Perears­ti­de esi­me­ne töö­päev erio­lu­kor­ras oli ra­hu­lik

959
Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se vä­li­suks on su­le­tud, sest sa­mas ma­jas asub ka ea­ka­te ko­du.

Aru­kü­la, Keh­ra, Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Raa­si­ku pe­rears­tid nõus­ta­sid es­mas­päe­val pea­mi­selt te­le­fo­ni teel.

Pe­rears­tid kin­ni­ta­sid, et esi­me­ne töö­päev ko­roo­na­vii­ru­se pä­rast keh­tes­ta­tud erio­lu­kor­ras möö­dus ra­hu­li­kult, ini­me­sed olid olu­kor­da ar­ves­ta­des mõist­li­kud, paa­ni­kat ei ole. Ter­vi­se­kes­kus­test võe­ti ühen­dust pat­sien­ti­de­ga, kes olid es­mas­päe­vaks vas­tu­võ­tu­le re­gist­ree­ru­nud ning pa­lu­ti neil mit­te tul­la, kui pol­nud hä­das­ti va­ja. Lok­sal oli plaa­ni­lis­te pat­sien­ti­de vas­tu­võtt vaid hom­mi­ku­poo­li­kul. Ret­sep­te kir­ju­ti väl­ja ja pi­ken­da­ti di­gi­taal­selt, ena­mi­kel juh­tu­del an­ti ka nõu te­le­fo­ni teel.

Ter­vi­se­kes­kus­test öel­di, et nen­de poo­le pöör­du­sid ka ini­me­sed, kes kaht­lus­ta­sid en­dal ko­roo­na­vii­rust, kuid üks­nes sümp­to­mi­te kir­jel­du­se põh­jal neil se­da ei tu­vas­ta­tud. Kes siis­ki ar­va­vad, et või­vad põ­de­da ko­roo­nat, ku­na on käi­nud vä­lis­maal või puu­tu­nud kok­ku nak­ku­se­kand­ja­te­ga, peak­sid end paar päe­va jäl­gi­ma, hoid­ma ühen­dust pe­rears­ti­ga, too­ni­ta­vad toht­rid. Kui sei­sund lä­heb ras­keks, tu­leb kut­su­da kii­ra­bi.

Aru­kü­la ter­vi­se­kes­kus
Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain lau­sus, et vas­tu võe­tak­se vaid neid, ke­da te­le­fo­ni teel ai­da­ta ei saa ning kel­le pu­hul on tea­da, et po­le ko­roo­na­vii­rust.

Ter­vi­se­kes­ku­se ust Aru­kü­las luk­ku ei pan­da, ku­na sa­mas asub ka ap­teek. Pe­rearst rõ­hu­tas, et ko­roo­na­vii­ru­se ris­ki­rüh­ma kuu­lu­vad va­ne­maea­li­sed ini­me­sed, kel­le­le nad on väl­ja kir­ju­ta­nud ret­sep­ti, ei lä­heks neid ise ko­duap­tee­ki väl­ja ost­ma, vaid pa­luk­sid se­da te­ha lä­he­das­tel, tut­ta­vail või pöör­duk­sid va­ja­du­sel val­la sot­siaal­töö­ta­ja­te poo­le.

„Ko­du­ne iso­lat­sioon on prae­gu vä­ga olu­li­ne, eri­ti va­ne­ma­te ini­mes­te pu­hul. Aga ka teis­te­le – mi­da vä­hem kon­tak­te, se­da pa­rem. Kui ko­roo­na­vii­rus ei leia ini­me­si, kel­lelt ja kel­le­le se­da üle an­da, siis ehk vai­bub. Mi­na nä­gin ei­le esi­mest lõo­kest mu­re­tult lõõ­ri­ta­ma. Ees on ke­vad, po­si­tiiv­ne aeg, päi­ke hak­kab soo­jen­da­ma ja lõ­puks peab ka see vii­rus lah­ku­ma,“ mär­kis Hel­gi Vain.

Keh­ra ter­vi­se­kes­kus
Keh­ra ter­vi­se­kes­kus pa­ni es­mas­päe­val ko­du­le­he­le in­fo, et pan­dee­mia ajal ei re­gist­ree­ri­ta vas­tu­võ­tu­le kroo­ni­lis­te ja mit­te äge­da­te prob­lee­mi­de­ga pat­sien­te, pro­fü­lak­ti­li­si ve­rea­na­lüü­se ei teh­ta, äm­mae­man­da vas­tu­võt­tu ei ole. Eran­di­na toi­mu­vad kord nä­da­las imi­ku­te lä­bi­vaa­tu­sed. Pe­rears­ti­kes­ku­ses­se pa­lu­tak­se või­ma­lu­sel pöör­du­da vaid te­le­fo­ni teel ja väl­ti­ma­tu­te ter­vi­se­mu­re­de­ga.

Pe­rearst Mar­je Ott üt­les, et ter­vi­se­kes­ku­se uk­sed on lah­ti ja ini­me­si, kes olid ju­ba ko­ha­le tul­nud, esi­me­sel päe­val ta­ga­si ei saa­de­tud, kuid edas­pi­di tu­leb vas­tu­võ­tu­le eel­ne­valt te­le­fo­ni teel bro­nee­ri­da aeg.

„Kel hä­da­va­ja­dust po­le, är­ge tul­ge, eri­ti puu­du­tab see va­ne­maid ini­me­si. Nõu saa­me an­da ka te­le­fo­ni teel, pa­rem on hai­gu­se­kol­le­test ee­ma­le hoi­da,“ lau­sus ta.

Pe­rearst üt­les, et ühe­gi es­mas­päe­val te­ma poo­le ko­roo­na­kaht­lu­se­ga pöör­du­nud ini­me­se pu­hul tal tõ­sist kaht­lust ei tek­ki­nud, mõ­nel pu­hul võis te­gu ol­la muu vii­ru­se­ga, mõ­ne pu­hul pi­gem liht­salt äre­vus. Kui­gi ko­roo­na­vii­rus on vä­ga nak­kav ja ini­me­sed lii­gu­vad pal­ju, ar­vas ta, et suu­reks paa­ni­kaks po­le põh­just: „Hai­gu­seks tu­leb val­mis ol­la, kuid eel­kõi­ge säi­li­ta­da ter­ve ta­lu­po­ja­mõis­tus.“

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus
Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri tea­tas, et ter­vi­se­kes­ku­se vä­li­suks on su­le­tud, ku­na ko­ri­dor on ea­ka­te ko­du­ga ühi­ne: „Ko­gu­ne­si­me lau­päe­val ja tü­his­ta­si­me kõik kor­ra­li­sed vas­tu­võ­tud. Ka või­ma­lik­ke vii­rus­hai­geid me vas­tu ei võ­ta, an­na­me nii pal­ju, kui on või­ma­lik, nõu te­le­fo­ni teel. Kui on äge kõ­hu­va­lu või muu hai­ges­tu­mi­ne, mis ei ole vii­rus, kut­su­me ko­ha­le. Kor­ra­ga võ­ta­me vas­tu ühe pat­sien­di, an­na­me mas­ki, de­sin­fit­see­ri­me.“

Ta mär­kis, et vii­rus­hai­geid on, nad on ena­mas­ti noo­re­ma­pool­sed, mõ­ne he­lis­ta­ja pu­hul võib ol­la ka te­gu ko­roo­na­vii­ru­se­ga: „Spet­sii­fi­list ra­vi sel­le­le po­le, tu­leb ko­dus ol­la. Hai­gus võib ker­gelt möö­du­da, aga kui olu­kord muu­tub ras­keks, kut­su­da kii­ra­bi. Ta­han ka öel­da, et lii­ku­ge väl­jas, aga mit­te rah­va­roh­ke­tes koh­ta­des na­gu Vi­ru ra­bas, kus laud­teel tu­leb teis­test lä­he­dalt möö­du­da.“

Lok­sa pe­rears­tid
Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la pe­rearst Mall Ida­vain rää­kis, et Lok­sa ra­vi­kes­ku­se uk­sed on ava­tud, hom­mi­ku­poo­le võe­tak­se vas­tu muu­de hai­gus­te­ga pat­sien­te, hil­jem või­vad va­ja­du­sel tul­la vii­ru­se­hai­ged: „Ini­me­sed on aru­saa­jad. Kui vä­ga po­le va­ja pe­rears­ti juur­de tul­la, on mu­re ära rää­gi­tud ja nõu saa­dud te­le­fo­ni va­hen­du­sel. Kaht pat­sien­ti on tul­nud ko­roo­na­vii­ru­se kaht­lu­se­ga tes­ti­da, ku­na olid Itaa­lias, tes­ti tu­le­mus oli ne­ga­tiiv­ne.“

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus
Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja üt­les es­mas­päe­val, et kõ­ne­de la­vii­ni ei ole.
„Tun­dub, et ini­me­sed on nii­võrd tead­li­kud, vaa­ta­vad-kuu­la­vad uu­di­seid, tea­vad mi­da te­ha. Aga on al­les esi­me­ne päev. Üri­ta­me ko­ha­ne­da, olu­kord on uus nii meie kui pat­sien­ti­de jaoks,“ lau­sus ta.

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se­se vä­li­suks on sel­lest nä­da­last su­le­tud, vas­tu­võ­tu­le peab et­te he­lis­ta­ma või saat­ma e-kir­ja: „See on sel­leks, et ini­me­sed ei ko­gu­neks siia, ei kon­tak­tee­ruks üks­tei­se­ga ning või­ma­li­kult vä­he ka meie­ga, et ka meie jääk­si­me ter­veks. Tä­na tõi üks tööand­ja siia tööt­rau­ma­ga töö­ta­ja. Sai­me ta vas­tu võt­ta, ku­na õn­neks sel ajal pol­nud siin üh­te­gi teist pat­sien­ti.“

Mee­di­kud kait­se­vad end kait­se­mas­ki­de ja de­so­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­se­ga. Ka mis­ta­hes vii­ru­se­ga pat­sien­di­le an­tak­se mask ning pä­rast te­ma lah­ku­mist de­sin­fit­see­ri­tak­se kõik pin­nad, mil­le­ga tal oli ot­se­ne kok­ku­puu­de.

Neid, kes kaht­lus­ta­vad en­dal ko­roo­na­vii­rust, nõus­ta­tak­se vaid te­le­fo­ni teel. Ini­me­sed on Raa­si­ku ars­tilt uu­ri­nud ka, kui­das saab las­ta te­ha ko­roo­na­vii­ru­se tes­ti: „Liht­salt en­da kaht­lu­se põh­jal se­da enam ei teh­ta, kõik haig­la­te ja la­bo­ri­te tes­ti­mis­või­ma­lu­sed on suu­na­tud en­ne­kõi­ke ris­ki­rüh­ma­de­le.“

Eelmine artikkelPerearstikeskuste töökorraldus eriolukorra ajal
Järgmine artikkelErio­lu­kord Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las