Algas Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te rah­va­hää­le­tus

223

Es­mas­päe­val al­gas Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te in­ter­ne­ti­hää­le­tus, mis kes­tab 12. veeb­rua­ri­ni. Aas­ta te­gi­jaid va­li­tak­se tä­na­vu 12 ka­te­goo­rias.

Kui kan­di­daa­te said üles sea­da vaid Ani­ja val­la ko­da­ni­kud, siis hää­le­ta­da või­vad kõik. Sel­leks tu­leb end ID-kaar­di abil iden­ti­fit­see­ri­da, si­se­ne­da val­la ko­du­le­he kau­du ise­tee­nin­dus­kesk­kon­da, kli­ka­ta toe­tus­te in­fol ning lei­da ala­peal­kir­ja „Kul­tuur, kü­la­selt­sid ja va­baü­hen­du­sed“ alt aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si link. Iga ini­me­ne saab igas ka­te­goo­rias an­da ühe hää­le.

Ka kan­di­daa­te oli või­ma­lik esi­ta­da Ani­ja val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas või saa­ta e-kir­ja­ga. Aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa kar­tis vei­di, et uus kord võib tun­du­da kee­ru­li­ne, kuid esi­ta­jaid oli 41 ning kan­di­daa­te jät­kus kõi­ki­des­se ka­te­goo­ria­tes­se. Kok­ku oli no­mi­nee­ri­mi­si 38, nen­de seas on asu­tu­si, et­te­võt­teid, ük­si­ki­si­kuid ning mees­kon­di.

Kõi­ge roh­kem ehk 5 kan­di­daa­ti esi­ta­ti tiit­li­le aas­ta et­te­võt­ja te­gu. No­mi­nen­did on val­la suu­ri­ma tööand­ja Ho­ri­zon Ho­ri­zon Pulp & Pa­per ASi oma­nik Son­ny As­wa­ni, Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­li­vor­mi val­mis­tav õmb­lus­fir­ma Hand­ma­de Stu­dio oma­nik Mer­le Vol­mer­son, Keh­ra grill­res­to­ran Fi­zu­li, Coo­pi uue­ne­nud kaup­lus Keh­ras ning Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke ma­ju­ta­va Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­se eest­ve­da­ja Reet Pur­re.

Tiit­li­le aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu esi­ta­ti Pik­val uu­si ühi­sü­ri­tu­si al­ga­ta­nud MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu; Aeg­vii­du aja­loo uu­ri­mist ning piir­kon­na aja­le­he väl­jaand­mist alus­ta­nud MTÜ Aeg­vii­du Aeg; MTÜ Voo­se Kü­la­selts, kel­le eest­võt­tel jõu­dis kül­la kii­re in­ter­net, ning MTÜ HC Keh­ra Fännk­lu­bi, kes on aas­taid kor­ral­da­nud Ani­ja val­la rah­va­jook­su ning rat­ta­mat­ka.

Aas­ta va­ba­taht­li­kuks on esi­ta­tud Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le jaa­ni­päe­va ja väl­ja­sõi­tu­de kor­ral­da­nud ning neid elu- ja töö­koh­ta­de leid­mi­sel ai­da­nud Ind­rek Mat­la, sa­mu­ti sõ­ja­põ­ge­ni­ke abis­ta­mi­sel kii­res­ti te­gut­se­nud tiim Sir­le Si­rel, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Ju­li­ka Hän­ni; Voo­se kü­la üks eest­ve­da­jaid, Voo­se Päi­ke­se­ko­du loo­ja ja aren­da­ja Ta­nel Tal­ve ning Roo­kü­la et­te­võt­ja ja ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja Ja­ne Mät­tik.

Aas­ta sä­de­meks kan­di­dee­ri­vad Keh­ra õpe­ta­ja, sport­lik­ke elu­vii­se pro­pa­gee­riv ja spor­di­võist­lus­te or­ga­ni­see­ri­mi­ses osa­lev Pi­ret Ur­met ning Voo­se kü­la ak­ti­vist Ta­nel Tal­ve.

Es­ma­kord­selt väl­jaan­ta­va­le aas­ta ha­ri­dus­teo tiit­li­le on üles sea­tud Ani­ja Val­la Las­teaiad, kel­le Las­te­ta­re ma­ja sai det­semb­ris uue hoo­ne; Keh­ra güm­naa­sium, kes on tu­ge ja ha­ri­dust pak­ku­nud roh­kem kui 20 Uk­rai­nast sõ­ja­põ­ge­ni­ku­na tul­nud lap­se­le; ning hea las­teaia eden­da­ja tiit­li päl­vi­nud Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed.

Aas­ta noo­re tiit­li­le esi­ta­ti pod­cas­t’i ,,te­gelt­ka­noh” saa­te­juht Rai­li Sti­na Reid­la ning Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­sed, val­la noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li ja asee­si­mees Hend­rik Lill­soo.

Aas­ta noor­soo­töö teoks on esi­ta­tud Keh­ra noor­te­kes­kus ja Kris­tii­na Püi; eel­mi­sel aas­tal taa­se­lus­ta­tud Ani­ja val­la noor­te­ko­gu, Keh­ra koo­li õpe­ta­ja ja mee­dia­rin­gi ju­hen­da­ja, Ees­ti pa­ri­maks mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­jaks va­li­tud Kai­rit Jo­han­son ning Aeg­vii­du Kool ja Luu­le Sirp, kes õpe­tab ning pa­kub tu­ge Uk­rai­na las­te­le.

Aas­ta ko­gu­kon­na tiit­li­le kan­di­dee­ri­vad Pik­va-Ara­va Kü­la­elu, Voo­se Kü­la­selts ja HC Keh­ra Fännk­lu­bi.

Aas­ta kul­tuu­ri­teo kan­di­daa­did on Keh­ra muu­seu­mi fil­miõh­tud An­ne Oruaa­sa eest­ve­da­mi­sel; ala­tes 1979. aas­tast te­gut­sev nai­san­sam­bel Ko­du, mi­da ju­hen­dab Sil­va Lau­pa; ning Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­val, mil­le pea­kor­ral­da­ja oli Kad­ri Raud­ki­vi.

Tiit­li­le aas­ta spor­di­te­gu kan­di­dee­ri­vad Ani­ja jalg­pal­lik­lu­bi suu­rim vä­ra­va­kütt Jü­ri Dmit­ren­ko; Keh­ra kä­si­pal­li­poi­sid Ees­ti meist­riks ju­hen­da­nud tree­ner Ind­rek Lill­soo; ro­gai­ni MMil juu­nio­ri­de seas 2. ko­ha saa­vu­ta­nud Põr­gu­põh­ja/Rak­ve­re orien­tee­ru­mis­võist­kond Bri­ta Ploom­puu, Jaan Viir­mann ja San­der Prit­sik ning nais­ve­te­ra­ni­de seas 3. ko­ha­le tul­nud Rii­ka Ploom­puu ja Eh­tel Tae­ve­re.

Tiit­li­le aas­ta te­gu esi­ta­ti Keh­ra muu­seu­mi fil­miõh­tud ning Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le pea­var­ju pak­ku­nud, abi or­ga­ni­see­ri­nud ja üri­tu­si kor­ral­da­nud Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­kus.

Aas­ta kesk­kon­na­te­gu va­li­tak­se es­ma­kord­selt. Üles on sea­tud ke­vad­rän­de ajal kon­na­de elu­sid pääst­nud Ter­je ja Ed­vin Ja­kob­son Ala­ve­rest ning Ene Kir­si­puu Ne­li­jär­velt.

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2022 kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pi­du­li­kul tä­his­ta­mi­sel 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis.

Eelmine artikkelAND­REAS IDA­VAIN aasta pa­ri­maks noor­kot­kas
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la va­li­mis­de­ba­til osa­le­sid ka­hek­sa era­kon­na po­lii­ti­kud