Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald tun­nus­ta­sid tub­li­maid noo­ri

1233
Ku­na güm­na­sis­tid Raa­si­ku val­la noor­te et­te­võt­lus­kon­ve­rent­sil ei osa­le­nud, said val­la­va­nem AND­RE SE­PALT seal tä­nu­kir­jad val­la aas­ta noo­reks ees­ku­juks va­li­tud põ­hi­koo­liõ­pi­la­sed KAI­SA-KAI­RIIN PÄ­RI­LA, AN­NE-MAI ADAM­BERG, MA­TIS UUS­PUU, MIH­KEL KON­NO ja MAI­RO TRUMP. Fo­to Ma­ri Möls

Raa­si­ku val­la noo­re ees­ku­ju tiit­li päl­vi­sid 11 noort, Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor va­li­tak­se 4 kan­di­daa­di seast.

Kuu­sa­lu aas­ta noo­re tiit­li kan­di­daa­did Kuu­sa­lu val­la­ma­jas: KLAA­RA SAAR, SAN­NE SÄÄR, SAND­RA LIIS HÄÄL ja GER­DA TRIIN HÄÄL. Fo­to Ere Ui­bo

Raa­si­ku val­las va­li­tak­se tä­na­vu es­ma­kord­selt val­la aas­ta noo­ri. Tii­tel ot­sus­ta­ti an­da kõi­gi­le 11 no­mi­nen­di­le. Neid tä­nas val­la­va­nem And­re Sepp eel­mi­sel tei­si­päe­val, 3. det­semb­ril Aru­kü­la põ­hi­koo­lis val­la noor­te­kon­ve­rent­sil „Et­te­võt­lik noor“.

Kuu­sa­lu val­las kuu­lu­ta­tak­se aas­ta noor väl­ja val­la tä­nu­peol, mis toimub laupäeval, 4. jaanuaril Kolgaküla rahvamajas. Es­mas­päe­val, 9. det­semb­ril käi­sid kõik 4 kan­di­daa­ti val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si vas­tu­võ­tul.

Raa­si­ku val­la 11 noort ees­ku­ju
Oma val­la hea­taht­li­ke, sõb­ra­li­ke, abi­val­mis ja an­de­ka­te ning teis­te­le ees­ku­juks ole­va­te noor­te tä­na­mi­seks ja tun­nus­ta­mi­seks kuu­lu­ta­sid Raa­si­ku val­la noor­te­kes­ku­sed ja val­la­va­lit­sus ok­toob­ris väl­ja val­la noo­re ees­ku­ju kon­kur­si. Kan­di­daa­te koos põh­jen­du­se­ga said esi­ta­da kõik soo­vi­jad val­la ko­du­le­hel ole­va lin­gi kau­du 24. no­vemb­ri­ni.

„Koo­lis tun­nus­ta­tak­se häid õpi­la­si, ko­da­ni­ku­päe­val saa­vad roh­kem tä­he­le­pa­nu va­ne­mad ge­ne­rat­sioo­nid, meie soov oli tõs­ta noo­ri oma ees­ku­ju­ga esi­le just nen­de en­di seas,“ lau­sus et­te­võt­mi­se üks al­ga­ta­ja, Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.

Ta rõõ­mus­tas, et noor­te­ju­hid, õpe­ta­jad, noo­red ise ja va­ne­mad os­ka­sid mär­ga­ta nii pal­ju­sid ning kon­kur­si­le sea­ti üles 11 kan­di­daa­ti. Maar­ja-Ly Tei­no sõ­nas, et esial­gu oli mõ­te va­li­da kan­di­daa­ti­de seast väl­ja üks noor ees­ku­ju, kuid ot­sus­ta­ti siis­ki kõi­ki no­mi­nen­te pre­mee­ri­da: „Nad on vä­ga eri­ne­vad, sa­mas kõik võrd­selt tub­lid ja ees­ku­ju­li­kud, see­tõt­tu ot­sus­ta­si­me neid kõi­ki esi­le tõs­ta.“

Tiit­li „Raa­si­ku val­la noor ees­ku­ju 2019“ päl­vi­sid Har­di Oras ja And­ra Al­lik, kes on ak­tiiv­sed osa­le­jad Raa­si­ku rah­va­ma­ja ja noor­te­kes­ku­se te­ge­mis­tes, abi­val­mid ja et­te­võt­li­kud üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel ning va­ba­taht­li­kud abi­kas­va­ta­jad su­ve­laag­ri­tes. Piia-Liis See­der päl­vis tiit­li kui an­de­kas maa­li­ja ja ko­roo­na­män­gi­ja, kes on val­da esin­da­nud ja võit­nud pal­ju ka­ri­kaid, ning Karl-Ee­rik Türn­puu kui vä­ga hea­sü­dam­lik ja ko­hu­se­tund­lik, viie­li­ne õpi­la­ne ja tub­li kros­si­sõit­ja. In­ge­ly Pe­nu tä­na­ti sel­le eest, et on abi­val­mis ja rõõm­sa­meel­ne, ko­hu­se­tund­lik, osa­leb ak­tiiv­selt noor­teü­hen­du­se ELO laag­ri­te kor­ral­da­mi­sel, on hea or­ga­ni­see­ri­mis­või­me ja liid­rio­ma­dus­te­ga, os­kab noo­ri in­nus­ta­da. Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­lat tun­nus­ta­ti sel­le eest, et või­tis val­la su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­se, osa­les mi­ni­fir­ma Pu­Puit koo­sei­sus Ees­ti õpi­las­fir­ma­de fi­naa­lis, kor­ral­das loov­töö raa­mes Raa­si­ku val­la meist­ri­võist­lu­sed laua­ten­ni­ses. Mai­ro Trump va­li­ti noo­reks ees­ku­juks, ku­na on oma koo­li edu­kalt esin­da­nud olüm­piaa­di­del ja mä­lu­män­gu­del, ai­da­nud or­ga­ni­see­ri­da Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li, ai­da­nud Aru­kü­la kä­si­pal­li­män­gu­dest te­ha ot­seü­le­kan­deid. Fil­mi­fes­ti­va­li or­ga­ni­see­ri­mi­se ja kä­si­pal­li­män­gu­de ot­seü­le­kan­ne­te te­ge­mi­se eest said noo­re ees­ku­ju tiit­li ka Ma­tis Uus­puu ja Mih­kel Kon­no. Mih­kel Kon­no on li­saks esin­da­nud oma koo­li edu­kalt mä­lu­män­gu­del. Eri­ca Hin­no päl­vis tiit­li pa­nus­ta­mi­se eest val­la noor­te­vo­li­kok­ku ning An­ne-Mai Adam­berg ak­tiiv­se ja edu­ka osa­le­mi­se eest olüm­piaa­di­del ja mä­lu­män­gu­del, li­saks sel­le eest, et näi­tas tu­ge­vaid liid­ri­või­meid ja juh­ti­mi­sos­ku­si, kui or­ga­ni­see­ris õpe­ta­ja­te päe­va eel 400 õpi­la­se päe­va­ka­va ja asen­du­sõ­pe­ta­ja­te tööd.

Ühe­na ühe­teist­küm­nest val­la noo­reks ees­ku­juks va­li­tud Aru­kü­la koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­la sõ­nas, et te­ma no­mi­nee­ri­mi­ne tu­li meel­di­va ül­la­tu­se­na, mis an­dis in­nus­tust ja soo­vi edas­pi­di veel roh­ke­ma­tes as­ja­des kaa­sa lüüa.

Val­la aas­ta noo­ri ees­ku­ju­sid pre­mee­ri­ti tä­nu­kir­ja ja Aru­kü­la pit­sa­kios­ki 13eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga.

„Meil on vä­ga pal­ju äge­daid noo­ri ja on hea meel, et nii pal­ju­sid osa­ti mär­ga­ta. Loo­dan, et aas­ta noo­re ees­ku­ju va­li­mi­ne saab tra­dit­sioo­niks ja hak­kab toi­mu­ma igal aas­tal kä­si­käes noor­soo­töö­nä­da­la raa­mes toi­mu­va noor­te­kon­ve­rent­si­ga,“ üt­les Maar­ja-Ly Tei­no.

Kuu­sa­lu val­la­va­nema vas­tu­võ­tt Kiiu mõisas
Kuu­sa­lu val­las va­li­tak­se aas­ta noor teist kor­da. Tä­na­vu esi­ta­ti ne­li kan­di­daa­ti: Kol­ga koo­li õpi­las­e­sin­du­se pre­si­dent San­ne Säär, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­se­sin­du­se eel­mi­ne pre­si­dent Klaa­ra Saar, Ju­min­da pool­saa­re noor­te me­re­pääst­ja­te laag­ri pea­kor­ral­da­ja Ger­da Triin Hääl ja MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts abi­tree­ner Sand­ra Liis Hääl. Sõ­nu­mi­too­ja tut­vus­tas nen­de koh­ta an­kee­ti­des­se kir­ju­ta­tut põh­ja­li­ku­malt eel­mi­ses le­hes.

Es­mas­päe­val, 9. det­semb­ril oli nei­le val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tis kae­tud suu­pis­te­laud. Paar tun­di kest­nud vas­tu­võ­tul rää­gi­ti koos val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si ja juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni­ga Ees­tis ja maail­mas ak­tuaal­se­tel tee­ma­del, ka ko­ha­li­kust elust ning noor­te tu­le­vi­kup­laa­ni­dest.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­si õpi­la­ne Klaa­ra Saar kii­tis, et kok­ku­saa­mi­ne oli hu­vi­tav ja meel­dis. Ka Tar­tu Üli­koo­li aja­kir­jan­du­se ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni eria­la 3. kur­su­sel õp­piv Ger­da Triin Hääl üt­les, et vas­tu­võtt oli vä­ga to­re, tek­kis meel­div vest­lus­ring.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Hea meel oli tut­ta­vaks saa­da noor­te­ga, kes on no­mi­nee­ri­tud val­la aas­ta noo­re tiit­li­le. Sel­le saab neist üks, kuid kõik nad on tub­lid, see­pä­rast kor­ral­da­si­me­gi eral­di vas­tu­võ­tu.“

Eelmine artikkelLok­sa kor­rus­ma­ja­des kehv joo­gi­ve­si
Järgmine artikkelKo­da­ni­ku­jul­gu­se au­märk ROLAND BUR­KI­LE Uu­rist