Keh­ra kaup­le­jad te­gid tu­ru tee­mal pöör­du­mi­se vo­li­ko­gu­le

293
Sar­na­sed kios­kid on ka­van­da­tud Keh­ra tu­ru­le, mis rajatakse Kal­da tä­na­va­le en­di­se kat­la­ma­ja asu­koh­ta.

Keh­ras prae­gu­sel tu­ru­plat­sil ala­li­selt kaup­le­vad viis müü­jat te­gid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le ühis­pöör­du­mi­se, mil­les and­sid tea­da, et on seal 25 aas­tat te­gut­se­nud ning po­le nõus se­ni­sest kaup­le­mis­ko­hast ka tu­ru val­mi­mi­sel lah­ku­ma. Nad tea­ta­sid, et ühe müü­gi­kios­ki oma­nik Rai­vo Kon­tus sai aas­taid ta­ga­si ad­vo­kaa­di­bü­roolt hin­nan­gu, et prae­gu­sed tu­ru­kios­kid on sea­dus­li­kud ehi­ti­sed. Ani­ja val­la­va­lit­sus an­dis nei­le 2005. aas­tal täh­ta­ja­tud te­gut­se­mi­sa­jad ning Keh­ra tu­rup­lat­sil te­gut­se­vad müü­gi­kios­kid on põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti tun­nus­ta­tud kaup­lu­sed. Al­la­kir­ju­ta­nud kü­si­sid, mil­lis­tel ju­rii­di­lis­tel alus­tel peak­sid oma te­ge­vu­se prae­gus­tes kios­ki­tes lõ­pe­ta­ma, mis tin­gi­mus­tel saak­sid seal jät­ka­ta või mil­lis­tel tin­gi­mus­tel peak­sid alus­ta­ma uues asu­ko­has.

Pöör­du­mi­se­le oli li­sa­tud Rai­vo Kon­tu­se 28. veeb­rua­ril val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud sei­su­ko­had Keh­ra tu­ru tu­le­vi­kust. Sel­les kir­ju­tas ta, et tu­ru­kios­kid ei ole tei­sal­da­ta­vad ehi­ti­sed, ku­na neid ei saa inim­jõul üm­ber pai­gu­ta­da. Ta mär­kis, uue tu­ru võiks te­ha, et ko­ha­li­kel ini­mes­tel oleks või­ma­lik müüa oma aia­saa­du­si ja val­lae­la­ni­kel roh­kem va­li­ku­või­ma­lu­si toi­du­kau­pa­de­ga kaup­le­mi­seks, kuid pa­lus prae­gu­se tu­rup­lat­si kios­ki­te oma­ni­kel las­ta jät­ka­ta se­ni­ses asu­ko­has. Rai­vo Kon­tus tea­tas ka, et kui te­ma 25 aas­tat kest­nud kau­ban­dus­lik­ku te­ge­vust tal­le kuu­lu­vas kios­kis ta­he­tak­se lõ­pe­ta­da, on sun­ni­tud oma õi­gus­te kait­seks esi­ta­ma ha­gi koh­tus­se.

Kir­jad vallavo­li­ko­gu­le edas­ta­nud Peep Kask soo­vis vo­li­ko­gu is­tun­gil saa­da üle­vaa­det ka­van­da­ta­vast tu­rust. Ta kü­sis, kust pä­ri­neb val­la­va­ne­ma in­fo, et ena­mik prae­gus­test kaup­le­ja­test on nõus mi­ne­ma uue­le tu­ru­le, kes ja mis tin­gi­mus­tel saa­vad uuel tu­rul kau­ban­dus­pin­da ren­ti­da, kes hak­kab kat­ma jooks­vaid ku­lu­sid.

Tu­ru­kios­kid on ehi­ti­se­na sea­dus­ta­ma­ta
Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val, 22. ap­ril­lil vo­li­ko­gu is­tun­gil, et aas­taid ta­ga­si on Keh­ra tu­ru­plat­si ühe müü­gi­kios­ki oma­nik Rai­vo Kon­tus tões­ti tel­li­nud ad­vo­kaa­di­bü­roolt hin­nan­gu, kas te­ma kiosk on ehi­tus­sea­dus­ti­ku mõt­tes ehi­tis ja tu­leks kan­da ehi­tus­re­gist­ris­se. Ani­ja val­la­va­lit­sus­se jõu­dis hin­nang 20. sep­temb­ril 2015. Sa­ma aas­ta 26. no­vemb­ril esi­tas Rai­vo Kon­tus val­la­va­lit­su­se­le ka­su­tus­tea­ti­se, mil­le jär­gi te­gi val­la­va­lit­sus kor­ral­du­se ka­su­tus­tea­ti­se juur­de täien­da­va­te nõue­te and­mi­se koh­ta. Rai­vo Kon­tust ko­hus­ta­ti esi­ta­ma ehi­ti­se alu­seks ol­nud ehi­tusp­ro­jek­ti või tel­li­ma ehi­ti­se au­di­ti, esi­ta­ma elekt­ri­pai­gal­da­mi­se kont­roll­mõõ­dis­ta­mi­se aruan­de või au­di­ti nõue­te­ko­ha­su­se tun­nis­tu­se ning ku­na kios­kia­lu­ne maa kuu­lub Ani­ja val­la­le, sõl­mi­ma maao­ma­ni­ku­ga as­jaõi­gus­le­ping hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks.

„Mei­le tea­dao­le­valt ei ole Rai­vo Kon­tus esi­ta­nud üh­te­gi do­ku­men­ti, et neid ehi­ti­si sea­dus­ta­da. See­tõt­tu ei ole ka te­ma ehi­tist sea­dus­ta­tud ega sõl­mi­tud val­la­ga hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gut,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et ve­te­ri­naar- ja toi­dua­met on and­nud Rai­vo Kon­tu­se­le õi­gu­se toi­duai­ne­te­ga kau­bel­da, kuid see ei sea­dus­ta tal­le kuu­lu­va kios­ki ole­ma­so­lu val­la kin­nis­tul, mis te­ge­li­kult on trans­por­di­maa.

Val­la­va­ne­ma sõ­nul prae­gu­sel müü­gip­lat­sil oma kios­ki­tes kaup­le­vad müü­jad ta­su­vad elekt­ri ja prü­gi­veo eest, maa­ren­ti ega ta­su kaup­le­mis­ko­ha eest po­le nad maks­nud. Ta rää­kis, et koh­tus kios­kio­ma­ni­ke­ga veeb­rua­ris koos vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi, abi­val­la­va­nem Enn Pun­ga ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Tõ­nu Kir­ve­se­ga: „Ole­me soo­vi­dest ja nõud­mis­test tead­li­kud. Ku­ni sel­le kir­ja­ni, mis nüüd vo­li­ko­gu­le tu­li, oli meil tead­mi­ne, et kaks tu­ru­müü­jat on val­mis mi­ne­ma üle uue­le tu­ru­le, kui see val­mib, üks kõhk­les ning Rai­vo Kon­tus oli kar­di­naal­selt vas­tu ja val­mis koh­tus­se pöör­du­ma. Ees­ti on õi­gus­riik, igaü­hel on või­ma­lus ja õi­gus koh­tus­se pöör­du­da, et oma veen­du­mu­si ja tõeks­pi­da­mi­si kaits­ta.“

Kor­ra­lik turg en­di­se kat­la­ma­ja plat­si­le
Rii­vo Noor ütles, et val­la aren­gu­ka­vas, mil­le vo­li­ko­gu on kin­ni­ta­nud, on tä­na­vu­seks ka­van­da­tud Keh­ra lam­mu­ta­ta­va kat­la­ma­ja ase­me­le tu­ru ehi­ta­mi­ne. Val­laee­lar­ves on sel­leks 20 000 eu­rot, see on mõel­dud omao­sa­lu­se­na PRIA pro­jek­ti­le – OÜ Vel­ko AV on esi­ta­nud Keh­ras­se tu­ru ra­ja­mi­seks pro­jek­ti Lea­der-prog­ram­mi. Tu­ru­le on ka­van­da­tud ne­li kin­nist müü­gi­kios­kit ja kolm let­ti­de­ga ka­tu­sea­lust, ku­hu ma­hub müü­ma 12 müü­jat. Tu­rup­lat­sil on veel hoiu­ruum ja ava­lik tua­lett.

„Ko­gu pro­jek­ti mak­su­mus on li­gi 50 000 eu­rot. Hoo­ne­te põ­ran­dad ja laed on soo­jus­ta­tud, küt­te­süs­tee­mi osas tu­leb veel rent­ni­ke­ga rää­ki­da, kas pan­na õhk­soo­jus­pump või elekt­ri­ra­diaa­tor, ole­neb, kui tih­ti neid ka­su­ta­tak­se,“ sel­gi­tas ta.

Vel­ko AV on ar­ves­ta­nud, et tu­ru hal­da­mi­seks on va­ja ku­ni pool ame­ti­koh­ta, mis kae­tak­se ole­ma­so­le­va per­so­na­li­ga. Pü­si­ku­lud elekt­ri­le, vee­le ja ka­na­li­sat­sioo­ni­le, jäät­me­käit­lu­se­le ja muu­le on vas­ta­valt ärip­laa­ni­le li­gi­kau­du 1000 eu­rot kuus. Al­gu­ses tu­leb Rii­vo Noo­re hin­nan­gul val­lal tur­gu do­tee­ri­da, kuid edas­pi­di peak­sid ku­lud saa­ma kae­tud tu­ru­kios­ki­te ren­di­tu­lu­dest, kaup­le­mis­lu­ba­de ja -pi­le­ti­te müü­gist.

Ot­sus, kas Vel­ko AV tu­ru-pro­jek­ti toe­ta­tak­se, sel­gub jaa­ni­päe­va pai­ku: „Kui toe­tust ei saa, tu­le­me uues­ti vo­li­ko­gu et­te ja ot­sus­ta­me ühi­selt, kas lä­he­me pro­jek­ti­ga eda­si, siis on va­ja ee­lar­vest li­sa­ra­ha, või lük­ka­me eda­si järg­mis­tes­se aas­ta­tes­se.“

Aren­dus­juht Mee­li Kuul mär­kis, et olu­li­se osa ta­lu­tu­ru pro­jek­tist moo­dus­tab vi­suaal­ne pool, pä­rast üht­ses stii­lis kaup­le­mis­kios­ki­te ja -koh­ta­de­ga tu­ru val­mi­mist te­kib Keh­ra kes­ku­ses­se kor­ras­ta­tud kau­ban­dus­piir­kond. Ta li­sas, et kui turg on val­mis, saab ühe või­ma­lu­se­na teis­te tur­gu­de näi­tel kaup­le­mis­kios­ki­te ren­di­hin­nad väl­ja sel­gi­ta­da enam­pak­ku­mi­se käi­gus. Pü­si­müü­ja­te­ga võiks te­ma sõ­nul ol­la või­ma­lik te­ha esial­gu sel­li­sed le­pin­gud, et üle­mi­nek uue­le kaup­le­mis­kor­ra­le oleks su­juv.

Vo­li­ko­gu liik­me­te ar­va­mu­sed
Peep Kask kü­sis, kas po­leks või­ma­lik, et ka se­ni­ne müü­gi-p­lats jääb pä­rast tu­ru val­mi­mist prae­gus­te kios­ki­te­ga al­les: „Nii­kaua, kui meil veel Gros­si poo­di ei ol­nud, käis Keh­ras pal­ju vä­hem rah­vast. Tu­li Gross, võit­sid kõik, ka Kon­su­mis hak­kas roh­kem rah­vast käi­ma.“

Val­la­va­nem vas­tas, et ka­he suu­re poe va­hel olev park­la jääb ko­ha­ti kit­saks ning kui li­san­dub turg, võib nä­da­la­va­he­tus­tel ol­la seal veel suu­rem par­ki­misp­rob­leem.

„On ot­sus­ta­mi­se koht, mi­da me siis tee­me, kas hak­ka­me kios­keid sea­dus­ta­ma, sead­ma nei­le hoo­nes­tu­sõi­gu­si või tee­me ühe tu­rua­la, mis on aia­ga pii­ra­tud, kus on üht­sed reeg­lid,“ mär­kis ta.

Vo­li­ko­gu lii­ge Ma­ri­na Pet­ro­va te­gi et­te­pa­ne­ku lü­ka­ta tu­ru ra­ja­mi­ne eda­si. Ta põh­jen­das, et ajad on ras­ked, ini­me­sed vä­si­nud, uus ka­van­da­tav turg kaup­le­ja­te jaoks kal­lis lõ­bu. Tu­ruks ka­van­da­tud ter­ri­too­riu­mi soo­vi­tas ta jät­ta noor­te või las­te ka­su­ta­da või liht­salt as­fal­dip­lat­siks: „Keh­ras po­le va­ja se­da mood­sat tur­gu ja kui see on vä­ga kal­lis, po­le üld­se va­ja te­ha.“
Re­ne Kaa­lo oli vas­tu­pi­di­sel ar­va­mu­sel ja soo­vi­tas te­ha kor­ra­lik turg: „Muu­da­tu­sed too­vad ala­ti krii­ti­kat, kui see val­mis, tu­le­vad kõik tä­na­ma. Ei ole va­ja lü­ka­ta se­da järg­mis­se aas­tas­se, ole­me se­da eda­si lü­ka­nud 20 aas­tat.“

Sa­ma meelt oli ka Mar­gus Nõl­vak: „Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üks põ­hi­li­si üle­san­deid on kaa­saeg­se lin­na­ruu­mi ja et­te­võt­lu­se kor­ras­ta­mi­ne ja eden­da­mi­ne, ka tu­ru kor­ras­ta­mi­ne on üks vä­ga olu­li­ne funkt­sioon.“

Val­dur Hü­va­to li­sas, et on ves­tel­nud mit­me ar­hi­tek­ti­ga, kes kõik on öel­nud, et lin­na kesk­väl­jak on kaup­le­mi­seks kõi­ge õi­gem koht. Ka Priit Raud­ki­vi lei­dis, et tu­ru ra­ja­mist eda­si lü­ka­ta ei to­hiks.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev tõ­des, et nii en­ne ko­ha­lik­ke kui rii­gi­ko­gu va­li­mi­si kuu­lis Keh­ra rah­valt pi­de­valt, et soo­vi­tak­se kor­ra­lik­ku tur­gu: „Vo­li­ko­gu on aren­gu­ka­va ja ee­lar­ve­ga and­nud va­lit­su­se­le juht­lõn­ga, et teh­ke mei­le turg ja nii on.“

Eelmine artikkelEndiselt tuleb olla ettevaatlik
Järgmine artikkelOhu­tut ke­va­det!