Raa­si­ku ee­lar­ve aru­te­lus on las­teaia­töö­ta­ja­te pal­ga­tõus

1393

Käib 2017. aasta eelarve menetlemine, volikogu hääletas muudatusettepanekuid.

Möö­du­nud nä­da­lal oli Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ve 2. lu­ge­mi­ne. Val­la­va­nem tut­vus­tas ka­he lu­ge­mi­se va­hel teh­tud muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid.
Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul on arut­lu­sel Aru­kü­la põ­hi­koo­li moo­dul­juur­dee­hi­tu­se ma­hu­muu­tu­s ning sel­lest läh­tu­valt va­ja­dus suu­ren­da­da in­ves­tee­rin­gu mak­su­must 250 000 eu­ro võr­ra või lei­da al­ter­natiiv­seid la­hen­du­si ku­ni 3. kor­ru­se väl­jae­hi­ta­mi­se­ni. Ee­lar­ves on ar­ves­ta­tud 3 klas­si­ruu­mi ra­ja­mi­se­ga, va­ja on aga laien­da­da ka söök­lat. Pro­jek­ti­maht see­ga ka­he­kor­dis­tub, li­san­du­vad vun­da­men­di ehi­tu­se ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve ku­lu.
Tei­ne et­te­pa­nek on ar­ves­ta­da ee­lar­ves­se 25 000 eu­rot val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks, mil­le te­ge­mi­ne on hal­dus­re­for­mi tõt­tu eda­si lük­ku­nud. Val­la­va­lit­sus li­sas tänavusse ee­lar­ves­se ka 20 000 eu­rot Raa­si­ku koo­li tei­se eta­pi, võim­la ehi­ta­mi­se töö­pro­jek­ti koos­ta­mi­seks ja pro­jek­tieks­per­tii­si ku­lu­de kat­teks.
Ee­lar­ve muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid saa­vad te­ha ka vo­li­ko­gu­liik­med, täh­ta­jaks lae­kus And­re Se­palt 4 et­te­pa­ne­kut.
Ta soo­vis, et Aru­kü­la las­teaia saa­li, eel­kõi­ge põ­ran­da re­mon­diks võiks li­sa­da ee­lar­ves­se 10 000 eu­rot, ku­na las­teaed töö­tab täis­võim­su­sel, põ­rand va­jaks aga hä­das­ti pu­has­ta­mist ja lih­vi­mist.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi kom­men­tee­ris, et põ­rand va­jab va­he­ta­mist, mit­te ilu­ra­vi: „Põ­ran­da re­mon­di te­ge­lik mak­su­mus on um­bes 13 000 eu­rot, las­teaia aren­gu­ka­va ko­ha­selt on 2017. aas­ta ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud saa­li­re­mont. Sel­leks on plaa­ni­tud li­saee­lar­ve­ga ku­lu­ta­da põ­ran­da va­he­ta­mi­seks ja sein­te re­mon­diks 21 000 eu­rot.”
And­re Sepp võt­tis oma et­te­pa­ne­ku ta­ga­si.
Tei­ne et­te­pa­nek oli li­sa­da ee­lar­ves­se 20 000 eu­rot kõn­ni­tee ra­ja­mi­seks: „Kõn­ni­tee võiks ol­la Aru­kü­la koo­li bus­si­pea­tu­sest Pär­na­mäe lõp­pu Jaa­ma tä­na­va ris­ti. See on ale­vi­kus üks oht­li­ku­maid koh­ti.”
Val­la­va­nem vas­tas, et on imes­ta­nud, miks nii oht­lik­ku koh­ta po­le am­mu kor­da teh­tud: „Kõn­ni­tee ra­ja­mi­se­ga on 2017. aas­ta ee­lar­ves ju­ba ar­ves­ta­tud. Pro­jek­tee­ri­mis­tööd toi­mu­vad ala­tes möö­du­nud aas­ta sü­gi­sest ning töö on kir­jel­da­tud piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mest ra­has­ta­ta­val real.”
And­re Sepp võt­tis et­te­pa­ne­ku ta­ga­si, põh­jen­da­des, et ee­lar­vest pol­nud infot või­ma­lik ko­he väl­ja lu­ge­da.
Kol­man­daks pak­kus ta, et ee­lar­ves­se võiks li­sa­da 9000 eu­rot Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee al­gu­se, mõi­sa-al­lee val­gus­ta­mi­seks: „See on vä­ga oht­lik, ku­hu kõn­ni­teed pla­nee­ri­tak­se ju­ba pi­kalt, aga se­niks on va­ja olu­kord la­hen­da­da val­gus­tus­pos­ti­de­ga, et ta­ga­da es­ma­ne tur­va­li­sus.”
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi vas­tas, et et­te­pa­ne­kut toe­ta­da ei saa: „Tu­leb pa­nus­ta­da plaa­ni­pä­ra­se­le te­ge­vu­se­le ja mak­su­maks­ja ra­ha tõ­hu­sa­le ja sääst­li­ku­le ka­su­ta­mi­se­le. Plaa­nis on lõ­pe­ta­da 2017. aas­tal kerg­liik­lus­tee tei­ne etapp ja see­jä­rel alus­ta­da kol­man­da, kõ­nea­lu­se lõi­gu eta­pi­ga.”
Ta li­sas, et ole­ma­so­le­va pro­jek­ti ko­ha­selt on lõi­gu­le et­te näh­tud 18 val­gus­tus­punk­ti, ühe hind on orien­tee­ru­valt 1800 eu­rot, see­ga kok­ku 32 000: „Po­le mõ­tet rai­sa­ta poo­li­ku­le, veel vä­hem aju­ti­se­le la­hen­du­se­le, vaid te­ha plaa­ni­pä­ra­selt ning ra­ja­da val­gus­tus koos kerg­liik­lus­tee­ga.”
Ola­vi Lii­van­di mär­kis, et kind­las­ti tu­leb te­ha kii­res­ti ka kõn­ni­tee, mit­te lü­ka­ta pro­jek­ti eda­si.
Ka Ivar Vil­berg ja Olev Si­ni­järv lau­su­sid, et kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti­ga tu­leks eda­si min­na kii­re­mas kor­ras.
Tal­vi Aruaas sõ­nas, et valgustamata ja kergliiklusteeta allee on vä­ga eba­tur­va­li­ne, Tõ­nu Suur­kuusk li­sas, et mit­med ini­me­sed on sat­tu­nud teel lii­gel­des haig­las­se.
Hel­le Va­ga üt­les, et tal po­le mi­da­gi al­lee val­gus­ta­mi­se vas­tu: „Raa­si­ku­le oo­ta­me val­gus­tust ki­ri­kust sur­nuaia­ni ju­ba kaks­küm­mend aas­tat. Ohu­pii­ril koh­ti on vä­ga pal­ju.”
Ja­ko Rei­nas­te lau­sus, et tal on plaa­nis kaar­dis­ta­da kõik ris­ki­ko­had: „Pal­ju­des kü­la­des po­le üh­te­gi lam­pi, olu­kor­rast üle­vaa­te te­ge­mi­ne oleks as­ja­ko­ha­ne, siis suu­da­me va­li­da, mis on prio­ri­tee­did.”
Val­la­va­nem sõ­nas, et kõn­ni­tee on pla­nee­ri­tud maan­teea­me­ti maa­le ning tee ra­ja­mi­ne eel­dab kas­ta­ni­te ma­ha võt­mist: „Spet­sia­lis­tid kin­ni­ta­sid, et kas­ta­nid on vi­ga­sed, neil on sees niiöel­da vähk, mis küll ei ta­pa, aga le­hed lä­he­vad pruu­niks ju­ba ke­set su­ve. Väi­de­ta­valt sel­lest ka ei pa­ra­ne. Eel­kõi­ge sei­sab kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne te­ma sõ­nul aga ra­ha­puu­du­se ta­ga.#
Vo­li­ko­gu hää­le­tas al­lee val­gus­ta­mi­seks 9000 eu­ro li­sa­mist, 7 poolt-, 7 vas­tu- ja ühe era­poo­le­tu hää­le­ga ei leid­nud et­te­pa­nek toe­tust.

Pal­gad pea­vad tõus­ma
And­re Se­pa nel­jas et­te­pa­nek oli suu­ren­da­da val­laee­l­ar­vest pal­ka saa­va­te töö­ta­ja­te töö­ta­su­sid li­saks pla­nee­ri­tu­le veel 240 000 eu­ro võrra: „Es­ma­jär­je­kor­ras va­ja­vad suu­ren­da­mist las­teaiaõ­pe­ta­ja­te, nen­de abi­de ja tu­gi­per­so­na­li pal­gad. Riik­lik õpe­ta­ja mii­ni­mum­palk tõu­seb 2017. aas­ta sep­temb­rist 1050 eu­ro­ni, kesk­mi­ne palk 1260 eu­ro­ni.”
Meie las­teaiaõ­pe­ta­ja palk on 820 eu­rot, õpe­ta­jaa­bi­del 510 eu­rot, mis on kind­las­ti üks maa­kon­na väik­se­maid. On oma­va­lit­su­si, kes on säi­li­ta­nud koo­li ja las­teaia pal­ga­mää­rad, kuid ka neid, kes se­da ei suu­da, aga va­hed ei to­hiks lii­ga suu­reks kä­ri­se­da.”
Val­la­va­nem lau­sus, et val­la­va­lit­sus pa­ku­tud vii­sil pal­ga­tõu­su ei toe­ta: „Las­teaiaõ­pe­ta­ja­te palk tõu­seb 2017. aas­tal pla­nee­ri­tult 7,9 prot­sen­ti. Li­saks on pal­ga kas­va­ta­mi­ne prae­gu aru­tu­sel rii­gi­ta­san­dil. Ha­ri­dus­mi­nist­ri in­fo põh­jal pa­ku­tak­se sep­temb­riks väl­ja me­too­di­ka ja li­sa­ra­has­tus, mil­le ar­velt tõst­mi­ne võiks toi­mu­da. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek on rii­gi sam­mud ära oo­da­ta ja ot­sus­ta­da siis. Kii­re­mat te­gut­se­mist või­mal­daks süs­tee­mi­muu­tus. Min­nes üle ühe õpe­ta­ja ja ka­he abi süs­tee­mi­le, oleks või­ma­lik ko­he tõs­ta õpe­ta­ja­te ja nen­de abi­de töö­ta­su. Pa­ra­ku ei leia see toe­tust al­la­su­tus­tes ega lap­se­va­ne­ma­te hul­gas.”
Ta li­sas, et tu­lu­mak­su ja ron­gi­sõi­du­toe­tu­se täies ma­hus mit­te­ka­su­ta­mi­se ar­velt lae­kuv li­sa­tu­lu on ee­lar­ves­se ju­ba suu­res­ti sis­se ar­ves­ta­tud ning ka­tet et­te­pa­ne­ku toe­ta­mi­seks po­le: „Loo­mu­li­kult on va­ja pal­ka tõs­ta, kuid sel­li­sel kii­rel vii­sil se­da te­ha ei saa.”
Ivar Vil­berg lau­sus, et tu­leks ära oo­da­ta, mil­li­ne on rii­gi ra­has­tus, Raa­si­ku val­la tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne ning mit­te te­ha kii­reid ot­su­seid, ku­na pal­ka hil­jem lan­ge­ta­da enam ei saa: „Sa­mas on meil va­ja ehi­ta­da Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, Aru­kü­la staa­dion, ühis­vee­värk- ja ka­na­li­sat­sioon.”
And­re Sepp soo­vis, et val­la­va­lit­sus ar­vu­taks, kas ja kui pal­ju ja kel­le­le oleks või­ma­lik pal­ga­tõu­su pak­ku­da ning käiks prot­sen­di väl­ja vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.
Vo­li­ko­gu jät­kab ee­lar­ve lu­ge­mist 14. veeb­rua­ril.