Sal­mis­tu sa­da­ma ehitaja riigihange

1249
Salmistu sadam. Foto Tanel Matsi

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­ni 30. ap­ril­lil rii­gi­han­ge­te re­gist­ris­se tea­te, mil­le­ga ot­si­tak­se Sal­mis­tu sa­da­mas ja kin­nis­tul ehi­tus­töö­de te­gi­jat koos pro­jek­ti täien­da­mi­se ja töö­joo­nis­te koos­ta­mi­se­ga. Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de I eta­pi töö­de mak­su­mu­se koh­ta saab pak­ku­mi­si esi­ta­da 29. mai­ni. Töö­de­ga tu­leb alus­ta­da tä­na­vu au­gus­tis ja pea­vad ole­ma teh­tud no­vemb­ris 2021. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­ta­ja rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le loa 5. det­semb­ri 2019 is­tun­gil 9 poolt­hää­le­ga. Han­get se­ni väl­ja ei kuu­lu­ta­tud. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus ja Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­ne on oma­va­hel seo­tud: „Oo­ta­me, mil­li­sed pak­ku­mi­sed tu­le­vad, neist sõl­tub, kas val­lal on mõ­le­ma osas in­ves­tee­ri­mis­või­me­kus või mil­li­seid muu­tu­si tu­leb te­ha. Olen va­rem­gi öel­nud, kui tu­leb ha­ka­ta te­ge­ma va­li­kuid, siis prio­ri­teet on ha­ri­dus.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku ha­ri­du­sa­su­tu­se ni­me­hää­le­tus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ju­hid pi­da­sid vi­deo­kõ­ne pea­mi­nist­ri­ga