Pere­kond Joo­nas kin­kis Vi­ha­soo las­teaia­le män­gu­ma­ja

2903
Vi­ha­soo las­teaia uus män­gu­ma­ja.

Vi­ha­soo las­teaia uus män­gu­ma­ja.

Ma­ja­ke­se val­mis­tas pe­rei­sa RAU­NO JOO­NAS.

Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li õues köö­gi kõr­val on käes­o­le­vast õp­peaas­tast las­te män­gu­ma­ja, mil­le kin­ki­sid lap­se­va­ne­mad Rau­no ja Mad­li Joo­nas Tam­mis­pealt.

Las­teaia­rüh­ma õpe­ta­jad Mer­le Krüs­ban ja Tii­na Lau­lik ning õpe­ta­ja abi Lii­vi Ja­hi­lo kiit­sid, et ma­ja­ke on vä­ga to­re kin­gi­tus – las­teaia­le ei ole­gi nii­su­gust kin­ki en­ne üle an­tud. Lap­sed on ma­ja häs­ti vas­tu võt­nud ja kui on vä­he­gi või­ma­lik õues ol­la, min­nak­se ma­ja juur­de män­gi­ma. Te­hak­se rol­li­män­ge, män­gi­tak­se poo­di ja koh­vi­kut.

Pe­rei­sa Rau­no Joo­nas ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et män­gu­ma­ja ku­jun­dus ja vä­li­mus on ins­pi­ree­ri­tud pe­re Tam­mis­pea kü­las­se ehi­ta­tud maa­ma­jast – sa­ma­su­gus­test ser­va­ma­ta lau­da­dest ja pruu­ni liis­tu­ga, ka­su­ta­tud on oma ma­ja ehi­tu­sest jä­re­le jää­nud ma­ter­ja­li.

Rau­no Joo­nas: „Me maa­ko­du val­mis kolm aas­tat ta­ga­si ning sa­ma­su­gu­se, aga pi­se­ma män­gu­ma­ja te­gin ka meie ko­ju. Ku­na ma­ter­ja­li oli veel jä­rel, tek­kis idee meis­ter­da­da na­tu­ke suu­rem män­gu­ma­ja las­teaia­le. Oma tü­tar Kai­sa on 4aas­ta­ne ja käib Vi­ha­soo las­teaias, me 5kuu­ne poeg lä­heb las­teae­da paa­ri aas­ta pä­rast.“

Tam­mis­pea maa­ma­ja ja en­da ko­du juur­de teh­tud män­gu­ma­ja ehi­tas pe­rei­sa. Las­teaia­le kin­gi­tud män­gu­ma­ja hak­kas ta ehi­ta­ma tä­na­vu ke­va­del ja üt­les, et no­kit­ses ko­gu su­ve.

„Olen põ­hi­töölt meh­haa­ni­kain­se­ner, mu töö on lii­kuv, sa­ge­li käin vä­lis­lä­he­tus­test. Puu­töö on ho­bi, mul­le meel­dib pä­rast pal­ga­tööd sel­le­ga te­ge­le­da,“ rää­kis Rau­no Joo­nas.

Män­gu­ma­ja­ke­sel on kaks akent, ühe ko­hal on silt „Pood“, tei­sel „Koh­vik“. Maj­ja on Rau­no Joo­nas meis­ter­da­nud väi­ke­se koh­vi­ku­laua ja too­lid, mi­da saab ka õue tõs­ta, ning tei­sal­da­ta­va müü­gi­le­ti ja riiu­lid. Las­tel on või­ma­lik har­ju­ta­da müü­mist ja ost­mist ning te­ge­vu­si koh­vi­kus.

„Kui olen tüt­relt kü­si­nud, siis rää­gib, et män­gi­vad seal igal las­teaia­päe­val,“ sõ­nas pe­rei­sa.
Las­teaiaõ­pe­ta­jad üt­le­sid, et tei­sed lap­se­va­ne­mad on ha­ka­nud ma­ja­kes­se too­ma ese­meid ning li­sa­si­sus­tust män­gu­kaup­lu­se ja -koh­vi­ku jaoks.