Pika­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi noor­me­hed võt­sid Ro­bo­te­xil kak­sik­või­du

59
MAT­TIAS VIIR­MA Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi või­du­tii­mist koos või­du too­nud ro­bo­ti­ga.

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi võist­kond, ku­hu kuu­lu­sid Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis õp­piv Mat­tias Viir­ma ja Ar­tur Vei­gel Aru­kü­la põ­hi­koo­list, saa­vu­tas ree­del, 4. juu­nil toi­mu­nud Ro­bo­tex Ees­ti on­li­ne Le­go Su­mo võist­lu­sel esi­ko­ha. Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi­le ta­ga­sid kak­sik­või­du mõi­sa­koo­li vi­list­la­sed, Raa­si­ku koo­li 7. klas­si lõ­pe­ta­vad Pjotr Pit­šu­gin ja Jag­nar Moor ning En­ri­co Leo Bryan Aru­kü­la wal­dorf­koo­list. Kõi­ki neid ju­hen­dab Kar­ri Ur­ban.

Ro­bo­tex Ees­ti võist­lu­s koosnes kahest alast ja toimus interneti vahendusel. Osa­le­sid 69 võist­kon­da, neist 45 Le­go Su­mos. Kui ta­va­pä­ra­selt on Le­go Su­mos võist­lu­sa­ree­nil kor­ra­ga kaks ro­bo­tit ning võist­le­jail tu­leb vas­ta­se ro­bot väl­ja­kult tõu­ga­ta, siis on­li­ne-võist­lu­sel pi­did mees­kon­nad su­mo­väl­ja­kult ro­bo­ti­te­ga või­ma­li­kult kii­res­ti väl­ja lük­ka­ma 5 plas­tik­top­si. Igal võist­kon­nal oli kolm kat­set, ar­ves­se läks pa­rim. Iga kat­se võis kes­ta mak­si­maal­selt mi­nuti. Võist­lus kat­kes­ta­ti, kui ro­bot oli aree­nilt väl­ja lii­ku­nud. Mak­si­maal­selt oli või­ma­lik saa­da 160 punk­ti, Pi­ka­ve­re või­du­tiim kogus 154, tei­se ko­ha võist­kond 153,6.

Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban rää­kis, et keh­ti­nud pii­ran­gu­te tõt­tu ei ol­nud neil hu­vi­rin­gi mai­kuu lõ­pu­ni või­ma­lik te­ha, ku­na sel­les osa­le­vad õpi­la­sed val­la mit­mest eri koo­list.

„Ka ro­boo­ti­ka­võist­lu­sed on va­he­peal eda­si lü­ka­tud või üld­se ära jää­nud. See­tõt­tu ot­sus­tas Ro­bo­te­xi mees­kond te­ha rah­vus­va­he­li­se ase­mel nüüd Ees­ti-si­se­se võist­lu­se ning es­ma­kord­selt proo­vi­ti for­maa­ti, kus võist­le­jad kok­ku ei saa­nud, võist­lu­sed toi­mu­sid on­li­ne´is. Üks vä­lis­võist­kond siis­ki oli, Ecua­do­rist,“ üt­les ta.

Et­te­val­mis­tu­saeg oli ju­hen­da­ja sõ­nul lü­hi­ke ja ta­va­pä­ra­se võist­lu­se­ga võr­rel­des tuli teha täies­ti uue üle­se­hi­tu­se­ga ro­bo­tid. Pi­ka­ve­re le­go­ro­bo­tid ehi­ta­ti vä­ga kii­res­ti, või­du­ro­bot val­mis ühe päe­va­ga, um­bes kaks tun­di ehi­ta­ti, teist sa­ma pal­ju ku­lus prog­ram­mee­ri­mi­se­le.

Loe pikemalt 9. juuni Sõnumitoojast.