Pil­la­pa­lus põ­les li­gi 200 hek­ta­rit met­sa

856

Pü­ha­päe­val, 10. juu­nil kell 14.03 sai häi­re­kes­kus tea­te põ­len­gust Ani­ja val­las Pil­la­pa­lus. Põ­les um­bes 40 hek­ta­rit met­sa ja maas­tik­ku. Pääs­tea­met rea­gee­ris kõr­gei­ma väl­ja­sõi­duast­me jär­gi suur­te jõu­du­de­ga. Ku­na es­mas­päe­val oli tu­gev tuul, hak­kas tu­li le­vi­ma ning tei­si­päe­va hom­mi­kuks oli jõud­nud 200 hek­ta­ri­le.

Mets läks põ­le­ma Pil­la­pa­lu kü­las Must­jõe ta­lu ja Aeg­vii­du va­he­li­sel alal. Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pres­sie­sin­da­ja tea­tel suu­de­ti ööl vas­tu tei­si­päe­va tu­le eda­si­se­le le­vi­ku­le pan­na piir. Sel­le­le ai­ta­sid kaa­sa öö­seks vai­bu­nud tuul ja vih­ma­sa­du. „Loo­da­me, et tu­le­kah­ju on nüüd lõp­li­kult lo­ka­li­see­ri­tud,“ sõ­nas pres­sie­sin­da­ja.

Põ­len­gua­lalt on Aeg­vii­du­ni um­bes 2-3 ki­lo­meet­rit ning alev mat­tus põ­len­gu tõt­tu tos­su­pil­ve.
„Ma po­le Lon­do­ni udu näi­nud, kuid ole­tan, et meil on prae­gu sa­ma­su­gu­ne vi­ne,“ kir­jel­das Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si lii­ge Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov es­mas­päe­va õh­tul.

Tei­si­päe­va hom­mi­kul oli te­ma hin­nan­gul õhk vei­di puh­tam, kuid en­ne­lõu­nal oli tun­da taas kir­bet suit­su­lõh­na.

Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kin­ni­tu­sel põ­leng elu­ma­ja­de­le oh­tu ei ku­ju­ta, kui­gi Pil­la­pa­lu met­sa­tu­le­kah­ju suits on le­vi­nud kau­ge­le, äre­vaid kõ­ne­sid sai pääs­te­kes­kus ise­gi Jõ­ge­valt. Põ­len­gua­la lä­his­tel ela­va­tel ini­mes­tel soo­vi­ta­tak­se hoi­da uk­sed-ak­nad kin­ni ja väl­ti­da õues lii­ku­mist.

Es­mas­päe­val osa­le­sid kus­tu­tus­töö­des 166 ini­mest, suu­rem osa Har­ju ja Tal­lin­na kut­se­li­si ning ka va­ba­taht­li­kud ko­man­dod. Abis oli ka 37 ko­ha­lik­ku ela­nik­ku. Met­sas oli um­bes 30 pääs­teau­tot ning po­lit­sei- ja pääs­tea­me­ti kop­ter.

Mil­lal õn­nes­tub tu­le­kah­ju lõp­li­kult lik­vi­dee­ri­da, ei osa­nud pääs­te­kes­ku­se esin­da­ja prog­noo­si­da: „Kesk­po­lü­goo­nil ku­lus um­bes sa­ma suu­re põ­len­gu lõp­li­kuks kus­tu­ta­mi­seks nä­dal. Loo­da­me kii­re­mi­ni, aga kõik sõl­tub, kui pal­ju on ko­ha­peal ini­me­si, mil­li­sed on il­mas­ti­kuo­lud – tuul kind­las­ti kus­tu­ta­mist ei soo­dus­ta, sa­mas tu­gev vihm ai­taks kaa­sa.“

Eelmine artikkelKeh­ras toi­mus seik­lus­port­las­te Xd­ream
Järgmine artikkelKuu­sa­lu uus val­la­va­nem on MO­NI­KA SA­LU