KOPi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

205
Kolga seltsimaja on ümber ehitatud vanast vallamajast.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) tä­na­vu­sest sü­gis­voo­rust eral­da­ta­va­te toe­tus­te ni­me­kir­ja. Kok­ku ja­ga­tak­se 125 045,67 eu­rot 45 pro­jek­ti­le.

Ida-Har­ju­maa­le an­tak­se sel­lest vei­di üle 29 000 eu­ro kok­ku 9 pro­jek­ti­le. Toe­tus­te­le li­san­dub ko­hus­tus­lik omao­sa­lus vä­he­malt 10 prot­sen­ti.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last saa­vad sü­gis­voo­rust toe­tust 3 ra­ha­taot­lust, kok­ku 8179,91 eu­rot.
MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­laelu saab Pik­va-Ara­va kü­la­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks 4000 eu­rot ehk mak­si­mum­sum­ma. Sel­le ra­ha eest on ka­vas soo­jus­ta­da kü­la­ma­ja maan­tee­pool­ne fas­saad, va­he­ta­da ak­nad ja ehi­ta­da kin­ni uk­sea­va.

Sa­mu­ti toe­ta­tak­se MTÜd Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu 2450 eu­ro­ga Pik­va ja Ara­va kü­la ko­gu­kon­na­päe­va kor­ral­da­mi­seks juu­li­kuus oma piir­kon­na rah­va­le.

MTÜ-le Keh­ra Raud­tee­jaam an­tak­se 1729,91 eu­rot Keh­ra muu­seu­mi fil­mik­lu­bi üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las saa­vad toe­tust sa­mu­ti 3 pro­jek­ti, kok­ku 11 339,40 eu­rot.

Lee­si Tar­vi­ta­ja­te Ühi­sust toe­ta­tak­se 3365 eu­ro­ga – Lee­si ko­gu­kon­na­poe hoo­via­la mööb­li soe­ta­mi­seks.

Kõn­nu Kü­la­selts saab 4000 eu­rot pro­jek­ti­le „Kü­la­ma­ja saal va­nast uueks II etapp“. Toe­tu­se abil saab jät­ka­ta re­mon­di­töö­de­ga. Ke­vad­voo­ru toe­tu­se eest ee­mal­da­ti ja toes­ta­ti saa­li va­na kan­dev ko­ri­do­ri­sein. Suu­re­ne­nud saa­li põ­rand soo­jus­ta­ti ning saa­li, köö­gi ja WC põ­ran­dad tõs­te­ti ühe­le ta­sa­pin­na­le. Sü­gis­voo­ru toe­tus ai­tab vii­mist­le­da sei­nad, pai­gal­da­da la­ge, va­he­ta­da väl­ja elekt­ri­süs­tee­mi ja val­gus­tu­se.

MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja toe­tus on 3974,40 eu­rot. Pro­jek­ti „Kol­ga selt­si­ma­ja õuea­la eda­si aren­da­mi­se II etapp“ raa­mes ehi­ta­tak­se ma­ja ot­saus­te et­te ter­rass.

Raa­si­ku vald
Ka Raa­si­ku val­last toe­ta­tak­se 3 pro­jek­ti, kok­ku 9559 eu­ro­ga.

MTÜ Pe­nin­gi Kü­la­selts saab 4000 eu­rot kü­la­ las­te­le män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks.

MTÜ-le Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi an­tak­se pro­jek­ti­le „Vaim­se ter­vi­se krii­si­koo­li­tu­sed Raa­si­ku val­la noor­te­le“ 2250 eu­rot ning pe­re­kes­ku­se rin­gi­de­ruu­mi mööb­li soe­ta­mi­seks 3309 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus tu­leb taas jõu­lu­laat
Järgmine artikkelRAUL SIEM: „Usun, et olen Raa­si­kul hea val­la­va­nem.“