Pla­nee­ring või­mal­dab Keh­ras­se um­bes 450 uut ela­nik­ku

1521
Kor­ter­ma­jad ka­van­da­tak­se Põh­ja, ri­dae­la­mud Sa­lo tä­na­va äär­de.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ka­van­da­tak­se Keh­ras­se Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va­te ning Ko­se maan­tee va­he­le uut ela­mu­piir­kon­da.

Li­gi kaks aas­tat ta­ga­si al­ga­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu de­tailp­la­nee­rin­gu Keh­ra kes­ku­se ja Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa va­hel asu­va­le tüh­ja­le ala­le ela­mu­piir­kon­na ra­ja­mi­seks. Pla­nee­rin­gua­la on li­gi­kau­du 10 hek­ta­rit, sel­lest 6,1 hek­ta­rit on la­ge põld Põh­ja ja Sa­lo tä­na­va­te va­he­li­sel alal. Te­gu on re­for­mi­ma­ta rii­gi­maa­ga. Ani­ja val­la prae­gu­se üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on see äri- ja bü­roo­hoo­ne­maa, kuid de­tailp­la­nee­rin­gu­ga te­hak­se et­te­pa­nek muu­ta ela­mu- ja rek­reat­sioo­ni­maaks.

Ku­na Keh­ras on ol­nud nõud­lus kor­te­ri­te jä­re­le, ka­van­das de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­nud OÜ Klo­toid Põh­ja tä­na­va äär­de 5 kor­ter­ma­ja ning Sa­lo tä­na­va äär­de 4 ri­dae­la­mut. Kor­te­re­la­mud on mak­si­maal­selt kolme-kord­sed, igas ma­jas ku­ni 25 kor­te­rit, ka­he­kord­sed ri­dae­la­mud ku­ni 6 pe­re­le.

Kor­ter- ja ri­da­ma­ja­de kes­ke­le on ka­van­da­tud ühis­kond­lik maa män­gu­väl­ja­ku­te, hal­ja­s­ala­de ja puh­kea­la­de jaoks. Si­seõued jää­vad au­to­va­baks, park­lad on ka­van­da­tud ela­mu­te tä­na­va­pool­se­tes­se kül­ge­des­se ja ma­ja­de va­he­le. Et ko­gu ala la­hen­dus moo­dus­taks üht­se ter­vi­ku, tu­leks pla­nee­rin­gu koos­ta­ja­te ar­va­tes kor­ter- ja ri­dae­la­mu­te ar­hi­tek­tuur­ne la­hen­dus te­ha ühel ar­hi­tek­til või ar­hi­tek­ti­de gru­pil.

De­tailp­la­nee­ring hõl­mab Põh­ja tä­na­va ää­res ka ühe val­la­le kuu­lu­va­le maa­tü­ki, sin­na ka­van­da­tak­se üks era­mu, üks äri- või toot­mis­maa ning üks hal­ja­sa­la krunt. Ela­muk­runt on vas­ta­valt pla­nee­rin­gu­le Põr­gu­põh­ja pool, äri­hoo­ne või kesk­kon­na­sõb­ra­lik ja mü­ra­va­ba toot­mis­hoo­ne ka­van­da­ti lin­na­kes­ku­se poo­le.

Kui ar­ves­ta­da iga pe­re suu­ru­seks kesk­mi­selt 3 ini­mest, tä­hen­daks ko­gu ela­mua­la väl­jaa­ren­da­mi­ne Keh­ra­le 450 uut ela­nik­ku.
„Nii pal­ju ini­me­si mei­le lä­hiaas­ta­tel ela­mis­pin­da kind­las­ti ei os­taks, see­tõt­tu po­leks ilm­selt mõist­lik kõi­ke ma­ju kor­ra­ga väl­ja ehi­ta­da,“ ar­vas Ani­ja val­la ar­hi­tekt In­ga Vai­nu.

Ta li­sas, et val­la­va­lit­su­ses te­hak­se aju­rün­nak, kui­das oleks pla­nee­ri­tud ela­mua­la kõi­ge õi­gem aren­da­ma ha­ka­ta: „Pea­me ana­lüü­si­ma, kas taot­le­da see maa mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se. Ela­mua­ren­du­se suu­rim töö on ela­mis­pin­da­de rek­laa­mi­mi­ne, sel­leks oleks va­ja lei­da aren­da­ja. Kuid Lil­le tä­na­va era­mu­piir­kon­na aren­da­jat po­le õn­nes­tu­nud kon­kur­si­ga lei­da.“

Eel­mi­se aas­ta ke­va­del kin­nis­va­ra­bü­roo Uus Maa koos­ta­tud ana­lüü­sist sel­gus, et Keh­ras soo­vi­vad oma se­ni­seid ela­mis­tin­gi­mu­si pa­ran­da­da pi­gem noo­re­mad ini­me­sed, kes on sa­mas hin­na­tund­li­kud. Suu­rem osa kü­sit­le­tu­test ei ol­nud siis val­mis uue kor­te­ri eest maks­ma roh­kem kui 800 eu­rot ruut­meet­ri eest.

„Kaks aas­tat ta­ga­si koos­ta­tud ana­lüü­si ko­ha­selt tu­leks neis pla­nee­ri­tud kor­ter­ma­ja­des 54 ruut­meet­ri suu­ru­se kor­te­ri reaal­ne müü­gi­hind kesk­mi­selt 64 800 eu­rot. Nüüd võib see ol­la tõus­nud, kuid uue kor­te­ri koh­ta on see üs­na mõist­lik hind,“ lau­sus In­ga Vai­nu.
Kin­nis­va­ras­pet­sia­lis­tid hin­da­sid 800 eu­rot ruut­meet­ri eest too­na­seid ehi­tus­hin­da­sid ar­ves­ta­des in­ves­to­ri­te­le vas­tu­võe­ta­ma­tuks. See­tõt­tu pi­da­sid nad sel­lis­te pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­sel olu­li­seks oma­va­lit­su­se­pool­set hu­vi ja koos­töö­val­mi­dust – näi­teks ai­da­ta aren­da­jat inf­rast­ruk­tuu­ri väl­jae­hi­ta­mi­sel.

„Üks va­riant on Kre­de­xi kaa­sa­bil ehi­ta­da väl­ja üü­ri­kor­te­rid. Üü­ri­pin­da­de jä­re­le on Keh­ras suur nõud­lus, ka val­lal oleks oma töö­ta­ja­te­le üü­ri­kor­te­reid va­ja,“ mär­kis val­laar­hi­tekt.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 29. novembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la lah­ti­sed MV uju­mi­ses