President ALAR KARIS käis Kiius, Haras ja Loksal

175
Net Sys­tems Group juht ja oma­nik TÕ­NIS KAA­SIK, pre­si­dent ALAR KA­RIS ja kont­ser­ni tü­ta­ret­te­võt­te Wee­rec juht HANS TALG­RE.

Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Alar Ka­ris te­gi möö­du­nud nä­da­lal ring­sõi­du Põh­ja-Ees­tis. Kol­ma­päe­val, 18. ok­toob­ril tut­vus ta Maar­dus EKT Eco­bio te­ha­se­ga, Kuu­sa­lu val­las Kiius asu­va Wee­re­ci­ga ning Lok­sal güm­naa­siu­mi, õmb­lus­fir­ma Ru­tiks ja lin­na­juh­ti­de­ga. Eda­si sõi­tis pre­si­dent Rak­ve­res­se, kus järg­mi­sel päe­val käis Töö­tu­kas­sa Lää­ne-Vi­ru­maa osa­kon­nas ning Kun­das sa­da­mas ja tse­men­di­muu­seu­mis.

Lok­sa ko­ha­li­kus ve­ne­keel­ses sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­ti kü­las­käi­gust fo­to­sid ning kü­si­ti, miks ja mis juh­tus, et pre­si­dent Lok­sa­le tu­li.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus edas­tas sel­le kü­si­mu­se pre­si­den­di­le ja pa­lu­si­me ka kom­men­taa­ri ring­sõi­dul näh­tu koh­ta.

Pre­si­dent vas­tas: „Lok­sal ela­vad meie ini­me­sed, na­gu ka Maar­dus, Rak­ve­res, Kun­das. Käin igal pool, kus ela­vad Ees­ti ini­me­sed. Koh­tu­mis­tel Lok­sa noor­te, aga ka et­te­võt­ja­te ja oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga soo­vi­sin kuul­da, kui­das nad kõik toi­me tu­le­vad prae­gus­tes kee­ru­lis­tes olu­des ja mil­li­ne on nen­de vaa­de tu­le­vik­ku.“

Kiius Wee­re­cis
Kiius pea­tus pre­si­dent Alar Ka­ris 45 mi­nu­tit elekt­roo­ni­ka ja plast­jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se­ga te­ge­le­vas Wee­re­cis. Et­te­võ­te taaskasutab aastas kuni 3500 ton­ni elekt­roo­ni­ka­jäät­meid ja 4000 ton­ni plas­ti­kut.

Wee­re­ci juht Hans Talg­re: „Kü­las­tu­seks ka­van­da­tud aeg oli lü­hi­ke, te­gi­me pre­si­den­di­ga et­te­võt­tes kii­re ring­käi­gu. Rää­ki­si­me tu­le­vi­kup­laa­ni­dest. Näi­teks ot­si­me la­hen­dust päi­ke­se­pa­nee­li­de üm­ber­tööt­le­mi­seks, nen­de klaas on kok­ku lii­mi­tud si­li­koo­ni­ga, tu­leb leiu­ta­da, kui­das saa­da klaas uues­ti ring­lus­se.“

Ha­ra sa­da­mas
Pre­si­dent lõu­nas­tas Ha­ra sa­da­mas. Toi­me­tus pa­lus ka sel­le koh­ta kom­men­taa­ri. Sai­me vas­tu­seks, et Ha­ra sa­da­mas on ime­hea söö­gi­koht ning to­re, et seal toi­me­ta­vad et­te­võt­li­kud ja hea ko­ka­käe­ga ini­me­sed. Kü­las­käi­gu pla­nee­ri­mi­sel oli al­gu­ses soov lei­da lõu­na­söö­gi koht Lok­sa lin­nas, kuid kah­juks tu­li vaa­da­ta kau­ge­ma­le.

Ha­ra sa­da­ma res­to­ra­ni juht Rau­no Aru­lo ju­tus­tas, et pre­si­den­di kant­se­leist võe­ti nä­dal va­rem ühen­dust: „Ole­me iga­päe­va­se te­gut­se­mi­se Ha­ra sa­da­mas sel­leks hooa­jaks lõ­pe­ta­nud. Ku­na res­to­ran on poo­lel­di va­baõ­hu-toit­lus­tus­koht, pak­ku­si­me, et saa­me pre­si­den­ti vas­tu võt­ta kal­da­peal­ses klaa­sist leht­las. Me eriü­ri­tus­te ja su­vep­ro­jek­ti­de pea­kokk Kaa­rel Kii­vit koos­tas me­nüü, saat­si­me tut­vu­mi­seks, suu­res osas so­bis. Pak­ku­si­me eel­roaks mo­za­rel­la-to­ma­ti sa­la­tit, põ­hi­roaks hau­gi­kot­let­ti kar­tu­li­pü­ree ja bis­que kast­me­ga, des­ser­diks toor­juus­tu­koo­ki. Tun­dus, et toit mait­ses, kõik söö­di ära ja kii­de­ti. Ae­ga oli 45 mi­nu­tit, sa­da­mas­se kõn­di­ma ei jõud­nud min­na. Rää­ki­sin pre­si­den­di­le, et sa­da­mas on muu­seum, pur­jek­lu­bi, söö­gi- ja öö­bi­mis­ko­had, me­re­pääs­te, ko­ha­li­ke ka­lu­ri­te hoo­ne.“

Rau­no Aru­lo li­sas, et res­to­ra­ni töö­ta­jad said pre­si­den­di kü­las­käi­gust in­nus­tust ning isa­de­päe­va ee­lõh­tul te­hak­se Ha­ra sa­da­ma leht­las eriü­ri­tus sa­ma me­nüü­ga.

Lok­sa güm­naa­siu­mis
Lok­sal lii­de­ti ees­ti ja ve­ne kool 2010. aas­tal. Ko­gu ve­ne koo­li­pe­re ko­lis siis üm­ber ees­ti koo­li­maj­ja.

Lok­sa güm­naa­siu­mis vest­les pre­si­dent Alar Ka­ris õpe­ta­ja­te ja õpi­las­te­ga, et kuul­da neilt, mil­li­sed on ees­ti- ja ve­ne­keel­se­te las­te koo­sõp­pi­mi­se prob­lee­mid ning või­ma­lu­sed.

Pre­si­dent vii­bis Lok­sa güm­naa­siu­mis koos saat­jas­kon­na­ga li­gi tund ae­ga. Te­da oo­tas seal ka TV3 Uu­dis­te võt­teg­rupp. TV3 õh­tu­ses uu­dis­te­saa­tes näi­da­ti pre­si­den­di si­se­ne­mist koo­li­maj­ja, mil­le ees võt­sid te­da vas­tu õpe­ta­ja Eve Jür­gens ja 6. b klas­si õpi­la­sed.

Koo­li fua­jees kinkis 1. b klassi õpilane, Ukraina rahvariietes DA­NY­LO PA­LIUKH pre­si­dent ALAR KA­RI­SE­LE kom­mi­kar­bi. Danylo kõr­val on Lok­sa koo­lis kee­le­kümb­lu­se­ga alus­ta­nud õpe­ta­ja MARG­RET LATT.

Fua­jees olid rii­gi­pead ter­vi­ta­ma tul­nud õpi­la­sed ja õpe­ta­jad, kel­le­ga teh­ti ühis­pilt. Pre­si­dent an­dis koo­li fua­jees uu­dis­te­saa­te jaoks lü­hi­ke­se in­terv­juu.

Alar Ka­ri­se­le tut­vus­tas koo­li õp­pe­juht Val­vi Joa­vä­li, di­rek­tor Ar­go Aug oli puh­ku­sel. Nä­dal va­rem oli di­rek­tor saat­nud koo­li­rah­va­le kir­ja, et kes ta­ha­vad, saa­vad tul­la pre­si­den­ti ter­vi­ta­ma.

Pä­rast ühis­pil­ti ko­gu­ne­sid õpe­ta­ja­te tup­pa koo­sõp­pi­mi­sest ja ees­ti­keel­se­le õp­pe­le üle­mi­ne­kust kõ­ne­le­ma pea­le õp­pe­ju­hi veel algk­las­si­de kee­le­kümb­lusk­las­si­de õpe­ta­jad Marg­ret Latt ja An­na Stužina, ka­he koo­li ühi­ne­mi­sel ve­ne õpi­las­te­le ees­ti­keel­se­te geo­graa­fia­tun­di­de­ga alus­ta­nud õpe­ta­ja Glai­di Aas­rand, ees­ti ja ve­ne õpi­las­te­le ing­li­se keelt õpe­ta­ma asu­nud Ur­ve Veer­soo, koo­li hoo­le­ko­gu juht Kai­li Pee­ter­mann ning õpi­la­se­sin­du­sest Ra­nel Lii­va­mä­gi ja Sand­ra Oru.

Val­vi Joa­vä­li: „Ka­he koo­li liit­mi­ne ja ees­ti­keel­se­le õp­pe­le üle­mi­nek po­le ol­nud liht­ne, ent nüüd võib öel­da, et hak­ka­me oma töö­vil­ju nä­ge­ma. Küm­nen­das klas­sis on kõik õp­peai­ned ees­ti kee­les. Esi­me­ne kee­le­kümb­lusk­lass on jõud­nud 4. klas­si, õpi­tak­se ees­ti kee­les, tu­le­val aas­tal jät­ka­tak­se ees­ti­keel­se õp­pe­ga viien­das klas­sis. See­ga ole­me riik­li­kust ka­vast ees, ko­gu rii­gis pea­vad tu­le­val õp­peaas­tal alus­ta­ma ees­ti õp­pe­kee­le­ga kõik 1. ja 4. klas­sid.“

Pre­si­dent kü­sis õpi­la­se­sin­du­se noor­telt, mi­da nad tee­vad Lok­sal va­bal ajal. Ra­nel Lii­va­mä­gi tõ­des, et spor­dit­ree­nin­gu­tes saab käia ja hu­vi­rin­gi­des, kuid te­ge­vu­si võiks lin­nas ol­la roh­kem.

Pre­si­den­di­le näi­da­ti veel spor­di­saa­li, kus toi­mus õpe­ta­ja Aar­ne Ida­vai­nu ju­hen­da­mi­sel võrk­pal­lit­ree­ning, ning uju­lat.

Pre­si­dent Alar Ka­ris: „Lok­sa eri­ne­va­te keel­te­ga koo­li­de kok­ku kas­va­mi­ne on ol­nud kee­ru­li­ne, aga mi­nu pil­gu jär­gi lõ­puks edu­kas. Nä­gin häid õpe­ta­jaid, kes ta­ha­vad õpe­ta­da, ja õpi­la­si, kes ta­ha­vad õp­pi­da. Noor­telt kuul­sin, et lä­bi sõp­rus­su­he­te ja ea­kaas­las­te­ga suht­le­mi­se tu­leb pa­re­mi­ni ka kee­leos­kus. Jut­tu oli ka õpe­ta­ja­te nap­pu­sest, õpi­las­te vä­he­ne­mi­sest, Tal­lin­nas­se ko­li­mi­sest ja sel­lest, mis Lok­sa noo­ri ko­du­pai­ka ta­ga­si tooks.“

Õmb­lus­fir­mas Ru­tiks
Lok­sa õmb­lus­fir­mas Ru­tiks võt­sid pre­si­den­ti vas­tu Rutt ja Igor Ig­nah­hin. Poo­le­tun­ni­se vi­sii­di jook­sul tut­vus­ta­ti et­te­võt­te too­dan­gut, pre­si­dent vest­les töö­ta­ja­te­ga ja teh­ti ühi­ne pilt, kõ­nel­di ka ko­ha­li­kust po­lii­ti­kast, kir­jel­das Igor Ig­nah­hin.

„Me töö­ta­jad olid kü­las­käi­gust vä­ga ele­vil. Pre­si­dent on vä­ga hea huu­mo­ri­soo­ne­ga ja va­he­tu suht­le­mi­se­ga. Üks õmb­le­ja an­dis üle oma lap­se­lap­selt pre­si­den­di­le saa­de­tud joo­nis­tu­se.“
Alar Ka­ri­se Fa­ce­boo­kis on kir­jas, et Ru­tiks teeb koos­tööd Soo­me suu­ri­ma taas­ka­su­tust eden­da­va et­te­võt­te­ga Glo­be Ho­pe, kel­le in­ter­ne­ti­poes pa­ku­ta­vast on suur osa val­mi­nud Lok­sal. Mit­me­su­gus­test ma­ter­ja­li­dest, ka värvitud hotellitekstiilidest tehakse kot­te, rõi­vaid ja pal­ju muud.

Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses
Kü­las­käik Lok­sal lõp­pes lin­na­va­lit­su­ses, kus pre­si­dent vest­les lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni, vo­li­ko­gu esi­me­he Rein Hei­na ja abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­sal­ti­ga.

Pre­si­dent Alar Ka­ris kom­men­tee­ris: „Kuul­sin Lok­sa ini­mes­telt, et nei­le on olu­li­ne näi­teks ran­naa­la kor­da te­ge­mi­ne ja aja­loo­li­se bus­si­jaa­ma re­no­vee­ri­mi­ne. Kui suu­re­malt unis­ta­da, võiks Lok­sal ol­la ka spaa kes­kus, mis Tal­lin­nast vaid 60 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel võiks lin­na tuua kü­las­ta­jaid ja elu hoog­sa­maks muu­ta. Ent mis pea­mi­ne – kui po­le ini­me­si, siis ei ole ka mõt­teid. See­tõt­tu on va­ja, et kee­gi sin­na tu­leks ja jääks. Üks­ja­gu sõl­tub sel­lest­ki, kui­das oma­va­lit­sus ko­ha­li­ku elu aren­gut suu­nab. Rii­gi üle­san­ne on pak­ku­da sta­biil­sust, ka sea­dus­loo­mes, et oma­va­lit­sus­tes oleks vä­hem när­vi­li­sust ja roh­kem kind­lus­tun­net Toom­pea poo­le vaa­da­tes.“

Pre­si­dent mär­kis, et Lok­sa on näi­de pai­gast, kus pal­jud ko­ha­li­kud käi­vad Tal­lin­nas tööl ja on end ka Tal­lin­nas­se ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­nud, et ta­su­ta lin­na­trans­por­ti ka­su­ta­da. See aga ker­gi­tab uues­ti kü­si­mu­se, kui­das oleks õi­gem kor­ral­da­da ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su jao­tus nii, et oma­va­lit­su­sed, kus ini­me­sed te­ge­li­kult ela­vad, saaks sel­lest tu­lust suu­re­ma osa.

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann tõ­des Sõ­nu­mi­too­ja­le, et paa­ri­tun­ni­ne kü­las­käik ei and­nud pre­si­den­di­le ter­vik­lik­ku pil­ti väi­ke­se oma­va­lit­su­se elust, üld­pil­di ehk siis­ki: „Sel­gi­ta­si­me pre­si­den­di­le oma­va­lit­su­se prob­lee­me. Kah­juks ei jõud­nud kü­las­ta­da lin­na suu­ri­mat mu­re­last – vai­ke­lus vin­du­vat, aga suu­re po­tent­siaa­li­ga lae­va­te­hast. Loo­dan, et pre­si­den­dil on ae­ga se­da tu­le­vi­kus te­ha ja oma mõ­te­te­ga te­ha­se aren­gu­le toeks ol­la.“

Eelmine artikkelKehra ajalookonverentsil kõlas ettepanek võtta sajandite vanune teetamm kaitse alla
Järgmine artikkelPolitseiuudised