Pila­te­se õpe­ta­ja PIL­LE TROL­LA otsetree­nin­gud Fa­ce­boo­kis

470
Nüüd, mil ole­me sun­ni­tud ta­va­li­sest roh­kem ko­dus ole­ma, on pi­la­te­se õpe­ta­ja PIL­LE TROL­LA sõ­nul pa­rim aeg alus­ta­da re­gu­laar­se võim­le­mi­se­ga.

Ani­ja val­las ela­va pi­la­te­se õpe­ta­ja ja ea­ka­te võim­le­mis­rin­gi­de ju­hen­da­ja PIL­LE TROL­LA lõi Fa­ce­boo­ki-gru­pi, kus teeb ka­hel päe­val nä­da­las ot­seü­le­kan­deid tree­nin­gu­test.

„Grupp Pil­le pi­la­te­se LI­VE tree­nin­gud on loo­dud sel­leks, et saak­si­me koos tree­ni­da ka siis, kui pä­ris tren­ni­saa­lis koos ei ole. Me kõik va­ja­me ae­ga­jalt vä­list in­nus­tust ja mo­ti­vat­sioo­ni,“ sel­gi­tab Pil­le Trol­la.

Gru­pi­ga lii­tu­jad saa­vad kaks kor­da nä­da­las, tei­si­päe­va ja nel­ja­päe­va õh­tu­ti in­ter­ne­ti va­hen­du­sel te­ma ju­hen­da­mi­sel um­bes 50 mi­nu­tit või­mel­da. Kel õh­tul kel­la kuue­ne aeg võim­le­mi­seks ei so­bi, saab va­li­da en­da­le so­bi­va aja – toi­mu­nud tree­nin­gu­te vi­deod on Fa­ce­boo­ki-gru­pis veel nä­da­la­päe­vad näh­ta­vad. Kol­me nä­da­la­ga on gru­pi­ga lii­tu­nuid roh­kem kui 260.

Ot­seü­le­kan­ded ja sal­ves­tu­sed
Ku­ni erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mi­se­ni viis Pil­le Trol­la pi­la­te­se rüh­ma- ja in­di­vi­duaalt­ree­nin­guid lä­bi Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses, kus tal on oma stuu­dio. Rüh­mat­ree­nin­guid teeb ta ka Aru­kü­las ja Ala­ve­res, li­saks ju­hen­dab poolt­sa­da ea­kat, kel­le­ga käib Pil­le Trol­la võim­le­mas Keh­ras, Ala­ve­res, Raa­si­kul ja Aru­kü­las.

„Paar päe­va en­ne erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mist tu­lin rei­silt ja jäin ko­ju ka­ran­tii­ni. Ku­na tööl käia ei saa­nud, ei jää­nud üle muud, kui ha­ka­ta te­ge­ma li­ve- tree­nin­guid,“ üt­leb ta.

Erio­lu­kor­ra tei­sel nä­da­lal ala­nud pi­la­te­se tree­nin­gu­te ot­seü­le­kan­ded on õpe­ta­ja sõ­nul läi­nud ke­nas­ti käi­ma, osa­le­jaid tu­leb pi­de­valt juur­de. Nen­de hul­gas on nii neid, kes käi­sid te­ma juu­res tree­ni­mas en­ne ko­roo­nak­rii­si, aga ka tal­lin­la­si, kes käi­sid pi­la­te­se tree­nin­gu­tel siis, kui Pil­le Trol­la te­gi neid Tal­lin­nas. Osa uu­si võim­le­jaid on Pil­le Trol­la pi­la­te­se tree­nin­gud leid­nud et­te­võ­te­te spor­di­tee­nu­se Spor­tID kau­du. Pä­ris täp­set üle­vaa­det, kui pal­ju ini­me­si koos te­ma­ga võim­leb, Ani­ja val­la pi­la­te­se õpe­ta­jal ei ole, ole­tab, et ot­seü­le­kan­de ajal on neid ehk li­gi 40, jä­re­le on vi­deoid vaa­da­tud roh­kem kui 100 kor­da. Ju­hen­da­ja rõõ­mus­tab, et on­li­ne-tree­nin­gus osa­le­vad ka me­hed, kes mui­du rüh­mat­ren­ni­des­se tul­la ei ta­ha.

„Tei­si­päe­vi­ti on flow-pi­la­tes – see on muu­si­ka­ga ja na­tu­ke voo­la­vam tree­ning, nel­ja­päe­vi­ti on klas­si­ka­li­ne pi­la­tes, mis on teh­ni­li­sem, õpe­tan, kui­das li­ha­seid ak­ti­vee­ri­da, mil­le­le tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta,“ lau­sub Pil­le Trol­la.

Ta kin­ni­tab, et pi­la­tes so­bib ka al­ga­ja­te­le, kes po­le va­rem üld­se või­mel­nud, aga prae­gu ko­du­kon­to­ris ol­les soo­vi­vad roh­kem lii­ku­da: „Eri­ti hea on sel pu­hul tei­si­päe­va­ne tree­ning, mis ei nõua nii pal­ju teh­ni­kat, igaüks teeb just nii, na­gu tal väl­ja tu­leb. Kes ei tea, kui­das alus­ta­da, võib mul­le kir­ju­ta­da, saan ala­ti soo­vi­ta­da. Pä­ris esi­me­ne ot­seü­le­kan­de tund oli­gi pi­la­te­se põ­hi­tõ­de­dest.“

Esi­mes­te nä­da­la­te­ga on Pil­le Trol­la saa­nud ta­ga­si­si­det, et te­ma li­ve-tree­nin­gud meel­di­vad osa­le­ja­te­le ning pal­jud soo­vi­vad li­sa­vi­deoid. Tal on plaa­nis sal­ves­ta­da võim­le­mis­vi­deo ka võim­le­mis­rin­gis käi­nud ea­ka­te­le, kel­lel on mei­li­või­ma­lus, et nad saak­sid erio­lu­kor­ra ajal ko­dus sel­le jär­gi või­mel­da.

Tree­nin­gu­vi­deo­te sal­ves­ta­mi­se­ga alus­tas Keh­ra pi­la­te­se õpe­ta­ja te­ge­li­kult ju­ba mul­lu su­vel.
„Siis tek­kis tun­ne, et ta­han te­ha võim­le­mis­vi­deoid ning kui sü­da su­rub min­gis suu­nas, tu­leb sel­le jär­gi te­gut­se­da. Olen sal­ves­ta­tud tree­nin­guid pak­ku­nud nei­le, kes soo­vi­vad ise­seis­valt või­mel­da,“ sõ­nab Pil­le Trol­la.

Te­ma vi­deot­ree­nin­gud on 5-25 mi­nu­tit pi­kad, on nii hom­mi­ku­seks ra­hu­li­kuks är­ka­mi­seks kui õh­tu­seks lõõ­gas­tu­seks so­bi­vaid. Li­saks on ta sal­ves­ta­nud ühe ra­hu­me­di­tat­sioo­ni, mil­le koh­ta on saa­nud po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det ini­mes­telt, kes ka­su­ta­vad se­da õh­tul en­ne ui­nu­mist või siis, kui tun­ne­vad äre­vust: „Pii­sa­valt lü­hi­ke, kui ta­had võt­ta kor­raks ra­hu­ne­mis­pau­si.“
Oma ko­du­le­he jaoks teeb Pil­le Trol­la ka prae­gu tree­nin­gu­vi­deo­sid ning plaa­nib se­da kind­las­ti jät­ka­ta ka pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pe­mist.

„Ini­me­sed hak­ka­vad oma ae­ga üha roh­kem väär­tus­ta­ma ning har­ju­ma sel­le­ga, et ei pea mi­ne­ma sel­leks ko­dust väl­ja, et kel­le­gi ju­hen­da­mi­sel tree­ni­da,“ usub ta.
Oma vi­deod sal­ves­tab ja mon­tee­rib Pil­le Trol­la te­le­fo­ni­ga, ot­seü­le­kan­deid ai­tab te­ha poeg Hans Os­kar Trol­la.

Võim­le­mi­ne on kät­te­võt­mi­se asi
Pil­le Trol­la rää­gib, et võim­le­ma peak­sid kõik ini­me­sed, eri­ti nüüd, mil pal­jud töö­ta­vad ko­du­kon­to­ris.

„Kõi­ge suu­re­mad hä­dad pi­de­vast is­tu­mi­sest kim­bu­ta­vad ta­va­li­selt lü­li­sam­mast ehk selg­roo­gu. Lü­li­sam­mas koos­neb lii­ges­test ja lii­ge­sed on mõel­dud lii­ku­ma. Pi­de­vas sun­da­sen­dis ole­mi­sest muu­tub lü­li­sam­mas jäi­ge­maks, li­ha­sed lä­he­vad pin­ges­se, kuid pin­ges li­has on ala­ti nõrk. See tä­hen­dab, et va­ja on end lii­gu­ta­da. Üks­nes kõn­di­mi­sest ei pii­sa, tu­leb või­mel­da. Ei pea tree­ni­ma ni­nast verd väl­ja, vaid pan­na ke­ha lii­ku­ma, et saa­da li­ha­sed tu­ge­va­maks ja lii­ge­sed elast­se­maks. Eri­ti olu­li­ne on võim­le­mi­ne nei­le, kel­lel sel­g va­lu­ta­b. Kui ke­re­li­ha­sed on nõr­gad, va­jub selg kõn­di­mi­se­ga veel roh­kem asen­dis­se, mis te­ki­tab sur­vet ja va­lu,“ sel­gi­tab Pil­le Trol­la.

Ta li­sab, et pii­sab sel­lest, kui hom­mi­kul kas­ või 10-15 mi­nu­tit või­mel­da: „Esial­gu on see kät­te­võt­mi­se asi, tu­leb­ki end na­tu­ke sun­di­da. Ta­sa­pi­si alus­ta­des te­kib pea­gi har­ju­mus ning va­ja­dus.“

Pi­de­valt is­tu­vas asen­dis ole­va­le ini­me­se­le soo­vi­tab ta va­he­peal tõus­ta püs­ti, uues­ti is­tu­da ja taas püs­ti tõus­ta, nii hak­ka­vad lii­ku­ma tu­ha­ra­li­ha­sed. Või kõn­di­da väl­jas ja­lu­ta­des va­he­peal ta­gur­pi­di, ka se­da­si saab tree­ni­da li­ha­seid, mis is­tu­des on ta­va­li­selt pin­ges. Sar­na­seid väi­ke­seid nip­pe, mil­le­ga ei kaas­ne li­sa­ko­hus­tu­si, kuid mis tee­vad ke­ha­le head, on Pil­le Trol­la sõ­nul vä­ga pal­ju.

„Meie elui­ga tõu­seb ja kes ei ta­haks ol­la kõr­ge va­nu­se­ni va­lu­va­ba. Kuid pea­me ise kaa­sa ai­ta­ma, et olek­si­me kaua vi­taal­sed – et va­lu­sid en­ne­ta­da, tu­leb või­mel­da. Just prae­gu, kui meil po­le ku­sa­gi­le kii­ret, on pa­rim aeg luua en­da­le uued har­ju­mu­sed,“ lau­sub ta.

Eelmine artikkelUus või­mu­liit al­ga­tas Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­he um­bu­sal­da­mi­se
Järgmine artikkelMONI­KA SA­LU taot­leb Kuu­sa­lu val­lalt lai­mu üm­ber­lük­ka­mist