed, al­gas ko­gu su­ve ja sü­gi­se kest­nud ehi­tus.

„Töö­de te­ge­mi­se ajal tu­li et­te mit­meid ta­kis­tu­si, mis­tõt­tu ve­ni­sid ehi­tus­tööd li­gi­kau­du kaks nä­da­lat üle täh­ta­ja,“ mär­kis Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.
EA­Si­le esi­ta­tud taot­lu­ses­se oli li­sa­tud ka ja­la­käi­ja­te sil­la ehi­ta­mi­ne, kuid ku­na sil­la pro­jekt puu­dus, tu­li sild taot­lu­sest väl­ja jät­ta. Han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list sel­gi­tas, et kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­jal pol­nud sil­la pro­jek­tee­ri­mi­se õi­gust, see­tõt­tu oli esial­gu plaa­ni­tud, et sil­la pro­jek­tee­rib-ehi­tab fir­ma, kes või­dab kerg­liik­lus­tee ehi­tus­han­ke. Et tee oleks täies ma­hus ka­su­ta­tav, tu­li sild pro­jek­tee­ri­da ja ehi­ta­da val­laee­lar­vest.

Ja­la­käi­ja­te sil­la Te­ha­se tee­le üle Jõe­läht­me jõe pro­jek­tee­ris OÜ E-Kon­sult ja ehi­tas OÜ Nord­pont. 15 meet­ri pik­ku­ne sild val­mis no­vemb­ri al­gu­ses.

Puu­dus­te­ga pro­jekt
Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo tõ­des, et kui­gi kerg­liik­lus­tee pro­jekt lä­bis eel­ne­valt eks­per­tii­si, ilm­nes sel­les ehi­tus­töö käi­gus mit­meid va­ja­ka­jää­mi­si. Üks elekt­ri­post tuli üm­ber tõs­ta, sel­le jaoks oli va­ja tel­li­da pro­jekt ning lei­da töö te­gi­ja.

„Ehi­ta­jal ku­lus li­saae­ga ka Tal­lin­na maan­tee va­ne­ma­te kin­nis­tu­te­ni sis­se­sõi­tu­de te­ge­mi­seks. Ku­na krun­did on teest tun­du­valt ma­da­la­mad, tu­li te­ha hoo­vi­des­se kal­de­ga sis­se­sõi­dud. Pro­jek­tee­ri­ja hin­nan­gul olid kal­ded nor­mi pii­res, kuid need val­mis­ta­sid ela­ni­ke­le eba­mu­ga­vu­si ning pidi tegema kor­rek­tuu­re,“ nen­tis ta.

Kui­gi esial­gu oli sel­le tõt­tu ela­ni­ke pa­ha­meelt, jõu­ti kõi­gi­ga kok­ku­lep­pe­le ja sis­se­sõi­dud teh­ti kor­da.

Ehi­tu­se ajal oli kerg­liik­lus­tee tee­ma pi­de­valt üle­val Raa­si­ku val­la ela­ni­ke sot­siaal­mee­dia le­hel: „Õn­neks ela­ti end väl­ja pi­gem Fa­ce­boo­kis, ehi­ta­ja­ga mi­nu tea­da riid­le­ma ei min­dud, vaid vä­he­sed va­ne­mad ini­me­sed olid käi­nud kü­si­mas, miks üht või teist as­ja just nii te­hak­se.“

Üks vii­ma­seid tee­ma­sid, mi­da sot­siaal­mee­dias uue kerg­liik­lus­tee­ga seon­du­valt aru­ta­ti, oli val­gus­tus ehk miks on tä­na­valambid suu­na­tud sõi­du-, mit­te kerg­liik­lus­tee poo­le: „Sel­li­ne on valgustite pai­gal­da­mi­se nõue, asu­las ei to­hi sõi­du­tee ol­la pi­me. Pro­jek­ti­ko­ha­selt peaks nen­dest ku­ma­ma val­gust ka kerg­liik­lus­tee­le, kas see toi­mib, näe­me lä­hia­jal. Kind­las­ti vaa­ta­me üle ja kuu­la­me ko­ha­li­ke ela­ni­ke ar­va­mu­si ning kui kerg­liik­lus­teel on tões­ti mõ­nes ko­has nii pi­me, et va­ja on li­sa­val­gus­tust või va­jab ole­ma­so­lev val­gus­tus kor­ri­gee­ri­mist, püüa­me la­hen­du­se lei­da järg­mi­sel aas­tal. Ka Meie­rei tä­na­va­le, ku­hu kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­ja tä­na­va­val­gus­tust et­te ei näi­nud, pla­nee­ri­me sel­le järg­mi­sel aas­tal li­sa­da.“

Tal­lin­na maan­tee äär­se­te kin­nis­tu­te ela­ni­kud on kü­si­nud, kas neil on nüüd ko­hus­tus kerg­liik­lus­teed lu­mest puh­ta­na hoi­da. Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo kin­ni­tas, et tee hool­da­mi­ne on oma­ni­ku ehk val­la­va­lit­su­se töö, sel­leks on han­ke­ga lei­tud et­te­võt­ja. Veel rõ­hu­tas ta, et kerg­liik­lus­tee­le au­to­sid par­ki­da ei to­hi. Kui on sel­li­seid juh­tu­meid, tu­leks val­la­va­lit­sus­se tea­da an­da.

Eelmine artikkelRa­ve­ni uus juht on SER­GEI KI­VI
Järgmine artikkelRaa­si­ku kel­gu­mä­gi sel aas­tal ei val­mi