Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu on 9liik­me­li­ne

36
Kuusalu vallamaja.

Ree­del, 4. juu­nil ja lau­päe­val, 5. juu­nil olid Kuu­sa­lu val­las noor­te­vo­li­ko­gu esi­me­sed va­li­mi­sed. Hää­le­ta­da said 11-26aas­ta­sed noo­red elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­nas Vo­lis.ee. Hää­le­ta­mi­seks oli va­ja ID-kaar­ti, Smart-ID või mo­biil-ID. Kes nen­de abil hää­le­ta­da ei saa­nud või ei osa­nud, said oma hää­le an­da ko­ha­peal, tu­li tea­da en­da isi­ku­koo­di.

Ree­del, 4. juu­nil olid hää­le­ta­mis­ko­had Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, Kol­ga koo­lis, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis ja Lok­sa noor­te­kes­ku­ses. Lau­päe­val, 5. juu­nil oli või­ma­lik hää­le­ta­da Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses.

Igal va­li­jal oli üks hääl. Va­li­mis­tel osa­le­sid kok­ku 68 noort, mis on kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul ma­dal va­li­mi­sak­tiiv­sus.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man kom­men­tee­ris, et va­li­mis­ko­mis­jon ana­lüü­sib põh­ja­li­kult, miks pal­jud noo­red va­li­mis­tel ei osa­le­nud: „Proo­vi­me järg­mi­sel kor­ral te­ha noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mi­sed teist­moo­di. Üks olu­li­ne põh­jus see­kord on kind­las­ti ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kust põh­jus­ta­tud dis­tant­sõ­pe. Noo­red ei saa­nud koo­lis kok­ku, va­li­mis­te tee­ma jäi hil­ju­ti ala­nud kon­tak­tõp­pes nei­le kau­geks, lõ­puk­las­si­de õpi­la­sed te­ge­le­sid ek­sa­mi­te­ga.“

Kan­di­daa­te oli 11. Vas­ta­valt noor­te­vo­li­ko­gu mää­ru­se­le võib sin­na kuu­lu­da 5-9 noort va­nu­ses 14-26 eluaas­tat. Va­li­mis­ko­mis­jon kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la esi­me­se noor­te­vo­li­ko­gu 9liik­me­li­se­na. Sin­na osu­tu­sid va­li­tuks Ja­rek Hein­maa, Jar­ko Toom­vap, Joo­sep Mürk, Kert­tu Saag­pakk, Klaa­ra Saar, Ma­riel­la Soom, San­ne Säär, Siim Sil­las­te ja Uku Aas­rand. Ena­mik neist on Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed, Klaa­ra Saar õpib Tar­tu Üli­koo­lis ja Kert­tu Saag­pakk Tal­lin­na 32. kesk­koo­lis.

Va­li­mis­ko­mis­jo­nis olid Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kris­ti Ve­te­maa, val­la kant­se­leis­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor, Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­sin­du­se juht Kärt Kir­si­maa ja Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se juht Gre­te Tuur.

Val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et järg­mi­sel nä­da­lal on ka­vas kut­su­da noor­te­vo­li­ko­gu liik­med val­la­maj­ja, kus nad võik­sid ha­ka­ta koos käi­ma. Noor­te­vo­li­ko­gul tu­leb en­di seast va­li­da esimees ja asesimees.