PISA tes­ti tu­le­mu­sed Ida-Har­ju koo­li­des on OECD Ees­ti ja maa­kon­na kesk­mi­stest kõrgemad

1422

Koo­li­des­se jõud­sid 2015. aas­tal teh­tud PI­SA tes­ti tu­le­mu­sed.

Kuu­sa­lu kesk­kool ja Aru­kü­la põ­hi­kool ava­li­kus­ta­sid oma ko­du­le­hel PI­SA tes­ti tu­le­mu­sed. Sih­ta­su­tus In­no­ve edas­tas märt­si al­gu­ses iga­le koo­li­le tes­ti koh­ta kok­ku­võt­te, kus ka­jas­tu­sid nen­de õpi­las­te kesk­mi­sed tu­le­mu­sed ning ka võrd­lus Ees­ti ja Har­ju kesk­mis­te tu­le­mus­te­ga.
PI­SA (Prog­ram for In­ter­na­tio­nal Stu­dent As­sess­ment) on Ma­jan­dus­li­ku Koos­töö ja Aren­gu Or­ga­ni­sat­sioo­ni (OECD) rah­vus­va­he­li­ne õpi­la­se õpi­tu­le­mus­lik­ku­se hin­da­misp­rog­ramm. Uu­ring toi­mub iga kol­me aas­ta ta­gant.
Vii­ma­ne test soo­ri­ta­ti 2015. aas­tal, osa­le­sid 15aas­ta­sed õpi­la­sed. Test hõl­mas loo­dus­tea­du­si, lu­ge­mist ja ma­te­maa­ti­kat. OECD kesk­mi­ne tu­le­mus oli loo­dus­tea­dus­tes 493, lu­ge­mi­ses 493 ja ma­te­maa­ti­kas 490 punk­ti. Ees­ti õpi­las­te kesk­mi­ne oli loo­dus­tea­dus­tes 534, lu­ge­mi­ses 519 ja ma­te­maa­ti­kas 520 punk­ti ning Har­ju maa­kon­na kesk­mi­ne oli loo­dus­tea­dus­tes 542, lu­ge­mi­ses 528 ja ma­te­maa­ti­kas 529.
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats sel­gi­tas, et SAst In­no­ve saa­de­ti ma­ter­ja­lid õpi­las­te­le ni­me­li­selt, koo­lid ise va­li­kut ei tei­nud.
Ehk­ki Del­fi ja Maa­leht kuu­lu­ta­sid, et Kad­ri­na kesk­kool oli PI­SA tes­tis us­ku­ma­tult edu­kas ja jäi mul­je, et Ees­ti pa­rim, on Ida-Har­ju koo­li­de tu­le­mu­sed pa­re­mad. Kad­ri­na 39 õpi­la­se kesk­mi­sed tu­le­mu­sed: loo­dus­tea­du­sed 546, lu­ge­mi­ne 540 ja ma­te­maa­ti­ka 534 punk­ti.
Kuu­sa­lu kesk­koo­list osa­le­sid tes­tis 37 õpi­last, kel­lest ena­mik õpib prae­gu koo­li 10. või 11. klas­sis. Loo­dus­tea­dus­tes oli Kuu­sa­lu õpi­las­te kesk­mi­ne tu­le­mus 552 punk­ti, lu­ge­mi­ses 552 ja ma­te­maa­ti­kas 553.
Aru­kü­la põ­hi­koo­list te­gid tes­ti 19 õpi­last. Loo­dus­tea­dus­tes oli nen­de kesk­mi­ne tu­le­mus 575, lu­ge­mi­ses 554 ja ma­te­maa­ti­kas 548 punk­ti. Di­rek­tor Avo Möls kom­men­tee­ris, et kaks aas­tat ta­ga­si te­gi nen­de koo­lis tes­ti vä­ga tu­gev klass, kuid ka va­rem on Aru­kü­la koo­li õpi­las­te tu­le­mu­sed ol­nud enam-vä­hem sa­mal ta­se­mel.
Tes­ti soo­ri­ta­sid ka Lok­sa güm­naa­siu­mi 19 õpi­last. Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Val­vi Joa­vä­li vas­tas Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, et tu­le­mu­sed olid üle Ees­ti ja Har­ju kesk­mi­se, head tu­le­mu­sed olid ka 2012. aas­tal. Ta li­sas, et Lok­sa koo­lil on ta­va mit­te ava­li­kus­ta­da punk­ti­li­selt iga­su­gus­te tes­ti­de tu­le­mu­si.
Ala­ve­re põ­hi­kool, Keh­ra güm­naa­sium, Kol­ga kool 2015. aas­tal PI­SA tes­tis ei osa­le­nud.

Eelmine artikkelKeh­ra va­na haig­la ta­gu­ne maa­tükk pan­nak­se oks­jo­ni­le
Järgmine artikkelHeit­li­kud il­mad on lõh­ku­nud Kuu­sa­lu val­la kruu­sa­teid