Pla­nee­ring Keh­ras­se kolme kor­ter­ma­ja ehi­ta­mi­seks on val­mis

955
Keh­ras­se ka­van­da­tak­se sar­na­seid kor­ter­ma­ju, na­gu ehi­tab OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rents Saa­re­maa­le.

Aren­da­ja lu­bab – alus­ta­tak­se ko­he, kui de­tailp­la­nee­ring on keh­tes­ta­tud.

Ani­ja val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu Keh­ras Aia tä­nav 12 maaük­su­se ja lä­hia­la de­tail­pla­nee­rin­gu, mil­le­ga te­hak­se et­te­pa­nek ja­ga­da kor­ter­ma­ja­de ning ühe­pe­ree­la­mu­te va­he­li­ne 8500 ruutmeetri suu­ru­ne ala kol­meks ela­mu­maak­run­diks ja mää­ra­ta ehi­tu­sõi­gus sin­na kol­me kor­ter­ma­ja ra­ja­mi­seks. Krun­ti­de suu­ru­seks on pla­nee­ri­tud vei­di üle 2000 ruutmeetri, iga­le krun­di­le on ka­vas ehi­ta­da kol­me­kord­sed 15kor­te­ri­ga ela­mud ning võib ehi­ta­da ka ku­ni kaks ühe­kord­set abi­hoo­net. Iga krun­di juur­de on ka­van­da­tud 24 par­ki­mis­koh­ta.

De­tailp­la­nee­ring on 23. no­vemb­rist 8. det­semb­ri­ni ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul, keh­tes­ta­da on ka­vas jaa­nua­ris.

Maa oks­jo­nil rii­gilt ost­nud OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rents oma­nik ja juht Tul­lio Lib­lik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de ar­hi­tek­tid on val­mis, pro­jek­tee­ri­mist alus­ta­tak­se ko­he, kui de­tailp­la­nee­ring keh­tes­ta­tud. Kor­ter­ma­jad, mis Keh­ras­se ehi­ta­tak­se, tu­le­vad sar­na­sed nei­le, mi­da et­te­võ­te ehi­tab prae­gu Saa­re­maa­le.
„Need on tä­nu hea­le ehi­tusk­va­li­tee­di­le ning ar­hi­tek­tuur­se­te­le la­hen­dus­te­le vä­ga ener­gia­tõ­hu­sad. Saa­re­maal on sar­na­ses ma­jas ka­he­toa­li­se kor­te­ri kom­mu­naal­ku­lud jaa­nua­ri­kuus li­gi­kau­du 60 eu­rot. Ko­han­da­me pro­jek­ti Keh­ra olu­de jaoks. Põ­hip­laa­nid ja kor­te­ri­te suu­ru­sed on sa­mad, kuid muu­da­me na­tu­ke vä­li­sil­met,“ rää­kis Tul­lio Lib­lik.

Ma­ja­des­se tu­le­vad 1-, 2-, 3- ja 4toa­li­sed kor­te­rid, kõi­ge väik­se­mad on 27, suu­ri­mad li­gi­kau­du 80 ruutmeetri suu­ru­sed. Tul­lio Lib­li­ku sõ­nul nii­su­gus­te ma­ja­de ehi­tu­saeg 10 kuud. Ehi­ta­mist alus­ta­tak­se ühe ma­ja kau­pa: „Lat­tu me ei too­da, tee­me too­det, mi­da ini­mes­tel on tar­vis. Keh­ras po­le sel­le va­ba­rii­gi ajal üh­te­gi uut kor­te­re­la­mut teh­tud. Me ta­va­pä­ra­ne rütm on, kui ühest ma­jast 60-70 prot­sen­ti müü­dud, hak­ka­me järg­mist ehi­ta­ma.“

Ta kin­ni­tas, et maak­ler ju­ba te­ge­leb Keh­ra tu­le­vas­te­le kor­te­ri­te­le ost­ja­te leid­mi­se­ga ning ühe ma­ja pool­te kor­te­ri­te osas on hu­vi­li­sed ole­mas. Kor­te­ri­te müü­gi­hin­da ei soo­vi­nud et­te­võt­ja prog­noo­si­da: „See sel­gub, kui ehi­tus­le­ping on sõl­mi­tud. Ehi­tus­hin­na kasv jät­kub, nii et aeg on meie vaen­la­ne. Mi­da ru­tem keh­tes­ta­tak­se pla­nee­ring ja väl­jas­ta­tak­se ehi­tus­lu­ba, se­da oda­va­malt saa­me ehi­ta­da.“

Tul­lio Lib­lik li­sas – ku­na maa­hind on Keh­ras oda­vam ja see os­te­ti rii­gilt sood­sa­tel tin­gi­mus­tel, peak­sid nad suut­ma Keh­ras kor­te­reid müüa oda­va­malt, kui müüak­se Tal­lin­na­le lä­he­mal ole­va­tes piir­kon­da­des.

„Lä­hiaas­ta­tel muu­tub Keh­ra po­pu­laar­se­maks elu­piir­kon­naks kui on Viim­si. Keh­ra ee­li­sed on ra­hu­lik ja tur­va­li­ne elu­kesk­kond, ilus loo­dus, vä­ga hea ühen­dus Tal­lin­na­ga, eri­ti Üle­mis­te­ga, ku­hu tu­leb Tal­lin­na uus kes­kus. Sel­le tõt­tu on Keh­ra nii har­ju­maa­las­te kui tal­lin­las­te hul­gas saa­mas ee­lis­ta­tud ela­mis­piir­kon­naks,“ ar­vas ta.