Polii­ti­list ka­tu­se­ra­ha an­tak­se Lok­sa­le, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da

934

Kes­ke­ra­kon­na kau­du tu­leb Ida-Har­jus­se 90 000 eu­rot, Sot­siaal­de­mok­raat­li­ku Era­kon­na va­hen­du­sel 10 000 eu­rot.

Rii­gi­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 12. det­semb­ril Ees­ti rii­gi 2019. aas­ta ee­lar­ve. Üht­la­si kin­ni­ta­ti ee­lar­ve­ga ka par­la­men­die­ra­kon­da­de et­te­pa­ne­kul ja­ga­ta­va po­lii­ti­li­se ka­tu­se­ra­ha jao­tus­sum­mad, kok­ku 6,527 mil­jo­nit eu­rot. Va­lit­sus­par­tei­dest ja­ga­vad ka­tu­se­ra­ha Kes­ke­ra­kond, Isa­maa ja Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond, opo­sit­sioo­nie­ra­kon­da­dest EK­RE ja Va­bae­ra­kond. Re­for­mie­ra­kond loo­bus ka­tu­se­ra­hast.

Po­lii­ti­list ka­tu­se­ra­ha tu­leb taas ka Ida-Har­jus­se, kok­ku 100 000 eu­rot. Sel­lest 85 000 eu­rot lä­heb Lok­sa lin­na, 10 000 eu­rot Ani­ja val­da ja 5000 eu­rot Kuu­sa­lu val­da.

Lok­sa linn saab ka­tu­se­ra­ha tä­nu Kes­ke­ra­kon­na­le. Lok­sa güm­naa­siu­mi­le in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks ja re­mon­diks an­tak­se 30 000 eu­rot ja söök­la re­mon­diks 5000 eu­rot, Lok­sa lin­na kul­tuu­ri­kes­ku­se ja muu­si­ka­koo­li re­mon­diks ning park­la ra­ja­mi­seks 25 000 eu­rot, Lok­sa noor­te­kes­ku­se­le re­mon­di­ra­ha 10 000 eu­rot.

Lok­salt saab veel MTÜ Spor­dik­lu­bi Suu­sa­vä­gi te­ge­vus­toe­tu­seks 15 000 eu­rot. Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann ütles, et eel­mi­sel aas­tal ei saa­nud Lok­sa linn sen­ti­gi nii­ni­me­ta­tud ka­tu­se­ra­ha: „Lok­sal on käi­nud pea­mi­nis­ter, rii­gi­ko­gu asee­si­mees, Kes­ke­ra­kon­na rii­gi­ko­gu liik­med, ju nad on me olu­kor­da näi­nud, et sai­me raha.“

Kuu­sa­lu val­da an­tak­se ka­tu­se­ra­ha sa­mu­ti Kes­ke­ra­kon­na­le eral­da­tud sum­mast. MTÜ-d Vir­ve Kü­la­selts toe­ta­tak­se kü­lap­lat­si aren­da­mi­seks 5000 eu­ro­ga, sel­le eest on ka­vas las­ta val­mis­ta­da kü­la va­baõ­hu­la­va juur­de stat­sio­naar­sed pin­gid. Vir­ve Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Jaan Velst­röm kommenteeris, selts on tä­nu­lik, et nen­de et­te­võt­mi­si on mär­ga­tud ja kü­la­plat­si aren­da­mist pee­tud toe­tu­se vää­ri­li­seks.

Ani­ja val­da tu­leb ka­tu­se­ra­ha Sot­siaal­de­mok­raat­li­kult Era­kon­nalt. Ani­ja val­la­le las­teae­da­de riie­te kui­va­tus­kap­pi­de soe­tu­seks an­tak­se 10 000 eu­rot. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te sõnas, et val­la nel­jast las­teaiast on riie­te kui­va­tus­ka­pid vaid ka­hes – kaks kap­pi Las­te­ta­res ja kaks Aeg­vii­du las­teaias. Va­ja oleks igas­se rüh­ma, lu­ba­tud sum­mast kõi­gi­le ei saa os­ta, aga hea on ka, kui õnnestuks soe­ta­da kui­va­tus­ka­pid ka­he rüh­ma pea­le. Ani­ja val­last on rii­gi­ko­gus sot­siaal­de­mok­raa­ti­de frakt­sioo­ni lii­ge Ta­nel Tal­ve.