MONI­KA SA­LU taot­leb Kuu­sa­lu val­lalt lai­mu üm­ber­lük­ka­mist

1457
MONIKA SALU.

„Pöör­du­sin koh­tus­se po­lit­sei ja pro­ku­ra­tuu­ri ot­sus­te alu­sel,“ kom­men­tee­rib MO­NI­KA SA­LU.

Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, kes oli sel­les ame­tis 2018. aas­ta juu­ni al­gu­sest det­semb­ri lõ­pu­ni, on esi­ta­nud Tal­lin­na hal­dus­koh­tu­le kae­bu­se, et Kuu­sa­lu vald lõ­pe­taks te­ma lai­ma­mi­se ja hü­vi­taks lai­mu­ga teh­tud kah­jud. Kae­bus puu­du­tab Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus mul­lu vas­tu võe­tud 2018. aas­ta ma­jan­du­sa­ruan­net ja muid ot­su­seid kah­ju te­ki­ta­mi­sest. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­tas mul­lu ok­toob­ris saa­ta po­lit­seis­se süü­teo­tea­de Mo­ni­ka Sa­lu koh­ta, et ta sõl­mis vo­li­ko­gu ot­su­se­ta ASi­ga Evi­ko komp­ro­miss­le­pin­gu Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mis­töö­de eest hü­vi­ti­se ta­su­mi­seks – vald loo­bus siis Evi­ko vas­tu esi­ta­tud 59 072 eu­ro suu­ru­sest nõu­dest ning ta­sus et­te­võt­te­le 60 000 eu­rot hü­vi­tist.

Mo­ni­ka Sa­lu edas­tas nüüd Sõ­nu­mi­too­ja­le väl­ja­võt­ted po­lit­seilt mul­lu ap­ril­lis ja rii­gip­ro­ku­ra­tuu­rist tä­na­vu jaa­nua­ris saa­de­tud kir­ja­dest. Need tõen­da­vad te­ma sõ­nul, et Kuu­sa­lu küm­me val­la­vo­li­nik­ku lai­ma­sid te­da, kui süü­dis­ta­sid val­la­le kah­ju te­ki­ta­mi­ses: „Ur­mas Kirt­si sai mul­lu ap­ril­lis po­lit­seist tea­te ku­ri­teo puu­du­mi­se koh­ta, aga jät­tis au­dii­to­ri­le sel­le esi­ta­ma­ta ja saa­vu­tas au­dii­to­ri eks­li­ku, mind lai­ma­va sei­su­ko­ha. Nii po­lit­seilt 2019. aas­ta ap­ril­lis Ur­mas Kirt­si­le kui ka rii­gip­ro­ku­ra­tuu­rilt tä­na­vu jaa­nua­ris val­la ad­vo­kaa­di­le Ri­vo Kald­vee­le saa­de­tud kir­ja­des on öel­dud, et Evi­ko­ga sõl­mi­tud komp­ro­miss­le­pin­gu­ga saa­vu­ta­ti val­la­le li­saks kõi­ge­le muu­le ka ot­se­ne tu­lu – ehi­ta­ja loo­bus 450 000 eu­ro suu­ru­sest nõu­dest. Po­lit­sei tea­ti­ses kri­mi­naal­me­net­lu­se alus­ta­ma­ta jät­mi­se koh­ta on lau­se, et ma­ter­ja­li­dest näh­tub, komp­ro­miss­le­ping, mil­le­ga Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas teh­tud li­sa­töö­de eest ta­su­da re­serv­fon­dist kok­ku­lep­pe­li­se hü­vi­ti­se 60 000 eu­rot, ei kand­nud ees­mär­ki sõl­mi­da val­la­le kah­ju­lik te­hing ning süü­teo­tea­tes kir­jel­da­tud te­ge­vu­sed ei vas­ta usal­du­se ku­ri­tar­vi­ta­mi­se tun­nus­te­le“

Rii­gip­ro­ku­rör Alar Kirs vas­tas tä­na­vu jaa­nua­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­le van­dead­vo­kaat Ri­vo Kald­vee kae­bu­se­le, et rii­gip­ro­ku­rör nõus­tub Põh­ja ring­kon­nap­ro­ku­ra­tuu­ri mää­ru­se­ga kae­bu­se lä­bi­vaa­ta­ma­ta jät­mi­se koh­ta.

Mo­ni­ka Sa­lu tea­tas toi­me­tu­se­le: „Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel on õi­gus ja või­ma­lus igal het­kel lõ­pe­ta­da mi­nu lai­ma­mi­ne, saa­ta au­dii­to­ri­le ja vo­li­ko­gu­le adek­vaat­ne in­fo, muu­ta ot­su­sed, va­ban­da­da ja hü­vi­ta­da mul­le te­ki­ta­tud kah­ju. Kui Kuu­sa­lu vald ee­lis­tab koh­tu­teed, siis kan­nab Kuu­sa­lu mak­su­maks­ja val­la õi­gu­sa­bi­ku­lud ja koh­tu väl­ja­mõis­te­tud hü­vi­ti­sed. Ku­na po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met ning rii­gip­ro­ku­ra­tuur on sel­gi­ta­nud val­la­le iga­su­gu­se kah­ju puu­du­mist, siis on mak­su­maks­ja ra­ha koh­tu­ku­lu­de­le ku­lu­ta­mi­ne val­la­va­ne­ma, vo­li­ni­ke ja val­la­va­lit­su­se pa­ha­taht­lik käi­tu­mi­ne.“

Keskk­ri­mi­naal­po­lit­seilt mullu juu­nis saa­de­tud vas­tu­ses val­la­va­lit­su­se kri­mi­naal­tea­te­le on mär­gi­tud, et sea­dust pole ri­ku­tud. Ek­si­tud on val­la põ­hi­mää­ru­se vas­tu.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les koh­tu­ha­gi esi­ta­mist aru­ta­tud vo­li­ko­guis­tun­gil, et Evi­ko­le maks­ti 60 000 eu­rot il­ma vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ta. Sa­mas on Mo­ni­ka Sa­lu val­la­va­ne­maks ole­ku ajal vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tit pi­da­nud Mait Kröönst­röm kin­ni­ta­nud, et too­kord­ne koa­lit­sioon aru­tas komp­ro­miss­le­pin­gu sõl­mi­mist ning oli sel­le­ga nõus, val­la­vo­li­ko­gus oli sel­lest jut­tu 2018. aas­ta ok­toob­ri al­gu­ses toi­mu­nud is­tun­gil.

Mo­ni­ka Sa­lu kom­men­tee­ris eelmise aasta ok­toob­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Prob­leem tek­kis Evi­ko­ga sel­lest, et Ur­mas Kirt­si ajal jäe­ti õi­geaeg­selt vaid­lus­ta­ma­ta vi­ga­sed tööd, all­kir­jas­ta­ti va­le­sid ak­te, ei nõu­tud õi­geaeg­selt sis­se vii­vist, Evi­ko­le jäe­ti või­ma­lus nõu­da val­lalt li­sa­töö­de eest sa­du tu­han­deid.“

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val esi­tas Kris­to Pa­lu 2018. aas­ta tei­ses poo­les koa­lit­sioo­ni kuu­lu­nud va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si­le aru­pä­ri­mi­se, mil­le­ga pa­lub edas­ta­da do­ku­men­did süü­teo­tea­te, sel­le­le saa­de­tud vas­tu­se ja koh­tus­se esi­ta­tud ha­gi ning nen­de koos­ta­mi­se ku­lu­de koh­ta.

Ur­mas Kirt­si lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on Mo­ni­ka Sa­lu­ga su­hel­nud ja tal­le öel­nud, et va­ban­da­mi­seks po­le põh­just: „Aru­ta­si­me va­li­mis­lii­du­ga ja leid­si­me, et ei pa­lu va­ban­dust. Keskk­ri­mi­naal­po­lit­sei ja rii­gip­ro­ku­ra­tuur on leid­nud, et rii­gi ta­san­dil ei loe­ta sea­du­se­rik­ku­mi­seks, kui val­la­va­lit­su­se või vo­li­ko­gu ot­su­se­ta ta­su­ti 60 000 eu­rot ja loo­bu­ti vii­vi­se­nõu­dest. Ek­si­tud on Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se ja re­serv­fon­di ka­su­ta­mi­se kor­ra vas­tu. Nõue­test loo­bu­mi­seks peab and­ma nõu­so­le­ku val­la­vo­li­ko­gu ja kõik sum­mad, mi­da maks­tak­se val­la re­serv­fon­dist, pea­vad ole­ma kin­ni­ta­tud val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga. Koh­tus­se ei ole me ha­gi esi­ta­nud ja po­le sel­lest ka hu­vi­ta­tud. Mo­ni­ka Sa­lu al­ga­ta­tud koh­tu­vaid­lus an­nab vaid­lu­se­le vas­tu­se. Eviko poolt esitatud kahjunõue oli õigustühine. Keegi pole esitanud ühtegi fakti selle kohta, et vallavalitsus oleks Kiiu mõisa ehitamise ajal jätnud mingid toimingud tegemata. Õnneks on kõik toimunu fikseeritud ehitusperioodil toimunud ehituskoosolekute protokollides ja muudes dokumentides.“

AS Evi­ko re­no­vee­ris Kiiu mõi­sa aas­ta­tel 2016-2018. Tööd läk­sid val­la­le le­pin­gu­järg­selt maks­ma 998 000 eu­rot, vo­li­ko­gu ot­su­se­ga li­sa­ti Ur­mas Kirt­si val­la­va­lit­su­se ajal et­te­nä­ge­ma­tu­te töö­de kat­teks 60 000 eu­rot, Mo­ni­ka Sa­lu val­la­va­lit­su­se ajal loo­bu­ti 59 072 eu­ro­sest vii­vi­se­nõu­dest ja ta­su­ti täien­da­valt 60 000 eu­rot. Evi­ko esi­tas val­la­le 450 000 eu­ro suu­ru­se kah­ju­nõu­de, mil­lest komp­ro­miss­le­pin­gus loo­bus.

Eelmine artikkelPila­te­se õpe­ta­ja PIL­LE TROL­LA otsetree­nin­gud Fa­ce­boo­kis
Järgmine artikkelLas koe­rad hau­gu­vad, ka­ra­van lii­gub ik­ka va­na­moo­di