Peningi koroonamängijad võistlesid edukalt Harju ja Eesti MV-l

26

GUI­DO TREES

Sep­temb­ri lõ­pus toi­mu­sid Raa­si­ku spor­di­hoo­nes Har­ju­maa 2023. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na ük­sik­män­gus, kus esi­ko­ha nii mees­te kui nais­te ar­ves­tu­ses võit­sid Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi män­gi­jad Raa­si­ku val­last. Nais­test või­tis maa­kon­na meist­ri­tiit­li Ur­ve Ree­tamm, mees­test Gui­do Trees. Mees­te seas või­tis hõ­be­me­da­li Jev­ge­ni Põš­nõi sa­mu­ti Pe­nin­gi KMKst ning pronk­si Hai­ba Spor­dik­lu­bi lii­ge Vil­jar Me­hik, kes no­vus­män­gus kuu­lub Pe­nin­gi klu­bis­se. Ko­gu päe­va liid­ri­te hul­gas pü­si­nud Pe­nin­gi KMK män­gi­ja Al­lan Traks lan­ges vii­ma­se voo­ru­ga 5. ko­ha­le. Pe­nin­gi klu­bi üle­jää­nud män­gi­ja­test sai Jü­ri Mi­ron­juk 8., Alar Lii­mer 10., Mar­gus Roos 11. ja Tiit Too­mik 13. ko­ha.

1. ok­toob­ril toi­mus Raa­si­kul Ees­ti klu­bi­de ka­ri­ka­võist­lus­te esi­me­ne etapp. Osa­le­sid 8 võist­kon­da, neist või­tis kind­lalt Sa­ku Tirt­su võist­kond. Pe­nin­gi KMK oli väl­jas ka­he võist­kon­na­ga. Pe­nin­gi 1. võist­kond jõu­dis koos Hai­ba SK ja Pär­nu­maa Vaab­la­se I võist­kon­na­ga 3. ko­ha ja­ga­mi­se­le.

14.-15. ok­toob­ril oli Aru­kü­las Ees­ti MV rah­vus­va­he­li­ses ko­roo­nas, no­vu­ses. Ava­päe­val toi­mu­nud ük­sik­män­gus oli Pe­nin­gi KMK pa­rim tu­le­mus Ur­ve Ree­tam­me 4. koht nais­te ük­sik­män­gus. Pü­ha­päe­val toi­mu­nud võist­kon­na­võist­lu­ses olid edu­kad ka Pe­nin­gi klu­bi me­hed. Võist­lu­sed või­tis Kad­ri­na I võist­kond 11 punk­ti­ga. Pe­nin­gi võist­kond koos­sei­sus Vil­jar Me­hik, Jev­ge­ni Põš­nõi, Gui­do Trees, Alar Lii­mer ja Ur­ve Ree­tamm või­tis esi­me­ses voo­rus oma pea­kon­ku­ren­ti hõ­be­me­da­li­le Kad­ri­na II võist­kon­da 9:1. See ot­sus­tas­ki hil­jem võrd­se­te punk­ti­de juu­res me­da­li­te vär­vi.

Eelmine artikkelKuusalu vallas kehtib 2019. aasta maamaksumäärus
Järgmine artikkelKuusalu vallas ollakse enim rahul raamatukoguga ja rahulolematum teedega