Pree­miad Ani­ja ja Raa­si­ku val­las

45
Foto Maris Matsi.

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las maks­ti en­ne jõu­lu­pü­hi val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te töö­ta­ja­te­le pree­miat.

Raa­si­ku val­las maks­ti kõi­gi­le val­la­va­lit­su­se tee­nis­tu­ja­te­le ning val­la al­la­su­tus­te töö­ta­jai­le 100 eu­rot jõu­lup­ree­miat.

Ani­ja val­las said val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te ju­hid 2020. aas­ta eest pree­miat ko­hus­tus­te sil­ma­paist­valt hea täit­mi­se või kauaaeg­se lait­ma­tu tööü­le­san­ne­te täit­mi­se eest. Ka­he suu­re­ma asu­tu­se, Keh­ra güm­naa­siu­mi ning Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­to­rid Kai­do Krein­taal ja Eda-Mai Tam­mis­te said pree­miat 250 eu­rot, üle­jää­nud 10 al­la­su­tus­e ju­hid ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad 150 eu­rot. Al­la­su­tus­te töö­ta­jai­le mää­ra­sid pree­mia asu­tus­te ju­hid, vä­he­malt aas­ta asu­tu­ses töö­ta­nud ini­me­sed said sa­mu­ti 150 eu­rot pree­miat. Val­la­sek­re­tär Hel­di Lak­si­le, fi­nants­juht Lii­vi Han­se­ni­le ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja­le mää­ras val­la­va­nem hil­jem vo­li­ko­gu 17. det­semb­ri ot­su­se­le tu­gi­ne­des ja võrd­se koht­le­mi­se põ­hi­mõt­te­le vii­da­tes li­saks 100 eu­rot pree­miat.

Val­la­vo­li­ko­gu mää­ras det­semb­ri­kuu is­tun­gil vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi et­te­pa­ne­kul val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le 400 ja pal­ga­li­se­le va­lit­sus­liik­me­le, abi­val­la­va­nem Enn Pun­ga­le 240 eu­rot ühe­kord­set li­sa­ta­su 2020. aas­ta tu­le­mus­li­ku töö eest.

Peep Kask te­gi et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da li­sa­ta­su jõu­lup­ree­miaks ning maks­ta val­la­va­ne­ma­le ja pal­ga­li­se­le va­lit­sus­liik­me­le võrd­selt 250 eu­rot, na­gu said ka­he suu­re­ma al­la­su­tu­se ju­hid: „Jõu­lup­ree­mia mää­ra­mi­sel ei ole mi­nu ar­va­tes va­het, kas sa oled ko­ja­mees, au­to­juht või osa­kon­na juht, ve­ri­vors­ti söö­vad kõik ühe­pal­ju.“

Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et vas­tu­tus­ta­san­did on vä­ga eri­ne­vad, val­la­va­nem ol­lak­se nii-öel­da 24/7 igal pool ja ka puh­ku­se ajal ning li­sa­ta­su­ga an­tak­se hin­nang va­lit­su­se ja va­lit­su­se ju­hi aas­ta­se­le töö­le. Poolt­hääl­te ena­mu­se­ga ot­sus­tas vo­li­ko­gu toe­ta­da esi­me­he esi­ta­tud eel­nõud.

Han­nes Pik­kel tegi et­te­pa­ne­ku pre­mee­ri­da ka vo­li­ko­gu esi­meest 400 eu­ro­ga. Seda otsustatakse jaanuari istungil.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la spor­di­rüh­ma­de te­ge­vus­toe­tus