Lahe­maa Tu­ris­miü­hing avab pik­ni­ku­päe­val 6 bus­si­rin­gi Lee­silt ku­ni Ver­gi­ni

144
Kol­ga muu­seumis tutvustatakse 20. mai õh­tul näi­tu­se „Prit­su­nai­sed“. Fon­di­hoid­jad NE­LE REIAL ja ANU TÄ­HE­MA ning muu­seu­mi ju­ha­ta­ja UL­VI MEIER-SOO­SAAR hoia­vad käes prit­su­mees­te kiiv­reid, mis on näi­tu­se ajaks too­dud Ii­sa­ku muu­seu­mist.

Tu­le­val lau­päe­val, 20. mail tä­his­tab La­he­maa Tu­ris­miü­hing Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päe­va­ga, mis jät­kub üle­rii­gi­li­se muu­seu­miöö­ga.

„Te­gu on pi­lootp­ro­jek­ti­ga, vaa­ta­me lau­päe­val, kas ja kui­das see töö­tab. Pa­lu­me sõit­ja­telt kan­nat­lik­kust ja oo­ta­me ta­ga­si­si­det, mis ai­taks edas­pi­di sel­li­seid bus­si­rin­ge pa­re­mi­ni kor­ral­da­da,“ üt­les La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge, pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päe­va pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Lin­no.

Tu­ris­miü­hin­gus on mi­tu aas­tat pee­tud plaa­ni, kui­das või­mal­da­da mat­ka­ja­tel ja tu­ris­ti­del lii­ku­da kah­te maa­kon­da ula­tu­vas La­he­maa rah­vus­par­gis, kus lii­ni­bus­sid sõidavad har­va ning veel kee­ru­li­sem või peaae­gu või­ma­tu on pää­se­da ühist­rans­por­di­ga rah­vus­par­gi ühest ser­vast tei­se.

Hop-on-hop-off bussi graafik.

Ku­na 20. mai on see­kord Eu­roo­pa kait­sea­la­de päev ja ka üle-eu­roo­pa­li­ne muu­seu­miöö, ot­sus­ta­ti need ühen­da­da ning es­ma­kord­selt kat­se­ta­da hop-on-hop-off (ot­se­tõl­kes hüp­pa-pea­le-hüp­pa-väl­ja – toim.) bus­se. Lau­päe­va jook­sul sõi­da­vad La­he­maal ne­li bus­si, mis alus­ta­vad ja lõ­pe­ta­vad ringi Lok­sal. OÜ Ar­la Sõi­dud koo­li­bus­sid va­rus­ta­tak­se vas­ta­va­te sil­ti­de­ga ning tee­vad sel päe­val küm­ne tun­ni jook­sul kok­ku kuus rin­gi mars­ruu­dil Lok­sa-Vii­nis­tu-Ka­sis­pea-Käs­mu-Võ­su-Ver­gi-Alt­ja-Oan­du-Sa­ga­di-Palm­se-Nõm­me­ves­ki-Pi­ka­ko­se-Val­ge­jõe-Vi­ru ra­ba-Kol­ga-Lee­si-Ha­ra-Lok­sa. Esi­me­ne buss väl­jub Lok­salt kell 11.15 ja järg­mi­sed sõi­da­vad Lok­salt väl­ja iga poo­le­tei­se tun­ni ta­gant. Üks bus­si­ring kes­tab li­gi kolm tun­di. Bus­sig­raa­fi­ku leiab Vi­sit La­he­maa ko­du­le­helt. Bus­si­pi­let mak­sab 5 eu­rot. Ko­ha­peal saab maks­ta su­la­ra­has, kuid soo­vi­tatav on või­ma­lu­se kor­ral pi­let et­te os­ta pan­gaü­le­kan­de­ga, ka sel­le in­fo leiab Vi­sit La­he­maa vee­bist.

Kai­sa Lin­no rää­kis, et bus­si­de väl­ja­sõi­dua­jad on sea­tud Tal­lin­na poolt Lok­sa­le sõit­va­te lii­ni­bus­si­de saa­bu­mi­se aja jär­gi, et pea­lin­nast, ka Kuu­sa­lust, Kol­gast ja mu­jalt tu­li­jad saak­sid ko­he eda­si sõi­ta. Kee­ru­li­ne oli te­ma sõ­nul kla­pi­ta­da mars­ruu­ti­de ae­gu Rak­ve­rest Võ­su­le jõud­va­te lii­ni­bus­si­de­ga, sest need sõi­da­vad ai­nult hom­mi­kul ja õh­tul. Lää­ne-Vi­ru poolt on või­ma­lik tul­la lii­ni­bus­si­de­ga Val­ge­jõe­le või Lok­sa tee­ris­ti ja seal üm­ber is­tu­da. Ku­na pik­ni­ku­päe­va bus­si­lii­nid on pi­kad, siis iga­le poo­le sis­se ei pöö­ra­ta, bus­sid pea­tu­vad osa­des pai­ka­des tee­ris­tis ning mat­ka­jail tu­leb vei­di kõn­di­da. Bus­si­des on saat­jad, kes an­na­vad pea­tus­test tea­da, et osa­taks soo­vi­tud pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­ko­has väl­ju­da. Poo­le­tei­se tun­ni pä­rast on või­ma­lik järg­mi­se bus­si­ga eda­si sõi­ta uu­de kü­las­tus­pai­ka. Päe­va jook­sul saab sel vii­sil kü­las­ta­da La­he­maa rah­vus­par­gis mi­tut koh­ta.

Pea­kor­ral­da­ja li­sab, et kõi­ki pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­pai­ku oo­da­tak­se kü­las­ta­ma ka jalg­ra­tas­te­ga: „Et hoo­gus­ta­da kest­lik­ku lii­ku­mist, võiks proo­vi­da au­to ko­ju jät­ta. Aga mui­du­gi saab kõi­ki­de­le üri­tus­te­le ka au­to­ga.“

Ma­hu­kas päevakava
Pik­ni­ku- ja mat­ka­koh­ti ning muu­seu­me on sel päe­val prog­ram­mis üle paa­ri­küm­ne. Tal­lin­na­le kõi­ge lä­he­mal toi­mub matk ja pik­ni­ku­päev Uba­ri maas­ti­ku­kait­sea­lal. Ja­lu­ta­da saab Muuk­si lin­na­mäel ja Tsit­re met­sa­ra­jal, giid on Mart Rei­mann. Tam­mis­tul vii­vad kü­la­li­si ran­na­nii­tu­de mat­ka­le tut­vus­ta­vad lam­baid ning tal­le­sid Kaie, Kad­ri ja Taa­vi Us­tav. Lok­sa ran­nas te­hak­se ke­pi­kõn­di Re­ne Mei­me­ri ju­hen­da­mi­sel. Vii­nis­tul on kuns­ti­töö­toad ja ring­käik Kuns­ti­sa­da­mas. Val­ge­jõel teeb Al­lan Ala­kü­la aja­loo­tuu­ri. Käs­mu pool­saa­re mat­ka­ra­da­de­le viib te­raa­pi­li­se­le met­sa­ret­ke­le Ma­ri-Liis Voh­li.

Ava­tud on muu­seu­mid Vir­vel, Ha­ras, Lok­sal, Vii­nis­tul, Vi­ha­soos, Pi­ka­ko­sel, Kol­gas, Käs­mus, Palm­ses ja Sa­ga­dis.

Päev lõ­peb kü­las­tus­hooa­ja ava­peo­ga Ver­gi sa­da­mas, kus esi­neb Hy­per­beat.

Pik­ni­ku­päe­va pu­hul on Lok­sa bus­si­jaa­mas ava­tud taas Lii­sa Rii­nu pann­koo­gi­koh­vik ning töö­tab rat­ta­lae­nu­tus. Pik­ni­ku­pak­ke ja toit­lus­tust pa­ku­tak­se mit­mel pool koh­vi­ku­tes-res­to­ra­ni­des ja muu­seu­mi­des, ka Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses, Kol­ga mõi­sas, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las, Võ­sul, Ha­ra sa­da­mas, Vii­nis­tul, Palm­ses, Alt­jal, Sa­ga­dis. Vii­nis­tu ran­na­res­tos ja Sa­ga­di mõi­sa res­to­ra­nis pa­lu­tak­se pik­ni­ku­pa­kid eel­ne­valt et­te tel­li­da. Kõi­ge sel­le koh­ta leiab täp­se­ma in­fo sa­mu­ti Vi­sit La­he­maa vee­bi­le­helt.

Toe­tus mit­mest prog­ram­mist
La­he­maa Tu­ris­miü­hing kor­ral­dab pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päe­va tä­nu EA­Silt li­gi kaks aas­tat ta­ga­si saa­dud toe­tu­se­le. Pro­jekt „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­du­se loo­mi­ne“ sai EA­Si va­hen­du­sel Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu­fon­di tu­ris­mi äri­mu­de­li­te aren­da­mi­se­le suu­na­tud prog­ram­mist 200 000 eu­rot. Pro­jek­ti­ra­ha ai­tab ta­su­da bus­si­rin­gi­de eest, pro­jekt lõ­peb tä­na­vu sü­gi­sel.

Pik­ni­ku­päe­va rek­laa­mi­mist toe­tab Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-prog­ramm – MTÜ Aren­dus­ko­da eest­ve­da­mi­sel lä­bi­vii­da­vast koos­tööp­ro­jek­tist „Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuur – pae­peal­sed mait­sed“ an­tak­se pik­ni­ku­päe­va ja -pak­ki­de ko­gu su­ve­hooa­ja väl­tel tu­run­da­mi­seks 2500 eu­rot.

Ena­mik pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päe­val osa­le­va­test et­te­võ­te­test on La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu liik­med ning pal­jud sel­le päe­va toit­lus­ta­jad tee­vad kaa­sa Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­tis.

Kol­ga muu­seum avab näi­tu­se prit­su­nais­test
Kol­ga muu­seum avab lau­päe­va, 20. mai õh­tul kel­la kuue pai­ku muu­seu­miöö raa­mes uue näi­tu­se „Prit­su­nai­sed“. Te­gu on Ees­ti Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi ränd­näi­tu­se­ga.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier-Soo­saar sel­gi­tas, et prit­su­mees­te kõr­val oli möö­du­nud sa­jan­dil vä­ga olu­li­ne, lau­sa võt­me­roll nen­de nais­tel, sest va­ba­taht­lik­ku­se­le üles ehi­ta­tud tu­le­tõr­je­selt­sid sõl­tu­sid ko­gu­kon­na toe­tus­test. Nai­sed kor­ral­da­sid tu­le­tõr­je­tööks va­ja­li­ku ra­ha ko­gu­mi­se jaoks pi­du­sid, lo­te­rii­sid, an­ne­tu­si, müü­sid kä­si­tööd ning oma­teh­tud nap­su. Ko­gu va­ja­lik va­rus­tus han­gi­ti nais­te ko­gu­tud ra­ha eest. Li­saks osu­ta­sid nai­sed tu­le­kah­ju­del es­maa­bi ja ai­ta­sid kan­na­ta­nuid hai­ge­maj­ja.

Ku­na ränd­näi­tu­sel on pil­ti­de kõr­val roh­kelt teks­ti, ot­sus­ta­sid Kol­ga muu­seu­mi töö­ta­jad täien­da­da se­da tu­le­tõr­je­kiiv­ri­te­ga, mis on näi­tu­se ajaks saa­dud rii­gi­ko­gu liik­me, pääs­te-
a­me­ti en­di­se pea­di­rek­to­ri Ma­ti Raid­ma ko­gust. Kiiv­rid on eks­po­nee­ri­tud Ma­ti Raid­ma ko­du­kan­dis Ii­sa­ku muu­seu­mis, sest seal te­gut­se­sid va­ba­taht­li­ke prit­su­mees­te­na te­ma esi­va­ne­mad.

Sa­mas näi­tu­se­saa­lis asu­va­tes­se klaas­vit­rii­ni­des­se on pan­dud va­lik Mäe­ta­gu­se va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do tu­le­tõr­ju­ja Mart Hee­ring­so­ni ko­gust – väi­ke­sed mu­de­lid tu­le­tõr­je-au­to­dest ja muust pääs­te­teh­ni­kast.

Ku­na Kol­ga mõi­sas al­gab pik­ni­ku­päev lõu­nast ning pä­rast lõu­nat jõuab Kol­ka La­he­maa-bus­s esi­me­selt rin­gilt, avab Kol­ga muu­seum uk­sed kell 13.

Kü­la­lis­te­le ja­ga­vad sel­gi­tu­si li­saks ju­ha­ta­ja­le veel fon­di­hoid­jad Ne­le Reial ja Anu Tä­he­maa. Tei­se fon­di­hoid­ja­na töö­le võe­tud Anu Tä­he­maa on ame­tis vee­rand­koor­mu­se­ga. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja sõ­nas, et on Kuu­sa­lu val­la­le vä­ga tä­nu­lik täien­da­va töö­ko­ha loo­mi­se eest, muu­seum on laie­ne­nud ka­he­le kor­ru­se­le ja su­ve­hooa­jal on pal­ju tööd. Anu Tä­he­maa on ol­nud muu­seu­mi va­ba­taht­lik abi­li­ne ju­ba aas­taid ning ai­tab ka kor­ras­ta­da muu­seu­mi ar­hii­vi.

Eelmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi uus hooaeg on ala­nud
Järgmine artikkelRii­gi toe­tus Aeg­vii­du, Kol­ga ja Raa­si­ku prit­su­mees­te­le