Raa­ma­tuid saab lae­nu­ta­da ka erio­lu­kor­ra ajal

975

Erio­lu­kor­ra tõt­tu sul­ge­sid kuu ae­ga ta­ga­si uk­sed ka kõik raa­ma­tu­ko­gud, ent Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ja Lok­sa raa­ma­tu­ko­gu­des on töö­ta­jad ko­hal, tee­vad in­ven­tuu­ri, pa­ran­da­vad raa­ma­tuid, kor­ras­ta­vad riiu­leid. Lu­ge­jail on ka erio­lu­kor­ra ajal või­ma­lik raa­ma­tuid lae­nu­ta­da ja neid ta­gas­ta­da. Soo­vi­tud raa­ma­tu­te saa­mi­seks tu­leb raa­ma­tu­kok­ku he­lis­ta­da, saa­ta e-ki­ri või bro­nee­ri­da lu­ge­ja­por­taa­li UR­RAM kau­du. Igal ko­gul on oma viis, kui­das raa­ma­tud lu­ge­jai­le kon­tak­ti­va­balt üle an­da. Raa­ma­tu­te ta­gas­ta­mi­seks on peaae­gu kõi­gil raa­ma­tu­ko­gu­del vä­li­suk­se juu­res ta­gas­tus­kast. Ta­gas­ta­tud raa­ma­tud pan­nak­se kol­meks päe­vaks ka­ran­tii­ni.

Ani­ja val­la raa­ma­tu­ko­gu­de di­rek­tor Tii­na Nõl­vak rää­kis, et vii­ma­sel töö­päe­val en­ne erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mist käis raa­ma­tu­ko­gus 400 kü­las­ta­jat, ta­va­li­ne on vä­hem kui 100: „And­si­me kõi­gi­le tea­da, et lä­he­me aju­ti­selt kin­ni. Koo­list tu­lid õpe­ta­jad koos klas­si­de­ga. Lae­nu­ta­ti vä­ga pal­ju.“

Erio­lu­kor­ra al­gu­ses ha­ka­ti raa­ma­tuid lae­nu­ta­ma mõ­ne­le soo­vi­jale, kes raa­ma­tut vä­ga va­jas. Nüüd lae­nu­tab raa­ma­tu­ko­gu töö­päe­vi­ti kell 10-14 raa­ma­tuid kõi­gi­le, kuid raa­ma­tud tu­leb tel­li­da: „Soo­vi­tan raa­ma­tu­kok­ku he­lis­ta­da või kir­ju­ta­da. Kes UR­RA­Mi kau­du tel­lib, peaks meilt üle kü­si­ma, kas raa­mat on ole­mas. Oli ju­hus, et oli­me UR­RA­Mi kau­du tel­li­tud raa­ma­tu tei­se­le väl­ja and­nud.“

Kui ini­me­ne on and­nud tea­da, mil­lal raa­ma­tu­kok­ku tu­leb, tõs­te­tak­se soo­vi­tud raa­ma­tud sel­leks ajaks kas­ti, mis on väl­jas raa­ma­tu­ko­gu uk­se juu­res laual. Ala­ve­re raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja on raa­ma­tuid lu­ge­jai­le ka ko­du­ni toi­me­ta­nud.

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu­de di­rek­tor Eha Alt­mäe kin­ni­tas, et ka neil käis päev en­ne erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mist vä­ga pal­ju rah­vast, lae­nu­ta­ti um­bes viis kor­da roh­kem raa­ma­tuid kui ta­va­li­selt.

Erio­lu­kor­ra al­gu­ses Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud raa­ma­tuid ei lae­nu­ta­nud, nüüd tee­vad se­da val­la nel­jast raa­ma­tu­ko­gust kolm: Raa­si­ku, Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re. Raa­si­kul ja Aru­kü­las saab lae­nu­ta­da töö­päe­va­del kell 10-14, Pi­ka­ve­res tei­si­päe­vast ree­de­ni. Kes UR­RA­Mi kau­du, te­le­fo­ni või kir­ja­ga raa­ma­tu­te tel­li­mu­se sis­se and­nud, sel­le jaoks pa­ki­tak­se raa­ma­tud ära, kir­ju­ta­tak­se lu­ge­ja re­gist­ree­ri­mis­num­ber pea­le ja an­tak­se tea­da, et pakk on val­mis. Kät­te­toi­me­ta­mi­ne on raa­ma­tu­ko­gu­des eri­nev, ena­mas­ti käi­vad lu­ge­jad neil kok­ku­le­pi­tud ko­has jä­rel.

Kuu­sa­lu ja Kol­ga raa­ma­tu­ko­gus kol­me­kor­dis­tus en­ne erio­lu­kor­ra keh­ti­ma hak­ka­mist laenutuste ja lae­nu­ta­ja­te arv. Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Õn­ne Paim­re üt­les, et loe­tud raa­ma­tuid saab pan­na ta­gas­tus­kas­ti ning raa­ma­tuid re­ser­vee­ri­da UR­RA­Mi por­taa­lis.

Vastatakse helistamistele ja meilidele. Raa­ma­tud toi­me­ta­tak­se kät­te vas­tas­ti­ku­sel kok­ku­lep­pel raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­ga.

Ku­na Lok­sa raa­ma­tu­ko­gus on ava­lik in­ter­ne­ti­punkt, kus te­hak­se pan­ga­toi­min­guid, on di­rek­to­ri Õn­ne Teer­ni sõ­nul töö­ta­jad kait­se­va­hen­di­te­ga, in­ter­ne­ti ka­su­ta­jad saa­vad si­se­ne­da üks­haa­val, iga ka­su­ta­ja jä­rel ar­vu­ti­koht de­sin­fit­see­ri­tak­se. Raa­ma­tuid ei lae­nu­ta­ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pi­das esi­me­se e-is­tun­gi
Järgmine artikkelMil­lest sel­li­ne hin­nang koroonahaigete arvule Kuusalu vallas ja Loksa linnas?