Polit­sei­ni­ku­ga koh­tu­mi­seks tu­leb tal­le he­lis­ta­da

2203

Ani­ja, Aeg­vii­du ja Raa­si­ku val­la piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu ning Kuu­sa­lu ja Lok­sa piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu ning noor­soo­po­lit­sei­ni­kud Tei­li Piis­kop­pel ja Vi­vian Poo­lak, ei võ­ta oma­va­lit­sus­tes enam vas­tu kind­la­tel nä­da­la­päe­va­del, vaid nen­de­ga koh­tu­mi­seks tu­leb aeg kok­ku lep­pi­da. Po­lit­sei­ni­ke mo­biil­te­le­fo­nid on ava­li­kud ning nei­le võib he­lis­ta­da töö­päe­vi­ti kel­la 8-16.30. sonum16_4.indd

Ida-Har­ju kons­taab­li­jaos­kon­na piir­kon­na­va­nem Kai­ri Ränk põh­jen­das, et po­lit­sei soo­vib min­na ela­ni­ke­le lä­he­ma­le ning ol­la nei­le ko­gu aeg kät­te­saa­dav.
„Kui ini­me­sel on mu­re, ei pea ta nüüd enam oo­ta­ma piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku vas­tu­võ­tuae­ga, vaid võib tal­le töö­päe­val he­lis­ta­da ko­he. Te­le­fo­ni teel saab po­lit­sei­nik an­da nõu, kui va­ja, le­pi­tak­se kok­ku koh­tu­mi­ne – kas tu­leb ini­me­ne po­lit­sei­ni­ku juur­de või lä­heb piir­kon­na­po­lit­sei­nik ise ko­ha­le,“ rää­kis ta.
Siia­ni oli po­lit­sei­ni­kel ko­hus­tus ol­la kind­lal ajal ühes ko­has, kui tal oli seal vas­tu­võ­tuaeg, ning oo­da­ta ini­me­si. Töö­ruu­mid on po­lit­sei­ni­kel en­di­selt igas oma­va­lit­su­ses, kuid nad ei ole seal nüüd enam ko­hal kind­la­tel päe­va­del ja kel­laae­ga­del: „Piir­kon­na­po­lit­sei­nik teeb tööd ka kon­to­ris, kuid on üs­na lii­kuv ning pla­nee­rib oma tööd sel­li­selt, et on seal piir­kon­nas, kus te­da pa­ras­ja­gu va­ja­tak­se.“
Kai­ri Ränk sel­gi­tas, et piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku poo­le tu­leks pöör­du­da siis, kui po­le te­gu kii­ret sek­ku­mist nõud­va prob­lee­mi­ga. Näi­teks on kee­gi pan­nud pi­ke­ma aja jook­sul tä­he­le min­git kaht­last te­ge­vust või on mu­re, mi­da ta­haks po­lit­sei­ni­ku­ga aru­ta­da: „Kui näi­teks ku­sa­gil toi­mu­vad noor­te ko­gu­ne­mi­sed, mis ära­ta­vad kaht­lust ja va­jak­sid kont­rol­li­mist.“
Piir­kon­na­va­nem li­sas, et nii­su­gu­sest in­fost on ka po­lit­seil ka­su ning soo­vi­tas neil, kes pos­ti­ta­vad sot­siaal­mee­dias­se, kui on oma ko­du­kan­dis näi­nud lii­ku­mas kaht­la­si ini­me­si või sõi­du­keid, and­ma sel­lest kind­las­ti tea­da ka ko­ha­li­ku­le po­lit­sei­ni­ku­le: „Kes mi­da­gi sel­list mär­kab, peaks püüd­ma in­fot või­ma­li­kult täp­selt tal­le­ta­da, kui või­ma­lik, kir­ju­ta­ma üles au­to numb­ri, kir­jel­da­ma isi­kuid. Po­lit­sei­le on sel­li­ne in­fo vä­ga va­ja­lik.“
Kii­re abi saa­mi­seks – kui pan­nak­se toi­me kor­ra­rik­ku­mi­ne või ku­ri­te­gu – tu­leb en­di­selt he­lis­ta­da häi­re­kes­ku­se lü­hi­numb­ril 112.
„Piir­kon­na­po­lit­sei­nik ei ole kiir­rea­gee­riv jõud, pi­gem on ta pla­nee­riv po­lit­sei­nik,“ lau­sus Kai­ri Ränk.
Ta tõi näi­te – kui liik­lu­ses mär­ga­tak­se ki­hu­ta­jat või kaht­la­se sõi­dus­tii­li­ga ma­si­nat ning on kaht­lus, et juht võib ol­la joo­bes või ter­vi­se­rik­ke­ga, tu­leks sel­lest ko­he an­da tea­da numb­ril 112, aga kui on prob­leem, et kü­la­va­hel sa­ge­li ki­hu­ta­tak­se, tu­leb pöör­du­da piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku poo­le: „Kii­rust üle­ta­vad ta­va­li­selt oma kü­la või val­la ela­ni­kud. Ole­me ka­su­ta­nud tak­ti­kat, et kü­las­ta­me neid. Ini­me­se sü­da­me­tun­nis­tu­se­le ko­pu­ta­mi­ne on ena­mas­ti tõ­hus.“

Eelmine artikkelVihasoo pillipralle
Järgmine artikkelSõnumitooja 19. aprillil