Pur­je­kas Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen pea­tus en­ne Ark­ti­ka rei­si Ha­ra sa­da­mas

361
Kahemastiline moo­tor­pur­je­kas Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen pü­ha­päe­val Ha­ra sa­da­mas.

Ark­ti­ka eks­pe­dit­sioo­ni­le suun­duv moo­tor­pur­je­kas Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen jõu­dis pü­ha­päe­va, 23. mai va­ra­hom­mi­kul kel­la 5 pai­ku Ha­ra sa­da­mas­se ja lah­kus sealt Käs­mu poo­le vei­di en­ne kesk­päe­va. Laev tu­li sa­da­mas­se pak­su udu­ga, va­he­peal läks ilm vei­di sel­ge­maks, kuid Ha­ra sa­da­ma­bas­sei­nist väl­ju­des kõ­las pur­je­ka lah­ku­mis­si­reen taas lä­bi udu. Mi­tu sa­da­mas seis­nud jah­ti suun­du­sid pur­je­kat la­hest väl­ja saat­ma.

Mul­lu ke­va­del An­tark­ti­ka eks­pe­dit­sioo­nilt naas­nud Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen pea­tus Ha­ra en­di­ses­se mi­li­taar­sa­da­mas­se ra­ja­tud uue kai ää­res tee­kon­nal Tal­lin­nast Sil­la­mäe­le. Tei­si­päe­val, 25. mail kell 14 star­tis moo­tor­pur­je­kas Sil­la­mäelt Ark­ti­ka poo­le. Ees oo­tab 2000 mii­li pur­je­ta­mist ku­ni esi­me­se pea­tus­ko­ha­ni Fää­ri saar­tel. Me­reeks­pe­dit­sioo­nil Põh­ja-Jää­me­rel on plaa­nis tea­du­suu­rin­gud ning käia Gröö­ni­maal, Te­rav­mä­ge­del, veel mit­mel pool ole­ne­valt Co­vi­di olu­kor­rast. Ta­ga­si on plaa­nis jõu­da sep­temb­ri lõ­pus või ok­toob­ri al­gu­ses.

Ha­ra sa­da­mas­se tul­di pur­je­kat vaa­ta­ma Ju­min­da pool­saa­re kü­la­dest, ka kau­ge­malt. Hu­vi­li­sed said või­ma­lu­se pü­ha­päe­val ala­tes kel­la 10 moo­tor­pur­je­ka Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen te­kil käia, Co­vi­di-ohu tõt­tu si­se­ruu­me vaa­ta­ma ei lu­ba­tud.

Pä­rast­lõu­nal oli po­laar­pur­je­kal pea­tus Käs­mu rei­dil, ko­ha­li­kud me­re­pääst­jad tõid kü­last lap­si lae­va­ga tut­vu­ma.

Pur­je­ka Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen mees­kon­na te­ge­mi­si võib jäl­gi­da Fa­ce­boo­ki-le­hel Ark­ti­ka. Ha­ras teh­tud pea­tu­se koh­ta on seal kir­ju­ta­tud, et sa­da­ma­kap­ten Tar­vi Velst­röm te­gi mees­kon­na­le eks­kur­sioo­ni ümb­rus­kon­nas. Ka on kirjas: „Oli küm­neid ja küm­neid hu­vi­li­si, kes pol­nud pal­juks pi­da­nud sel kül­mal ke­vad­hom­mi­kul tul­la mees­kon­na­le häid soo­ve kaa­sa üt­le­ma. Kui ko­ha­li­ke kõik plaa­nid üks­kord rea­li­see­ri­tak­se, siis Ha­ra sa­dam as­tub pea­gi Tal­lin­na sa­da­ma­le kan­da­de­le.“

Tar­vi Velst­röm kom­men­tee­ris moo­tor­pur­je­ka lah­ku­mise järel, et see kü­las­käik oli sa­da­ma jaoks eri­li­ne: „Pä­rast nõu­ko­gu­de sõ­ja­väge ei ole siin sa­da­mas pea­tu­nud nii suu­ri lae­vu, na­gu on pur­je­kas Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen. Põh­ja-Ees­tis on üld­se vä­he sa­da­maid, ku­hu sel­li­ne suur pur­je­kas saab si­se­ne­da – on veel Kun­das ja Sil­la­mäel.“

Pur­je­ka Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen täispik­kus on 28,9 meet­rit, laius 6,4 meet­rit ja sü­vis on täiskiiluga 3,5 meet­rit.

Eelmine artikkelAndineeme jalgtee ehitusest
Järgmine artikkelSõnumitoojas 26. mail