Raa­si­ku­le ka­van­da­tak­se veel 80 uut kor­te­rit

807
Raa­si­ku­le Te­ha­se tee äär­de kor­te­re­la­mu­te piir­kon­da ka­van­da­tak­se veel 8 kor­ter­ma­ja, li­saks mõ­ned paa­ris- ja ük­si­ke­la­mud.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus keh­tes­tas Raa­si­ku Te­ha­se tee 24 ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le jär­gi on 4,25 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le pla­nee­ri­tud 8 kor­ter­ma­ja, 4 paa­ris­ma­ja ja 3 ük­sik­e­la­mut.

De­tailp­la­nee­ring al­ga­ta­ti sep­temb­ris 2018, sel­le koos­tas Hend­rik­son&Ko maao­ma­ni­ku, osaü­hin­gu Te­ha­se Aren­dus tel­li­mu­sel. Pla­nee­ri­tav ala asub Raa­si­ku ale­vi­kus Te­ha­se tee kor­ter­ma­ja­de piir­kon­nas – sel­le kõr­val on kaks kol­me­kord­set ja tei­sel pool maan­teed veel mi­tu ka­he­kord­set kor­ter­ma­ja. De­tailp­la­nee­rin­gu­ga hõl­ma­tud ala oli ta­gas­ta­tud maa­tu­lun­dus­maa, pea­mi­selt on seal hei­na­maa, kuid ka vei­di puid, va­na korv­pal­lip­lats ja jalg­teed.

Roh­kem kui 4 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ka­van­da­tak­se 15 ela­muk­run­ti. Era­muk­run­did, ku­hu on lu­ba­tud ehi­ta­da ka üks abi­hoo­ne, on mi­ni­maal­selt 1200 ruut­meet­ri suu­ru­sed. Kor­te­re­la­mu­te pu­hul on krun­di pind ar­ves­ta­tud mi­ni­maal­selt 200 ruut­meet­rit kor­te­ri koh­ta. Kor­ter­ma­jad on lu­ba­tud pla­nee­ri­da ku­ni 3 kor­ru­se­ga, mak­si­maal­se kõr­gu­se­ga 12 meet­rit. Kor­ter­ma­ja­de juur­de on ar­ves­ta­tud 1,5 par­ki­mis­koh­ta iga kor­te­ri koh­ta, kak­sik- ja ük­si­ke­la­mu­te­le pla­nee­ri­tak­se kaks par­ki­mis­koh­ta ela­mis­pin­na koh­ta.

Ne­li kor­ter­ma­ja on pla­nee­rin­gus ka­van­da­tud Te­ha­se tee äär­de, ne­li üle­jää­nut nen­de ta­ha, paa­ris- ja ük­sik­ma­jad teest veel kau­ge­ma­le, kor­ter­ma­ja­de ta­ha. Kui­gi val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on tee­kait­se­vöönd 50 meet­rit, on ne­li uut kor­ter­ma­ja lu­ba­tud ehi­ta­da lä­he­ma­le, teest 18-19 meet­ri kau­gu­se­le, ku­na ole­ma­so­le­vad kor­ter­ma­jad on tee­le veel lä­he­mal ning on piir­kon­nas ta­ga­tud sar­na­se hoo­nes­tu­se jät­ka­mi­ne. Ka maan­teea­met on tee­kait­se­vöön­di vä­hen­da­mi­seks nõu­so­le­ku and­nud. Kor­te­re­la­mu­te ja maan­tee va­he­le on ka­van­da­tud ka kerg­liik­lus­tee.

Pla­nee­rin­gus lu­ba­tak­se, et Te­ha­se tee äär­ne puu­de­ri­vi säi­lib, va­ja­du­sel võe­tak­se juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks ma­ha mak­si­maal­selt kolm puud. Li­saks nä­hak­se et­te uu­te puu­de is­tu­ta­mist ka­van­da­ta­va­te tä­na­va­te äär­de ning kin­nis­tu­te­le.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets mär­kis, et kui­gi Raa­si­ku­le paar aas­tat ta­ga­si ka­van­da­tud suur ela­mua­ren­dus – 2018. aas­ta sü­gi­sel keh­tes­ta­tud 7,7 hek­ta­ri suu­ru­se­le Est­ra kin­nis­tu­le ka­van­da­ti 211 ela­muü­hi­kut – po­le de­tailp­la­nee­rin­gust kau­ge­ma­le jõud­nud, on ta Te­ha­se tee 24 aren­du­se osas po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud: „Mi­nu mee­lest on see pla­nee­ring häs­ti teh­tud ja piir­kon­da so­biv. Loo­dan, et asi lä­heb käi­ma. To­re, kui ale­vik kas­vab ja rah­vast tu­leb juur­de.“

Te­ha­se tee 24 aren­da­ja, OÜ Te­ha­se Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Vel­lo Ose­lin rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pla­nee­ri­tud maa­tükk os­te­ti erao­ma­ni­kult ja sin­na ha­ka­ti ka­van­da­ma ela­mua­ren­dust, ku­na Raa­si­ku tun­dus pers­pek­tiiv­ne koht – Tal­lin­na­le lä­he­dal, ron­giü­hen­dus on hea, kool-las­teaed ja muu va­ja­lik ole­mas: „Olen ise pä­rit Keh­rast ning Raa­si­ku see­tõt­tu tut­tav koht.“
Vel­lo Ose­lin kin­ni­tas, et Te­ha­se Aren­du­sel on kind­las­ti ka­vas pla­nee­ri­ta­vat ala aren­da­da, mit­te koos de­tailp­la­nee­rin­gu­ga eda­si müüa.

„Kuid de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­ne on al­les üks etapp, en­ne ehi­ta­mi­se­ni jõud­mist on veel pal­ju te­ha, pla­nee­rin­gu erio­sad, pro­jek­tid. Lii­gu­me eda­si samm-sam­mult,“ lau­sus ta.

De­tailp­la­nee­rin­gus on ela­mua­ren­dus ja­ga­tud kah­te etap­pi, esi­me­ses on ka­vas ehi­ta­da ne­li kor­ter­ma­ja ning ra­ja­da nei­le va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid: „Plaan on kõi­ge­pealt tuua Raa­si­kul müü­ki mõ­ned uued kor­te­rid, prae­gu sin­na mi­nu tea­da uu­si kor­ter­ma­ju ehi­ta­tud ei ole. Suu­re tõe­näo­su­se­ga me kor­ra­ga nel­ja ma­ja ehi­ta­ma ei hak­ka, see oleks lii­ga suur risk, alus­ta­me ilm­selt ühest. Aga ko­gu pro­jekt on vä­ga pi­kaa­ja­li­ne, võib võt­ta aas­taid, kui kõik üks­kord val­mis. Prae­gu po­le veel see­gi ot­sus­ta­tud, kas tee­me kor­te­reid müü­giks või ren­diks.“

Esi­me­ne kor­ter­ma­ja võiks aren­da­ja prog­noo­si ko­ha­selt val­mi­da ka­he aas­ta pä­rast.

„Ole­neb, mis kin­nis­va­ra­tu­rul hak­kab toi­mu­ma. Prae­gu on se­da vä­ga ras­ke et­te en­nus­ta­da,“ sõ­nas Vel­lo Ose­lin.

Eelmine artikkelUju­la­­ga spor­di­kes­ku­sed – Kuu­sa­lus on ruu­mi­puu­dus, Lok­sal hak­kab kü­las­ta­jaid juur­de tu­le­ma
Järgmine artikkelAru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid mi­ni­lii­gas kaks esi­koh­ta