Kaha­la jär­ve ümb­rit­se­va­te kü­la­de 8 bus­si­pea­tu­ses on hel­ku­ri­te hoi­di­kud

128
In­fo­tah­vel ja hel­ku­ri­te hoi­dik Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­ses. Fo­to Jan­no Laen­de

Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts sai hel­ku­rip­ro­jek­ti­le toe­tust ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se meet­mest. 

Kuu­sa­lu val­las asu­va­te Ka­ha­la, Mus­ta­met­sa, Soo­rin­na ja Muuk­si kü­la­de bus­si­pea­tus­test saab nüüd ja­la­käi­ja võt­ta va­ja­du­sel hel­ku­ri, et kõn­di­da hä­ma­ral ja pi­me­dal ajal ohu­tu­malt. Lä­hia­jal pan­nak­se hel­ku­rid ka Uu­ri pea­tus­koh­ta ja Kol­ga kan­ti. Hel­ku­rid ja nen­de hoi­di­kud on soe­ta­tud ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se meet­me Har­ju­maa toe­tus­voo­rust saa­dud 565 eu­ro toel. Pro­jek­ti­le „Ka­ha­la jär­ve ümb­ru­se kü­la­de ja­la­käi­jad sil­ma­tor­ka­vaks“ taot­les ja sai toe­tust kü­si­tud ma­hus MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts. Toe­tus­te sum­mad kin­ni­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus. Kok­ku ja­ga­ti ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se meet­mest li­gi 23 000 eu­rot 9 pro­jek­ti­le.

Ra­ha­taot­lu­se koos­tas Ka­ha­la kü­la ela­nik, Lii­va laa­da pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de.

Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hel­ku­ri­kas­ti idee pak­kus Ka­ha­la ela­nik Ma­rie Tamm­saar, kes on va­ra­se­malt ost­nud Tal­lin­nast taas­ka­su­tus­kes­kus­test hel­ku­reid ja ri­pu­ta­nud neid Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­ses­se konk­su ot­sa.

Jan­no Laen­de: „Üle Ees­ti on le­vi­nud hel­ku­ri­puu­de ideed, me te­gi­me sel­lest en­da va­rian­di. Ol­gu­gi, et pal­jud me kü­la­de ela­ni­kest kan­na­vad hel­ku­reid, on üs­na­gi suur osa me va­ne­maea­li­sest ela­nik­kon­nast hel­ku­ri­ta ja­la­käi­jad või ei ole ole­ma­so­lev hel­kur ja­la­käi­ja näh­ta­vaks te­ge­mi­seks pii­sav. Kor­ral­da­si­me tä­na­vu ke­va­del kü­la­de ela­ni­ke seas tur­va­li­su­se ja ohu­tu­se tee­mal idee­de ja prob­lee­mi­de kor­je. Esi­ta­ti paar­küm­mend et­te­pa­ne­kut, mil­lest mit­mes ni­me­ta­ti hel­ku­ri­te­ta ja­la­käi­ja­te prob­lee­mi. Loo­da­me, et ini­me­sed võ­ta­vad sel­li­se la­hen­du­se omaks ja an­na­vad ka ise pa­nu­se ning jä­ta­vad kap­pi ka­su­tult seis­ma jää­nud või lei­tud hel­ku­ri järg­mi­se­le liik­le­ja­le.“

Es­malt kat­se­ta­ti te­ma sõ­nul Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­se­ga, ku­hu pai­gal­da­ti hoi­dik 25 hel­ku­ri­ga. Need leid­sid nä­da­la­ga uued oma­ni­kud, see an­dis kind­lust te­ha sa­ma­su­gu­sed ise­tee­nin­dus­punk­tid ka jär­ve ümb­ru­se kü­la­de teis­tes­se oo­te­­pa­vil­jo­ni­des­se.

Hel­ku­ri­te hoi­di­ku­te­na ka­su­ta­tak­se pui­dust võt­me­ka­pi­ke­si. Hel­ku­rid on üm­mar­gu­sed, Jan­no Laen­de teh­tud eri­ku­jun­du­se­ga ning sel­le­le on trü­ki­tud ta­ga­si­hoid­lik tekst: „Sä­ra­me koos! Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts.“ Hoi­di­ku­te kõr­va­le on pan­dud te­ma noo­re­ma õe Jaa­ni­ka Kuu­si ku­jun­da­tud il­mas­ti­ku­kind­lad in­fo­sil­did.

Kii­rus­tab­loo Ka­halas­se
Ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se meet­mest ra­has­ta­tak­se ka MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selt­si pro­jek­ti „Kii­rus­tab­loo liik­lu­se ra­hus­ta­mi­seks Ka­ha­las­se“ – toe­tu­se sum­ma on 2780 eu­rot.

Jan­no Laen­de sel­gi­tas, et elekt­roo­ni­li­ne liik­lus­tab­loo on ka­vas lä­hia­jal pan­na Ka­ha­la en­di­se poe ehk ku­na­gi­se pos­ti­jaa­ma hoo­ne juur­de: „Seal on kii­ru­se pii­rang 50 ki­lo­meet­rit tun­nis, kuid au­to­juh­ti­dest ena­mik, li­gi kolm­vee­rand ei ta­ha sel­lest kin­ni pi­da­da. Sõi­du­kii­ru­se ku­va­mi­ne tahv­li­le ja vas­ta­vad emot­sioo­ni­mär­gid ai­ta­vad ehk har­ju­mu­si muu­ta ja mee­nu­ta­da, et see tee­lõik on saa­nud kii­ru­se­pii­ran­gu põh­ju­se­ga.“

Toe­tu­sed va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le
MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts saab 3500 eu­rot Pä­ris­pea va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te rea­gee­ri­mis­kii­ru­se pa­ran­da­mi­seks me­reõn­ne­tu­se pu­hul. Toe­tus ai­tab kat­ta po­lit­sei- ja pääs­tea­me­tilt Pä­ris­pea va­ba­taht­li­ke­le an­tud paa­di vee­kah­jus­tu­se­ga moo­to­ri remondikulu. Re­mon­di mak­su­must toe­tab li­gi 40 prot­sen­di ula­tu­ses po­lit­sei- ja pääs­tea­met.

Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si­le an­tak­se 2038,86 eu­rot – soe­ta­tak­se pääs­te­paa­di­le VHF ehk me­re­si­de raa­dio­jaam, me­re­pääst­ja­te­le kolm kiiv­rit ning pääs­te­võrk, mil­le abil kan­na­ta­nut veest paa­ti ai­da­ta.

Eelmine artikkelMAARJA SIKUT: „Teeme vallajuhtimise läbipaistvamaks.“
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­de jõu­lu­toi­tu­de ret­sep­ti­võist­lus