Kuusalu vallas ollakse enim rahul raamatukoguga ja rahulolematum teedega

54
Hinnangute diagramm elust Kuusalu vallas võrreldes eelmise aastaga.

Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­helt leiab ül­din­fo tee­ma­va­li­kust ra­hu­lo­lu-uu­rin­gud, ku­hu on li­sa­tud tä­na­vu­sed tu­le­mu­sed. Ra­hu­lo­lu-uu­ring kor­ral­da­ti käe­so­le­val aas­tal Kuu­sa­lu val­las 10. kor­da ning seo­ses rii­gi­ko­gu va­li­mis­te­ga. An­kee­di­le sai vas­ta­ta 27. veeb­rua­rist ku­ni 12. märt­si­ni.

Kok­ku lae­kus täi­de­tult 658 an­kee­ti, mil­lest 372 olid vee­bis ja 286 pa­be­ril. Vas­ta­mi­ne oli ano­nüüm­ne, vas­ta­ja­tel pa­lu­ti mär­ki­da oma elu­koht Kuu­sa­lu val­las. Vas­ta­jaid oli val­la 47 kü­last või ale­vi­kust ja mõ­ned ka mu­jalt.

Kok­ku­võt­te see­kord­se­tes diag­ram­mi­des on tu­le­mu­si kõr­vu­ta­tud 2017. ja 2019. aas­tal an­tud hin­nan­gu­te­ga. Vas­ta­ta pa­lu­ti tee­nus­te ja vald­kon­da­de koh­ta kas „vä­ga ra­hul“ – an­dis 4 hin­de­punk­ti, „pi­gem ra­hul“ – 3, „pi­gem ra­hu­lo­le­ma­tu“ – 2 ja „täies­ti ra­hu­lo­le­ma­tu“ – 1 hin­de­punkt. Vald­kon­nad on koo­lid, las­teaiad, raa­ma­tu­ko­gud, spor­ti­mis­või­ma­lu­sed, rah­va­ma­jad/kü­lad/selt­si­ma­jad, üri­tus­te va­lik ja kor­ral­dus, hea­kord ja hal­jas­tus, kesk­kon­na­hoid, prü­gi­ma­jan­dus, va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­sed, tä­na­va­val­gus­tus, noor­soo­töö, oma kü­la/ale­vi­ku areng, sot­siaal­tee­nu­sed, sot­siaal­toe­tu­sed, val­la­amet­ni­ke kät­te­saa­da­vus ja abi­val­mi­dus, tee­de olu­kord. Ka pa­lu­ti hin­na­ta ra­hu­lo­lu elu­ga oma ko­du­kü­las/ale­vi­kus, elu Kuu­sa­lu val­las võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga ja pea­mi­si in­foal­li­kaid.

Kõi­ge enam ol­di ra­hul raa­ma­tu­ko­gu­de­ga – kesk­mi­ne hin­ne on 3,52 ning las­teae­da­de­ga – kesk­mi­ne hin­ne 3,43, ka rah­va-, kü­la- ja selt­si­ma­ja­de te­ge­vu­se­ga – 3,13, spor­ti­mis­või­ma­lus­te­ga – 3,12, koo­li­de­ga – 3,11, oma kü­la/ale­vi­ku elu aren­gu­ga – 3,11, üri­tus­te va­li­ku­te ja kor­ral­du­se­ga – 3.

Kõi­ge ma­da­la­ma kesk­mi­se hin­de said tee­de olu­kord – 2,47 ning val­laa­met­ni­ke kät­te­saa­da­vus ja abi­val­mi­dus – 2,64, sot­siaal­tee­nu­sed – 2,69, va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­sed – 2,72.
Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti Ere Ui­bo sõ­nul paluti iga­le vald­kon­na­le an­tud hin­nan­gut sel­gi­ta­da näi­de­te­ga, neid tu­li ül­la­ta­valt pal­ju – kok­ku 1700: „Sõ­na­li­ne ta­ga­si­si­de an­nab hin­de­punk­ti­dest olu­li­se­mat ja tööks va­ja­li­ku­mat in­fot. Need koon­da­ti ja on tee­ma­de kau­pa saa­de­tud vas­ta­va vald­kon­na töö­ta­ja­te­le, et ana­lüü­sik­sid oma tööd ning saak­sid in­fot prob­lee­mi­dest ja et­te­pa­ne­kuid tee­nus­te pa­ran­da­mi­seks.”

Tee­de osas põh­jus­ta­sid ra­hu­l­o­le­ma­tust tal­vi­ne tee­hool­dus, vä­he­ne või hoo­le­tu höö­vel­da­mi­ne, tee­de äär­te kehv niit­mi­ne, kerg­liik­lus­tee­de vä­he­sus – neid soo­vi­ti mit­me­le poo­le. Sa­mas ka tun­nus­ta­ti, et vald on suur, kü­la­sid ja teid pal­ju ning võr­rel­des teis­te oma­va­lit­sus­te­ga on teed pi­gem heas kor­ras. Tee­de olu­kor­ra­ga olid ra­hu­lo­le­ma­tud 12,6 prot­sen­ti vas­ta­ja­test, pi­gem ra­hu­lo­le­ma­tud 32,2 prot­sen­ti, pi­gem ra­hul 45,3 ja vä­ga ra­hul 6,1 prot­sen­ti vas­ta­nu­test.

Val­laa­met­ni­ke abi­val­mi­du­se ja kät­te­saa­da­vu­se­ga olid vä­ga ra­hul 6,5, pi­gem ra­hul 31, pi­gem ra­hu­lo­le­ma­tud 16,9, täies­ti ra­hu­lo­le­ma­tud 5,8, ei puu­tu kok­ku 39,5 prot­sen­ti.

Kuu­sa­lu val­la koo­li­de­ga olid vä­ga ra­hul 13,2, pi­gem ra­hul 44,8, pi­gem ra­hu­lo­le­ma­tud 7,6 ja täies­ti ra­hu­lo­le­ma­tud 2,7 prot­sen­ti vas­ta­nu­test ning 31,2 prot­sen­ti mär­ki­sid, et ei puu­tu koo­li­de­ga kok­ku. Val­la las­teae­da­de­ga olid vä­ga ra­hul 20,5, pi­gem ra­hul 24,2, pi­gem ra­hu­l­ole­ma­tud 1,5 ja täies­ti ra­hu­l­ole­ma­tud 1,5 prot­sen­ti vas­ta­nu­test ning 52,9 prot­sen­dil puu­dub las­teae­da­de­ga kok­ku­puu­de.

In­foal­li­kaid sai va­li­da mi­tu. Sot­siaal­mee­diat mär­kis in­foal­li­ka­na 64, ko­ha­lik­ku aja­leh­te 49,5, tei­si isi­kuid 40,1, val­la ko­du­leh­te 29,2, in­fo­päe­vi/ava­lik­ku aru­te­lu 6,4, muid in­foal­li­kaid 1,2 prot­sen­ti vas­ta­nu­test.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Kesk­mi­selt sai­me ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu­ga nel­ja pal­li süs­tee­mis hin­deks „kol­me“, mil­le­ga võib ol­la ra­hul, kui­gi on, mil­le üle mõel­da ja mi­da pa­ran­da­da.“

Eelmine artikkelPeningi koroonamängijad võistlesid edukalt Harju ja Eesti MV-l
Järgmine artikkelÕNNE ARBA on Kuusalu valla hoolekandespetsia­list