Raa­si­ku, Ani­ja rah­vaarv kas­vas, Kuu­sa­lus, Lok­sal ja Aeg­vii­dus lan­ges

1673

Ak­tiiv­ne, au­hin­da­de­ga ko­da­ni­ku­kam­paa­nia oli aas­ta lõ­pus Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Aeg­vii­du val­las.

ERE UI­BO
ÜL­LE TAMM
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Ani­ja vald
Ani­ja val­las elab 1. jaa­nua­ri sei­su­ga 5627 ini­mest, aas­ta ta­ga­si oli see arv 5617. Val­da on re­gist­ree­ri­tud 2852 naist ja 2775 meest. Ku­ni 18aas­ta­seid on val­la­ko­da­ni­ke seas 1092, tööea­li­si ini­me­si 3348, pen­sio­nä­re 1187.
2016. aas­tal re­gist­ree­ri­ti 60 lap­se sünd, su­ri 56 ini­mest. Val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­rus eel­mi­sel aas­tal 257 ini­mest, end Ani­ja val­last mu­ja­le kir­ju­ta­nuid oli 244. Kõi­ge roh­kem tul­di Tal­lin­nast – 77 ini­mest ning ka Tal­lin­nas­se mi­ne­jaid oli kõi­ge roh­kem – 83. Vä­lis­maalt tu­li­jaid oli 26 ning vä­lis­maa­le re­gist­ree­rus 15 ini­mest.

Aeg­vii­du vald
Aeg­vii­du val­la­va­lit­sus viis det­semb­ris lä­bi tra­dit­sioo­ni­li­se val­lae­la­ni­kuks re­gist­ree­ri­mi­se kam­paa­nia. 1. jaa­nua­ri sei­su­ga elab val­las 716 ini­mest. See on ka­he võr­ra vä­hem, kui aas­ta ta­ga­si. Me­hi on 349, nai­si 367. Lap­si elab val­las 100, tööea­li­si ini­me­si 388, pen­sio­nä­re 228.
2016. aas­tal re­gist­ree­ri­ti 9 sün­di ja 9 sur­ma. Aas­ta jook­sul kir­ju­tas end val­da sis­se 54 ja val­last mu­ja­le 56 ini­mest. Kõi­ge roh­kem tul­di ja min­di Tal­lin­nas­se – Aeg­vii­du sai Tal­lin­nast 11 uut ko­da­nik­ku ning 9 Aeg­vii­du se­nist  ko­da­nik­ku re­gist­ree­rid end tal­lin­la­seks.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las on 1. jaa­nua­ri 2017 sei­su­ga 6590 ela­nik­ku. Me­hi elab val­las 3341, nai­si 3249, lap­si on 1362. Tööea­li­si ela­nik­ke on 4038, pen­sio­nä­re ehk 65aas­ta­seid ja va­ne­maid 1190.
2016. aas­tal sün­dis Kuu­sa­lu val­da 72 last, su­ri 83 val­lae­la­nik­ku. Aas­ta jook­sul tu­lid val­da ela­ma 233 ini­mest, teis­tes­se re­gist­ri­tes­se re­gist­ree­ri­sid end 229 ini­mest. Kõi­ge enam min­di Kuu­sa­lu val­last ela­ma Tal­lin­nas­se – 117 ini­mest. Sa­mas Tal­lin­na ela­ni­kest re­gist­ree­ris en­nast Kuu­sa­lu val­da 106.

Lok­sa linn
Lok­sal oli 1. jaa­nua­ri sei­su­ga ko­da­ni­ke­re­gist­ris 2740 ini­mest, 2016. aas­tal sa­mal ajal 2747.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku ak­tiiv­ne ko­da­ni­ku­kam­paa­nia tõi val­la se­ni suu­ri­ma rah­vaar­vu – 2017. aas­ta al­gu­se sei­su­ga oli Raa­si­ku val­las 5075 ko­da­nik­ku, neist me­hi 2547, nai­si 2528. Ku­ni 18aas­ta­seid on 1226, va­nu­seg­ru­pis 19-64 on 3060 ko­da­nik­ku ning üle 65aas­ta­seid 789.
Sün­de oli Raa­si­ku val­las 2016. aas­tal 44, sur­ma­sid 47. Aas­ta jook­sul li­san­dus ko­da­ni­ke­re­gist­ris­se 569 ini­mest, väl­ja läks 211. Tal­lin­nast saa­bus 269, sin­na lah­kus 75. Ani­ja val­last tu­li 43 ko­da­nik­ku, sin­na lah­kus 14. Rae val­last tu­li 27, sin­na läks 10. Maar­du lin­nast ja Jõe­läht­me val­last tu­li Raa­si­ku val­da 16 ela­nik­ku.