Pudi­soo kü­la Kal­daa­lu­se teed püü­tak­se ava­da koh­tu­täi­tu­ri abil

1640

Ree­del, 16. märt­sil käis koh­tu­täi­tur ko­hal, tee oli ava­tud, kuid pan­di järg­mi­sel päe­val uues­ti kin­ni, nüüd­seks on tee­le et­te vee­tud ki­vi­hun­nik.

Pu­di­soo kü­la Kal­daa­lu­se tee on ol­nud 1. veeb­rua­rist su­le­tud, Rät­se­pa kin­nis­tut lä­bi­va­le tee­lõi­gu­le oli et­te pan­dud hoia­tus­sil­di­ga va­rus­ta­tud kett. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas sa­mal päe­val sund­val­du­se sead­mi­se me­net­lu­se Rät­se­pa kin­nis­tu­le Kal­daa­lu­se tee 77 meetri pik­ku­se tee­lõi­gu ehk kok­ku 440 ruut­meet­ri ula­tu­ses. Kal­daa­lu­se tee on val­la ava­li­ke tee­de re­gist­ris, se­da ka­su­ta­vad iga­päe­va­selt 5 pe­ret, kok­ku on Rät­se­pa kin­nis­tust ta­ga­pool 10 kin­nis­tut.

Veeb­rua­ri lõ­pus esi­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus Har­ju maa­koh­tus­se ha­gi Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku Kai­li-He­li­na Kolt­si vas­tu, et koh­tu kau­du tee sul­ge­mi­ne lõ­pe­ta­da ja ära hoi­da eda­si­ne sul­ge­mi­ne. Üht­la­si esi­tas val­la­va­lit­sus koh­tu­le ha­gi ta­ga­mi­se taot­lu­se – ko­hus­ta­da Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik­ku ku­ni koh­tu­la­hen­di jõus­tu­mi­se­ni kõr­val­da­ma Kal­daa­lu­se teelt ta­kis­tu­sed, et seda oleks või­ma­lik ka­su­ta­da sõi­du­ki­te­ga või jalg­si.

Har­ju maa­ko­hus ra­hul­das 1. märt­sil ha­gi ta­ga­mi­se taot­lu­se, ko­hus­tas Kai­li-He­li­na Kolt­si kõr­val­da­ma te­ma­le kuu­lu­val Rät­se­pa kin­nis­tul Kal­daa­lu­se teelt ta­kis­tu­sed ja kee­las ta­kis­ta­da sel­le ka­su­ta­mist sõi­du­ki­te­ga või jalg­si. Ko­hus li­sas, et ha­gi ta­ga­mi­se mää­ru­se täit­mi­seks tu­leb val­la­va­lit­su­sel pöör­du­da Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku ja va­ja­du­sel ka koh­tu­täi­tu­ri poo­le.

Val­la­va­lit­sus edas­tas järg­mi­sel päe­val Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku­le koh­tu­mää­ru­se ja pa­lus Kal­daa­lu­se tee ava­da hil­je­malt 5. märt­siks. Kuid tee jäi su­le­tuks. Ko­hal käis val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks, kes pil­dis­tas, kui­das kett oli en­di­selt teel ees.

Siis pöör­dus val­la­va­lit­sus ha­gi täit­mi­se aval­du­se­ga koh­tu­täi­tu­ri­te ko­ja poo­le, sealt mää­ra­ti koh­tu­täi­tu­riks Kersti Seisler. Koh­tu­täi­tur tu­li Pu­di­soo­le ree­del, 16. märt­sil.

Toi­mu­nut kir­jel­dab Kuu­sa­lu val­la pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp: „Käi­sin ree­del kel­la 10 pai­ku ko­hal, tee oli kin­ni, te­gin sel­lest fo­tod. Tea­ta­sin koh­tu­täi­tu­ri­le, ta saa­bus kel­la 12 pai­ku, et olu­kord fik­see­ri­da. Sõit­si­me ko­ha­le kol­me­ke­si – koh­tu­täi­tur, val­la­va­lit­sust esin­dav van­dead­vo­kaat Ri­vo Kald­vee ja mi­na. Kuid sel­leks ajaks oli tee ava­tud. Koh­tumäärus oli täi­de­tud. Aga ju­ba järg­mi­sel päe­val, lau­päe­val sai­me ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt tea­te, et Kal­daa­lu­se tee on taas kin­ni pan­dud.“

Pu­di­soo kü­la­va­nem Theo Kehl­mann tea­tas sel­le nä­da­la es­mas­päe­val, et nüüd on li­saks ke­ti­le pan­dud Rät­se­pa kin­nis­tul Kal­daa­lu­se tee­le et­te ka ki­vid.

„Ko­ha­le on too­dud hun­nik suu­ri ki­ve, mis pa­neb ma­ha olu­li­se mär­gi. Kui tä­na või hom­me kee­gi nen­dest ela­ni­kest, kel­le kin­nis­tu­te juur­de au­to­ga ei pää­se, peaks üks­kõik mil­list abi va­ja­ma, näi­teks kii­ra­bi, tu­le­tõr­jet või üks­kõik mi­da, siis nii on­gi. Jää­te­gi sin­na ki­vi­hun­ni­ku ta­ha. See ei ole ise­gi enam tõ­de ja õi­gus. See on õi­gu­se­le ja õig­lu­se­le, elu­le näk­ku sü­li­ta­mi­ne,“ kir­ju­tab kü­la­va­nem Fa­ce­boo­kis.

Pea­maa­kor­ral­da­ja Peeter Raudsepp lau­sus, et järgmise sammuna esitas Kuusalu vallavalitsus teisipäeval, 20. märtsil kohtutäiturile taotluse delegeerida tee avamine vallavalitsusele, nagu oli ka Kolgaküla Latiku tee korral: „Siis saame minna kohale ja kui tee on suletud, see avada – kett läbi lõigata, kivihunnik teisaldada.“

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kommenteeris teisipäeva hommikul, et kui teoreetiliselt oleksid tuletõrjeauto ja kiirabi saanud vajadusel ketist läbi sõita, siis kivihunnikust mitte ja tagapool elavate inimeste elu on otseses ohus.

Sõnumitooja küsis Rätsepa kinnistu omanikult Kaili-Helina Koltsilt, miks avas tee ainult lühikeseks ajaks ja miks on teele veetud kivid.
Toimetuse e-kirjadele ta ei vastanud, telefoni teel polnud võimalik ühendust saada.