Penin­gi klu­bi nais­paar päl­vis Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronks­me­da­li

258
Rah­vus­va­he­li­se ko­roo­na­män­gu Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel tee­ni­sid nais­paa­ri­de seas pronks­me­da­li UR­VE REE­TAMM ja PIIA-LIIS SEE­DER Pe­nin­gi klu­bist. Fo­to Gui­do Trees

GUI­DO TREES

Pä­ri spor­di­hoo­nes pee­tud rah­vus­va­he­li­se ko­roo­na­män­gu Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel tee­ni­sid nais­paa­ri­de seas pronks­me­da­li Piia-Liis See­der ja Ur­ve Ree­tamm Pe­nin­gi klu­bist.
Nais­paa­ri­de kon­ku­rents oli pin­ge­li­ne, esi­kol­mi­kus­se jõud­nud paa­rid ko­gu­sid võrd­se ar­vu punk­te. Koe­fit­sien­ti ar­ves­se võt­tes kuu­lus meist­ri­tii­tel Sa­ku Tirt­si esin­da­ja­le And­rea Uus­tuln­di­le ja Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja­le Ger­li Ave­ri­le.

Se­ga­paa­ri­de seas sai Piia-Liis See­der koos Gui­do Tree­si­ga nel­jan­da ko­ha. Nel­jan­da­te­na lõ­pe­ta­sid tur­nii­ri ka Pu­rek­ka­ri ko­roo­na­män­guk­lu­bi pre­si­dent Tar­mo Laa­ne­la ja Sa­ku Tirt­su pre­si­dent Mar­gus Saa­reo­ja mees­paa­ri­de seas. Pe­nin­gi klu­bi esin­da­jad And­reas Link­vist ja Gui­do Trees olid ka­hek­san­dal ning Olav Ka­ru ja Jev­ge­ni Põš­nõi 10. ko­hal.

Pü­ha­päe­val Saa­re­maal pee­tud Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tei­se eta­pi või­tis Pe­nin­gi klu­bi koos­sei­sus Jev­ge­ni Põš­nõi, Olav Ka­ru, Gui­do Trees, Ma­ti To­rop ja Piia-Liis See­der. Pe­nin­gi alis­tas pea­kon­ku­ren­di Pär­nu Rin­gi 1. võist­kon­na 8:2. Olav Ka­ru või­tis tei­sel ja Ma­ti To­rop nel­jan­dal laual, Jev­ge­ni Põš­nõi oli esi­me­sel laual tei­ne, Gui­do Trees oli kol­man­dal laual ja Piia-Liis See­der nais­test kol­mas. Kok­ku­võt­tes on pär­na­kad Pe­nin­gi ees en­ne 12. det­semb­ril Raa­si­ku spor­di­hoo­nes toi­mu­vat 3. etap­pi liid­rid. Lau­päe­val sa­mas toi­mu­nud tur­nii­ril oli Jev­ge­ni Põš­nõi pa­ri­ma Pe­nin­gi mees­män­gi­ja­na kol­mas ja nais­män­gi­ja­na Piia-Liis See­der nel­jas.

Lau­päe­val Jõh­vis pee­tud Ida-Vi­ru­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel rah­vus­va­he­li­ses ko­roo­na­män­gus võit­sid se­ga­paa­ri­de seas Kiisporti esindanud Pe­nin­gi klu­bi liik­med Ger­li Aver ja Alek­san­der Mic­he­lis, kes rahvusvahelistel turniiridel esindab Kiisporti.

Eelmine artikkelOlgem ettevaatlikud!
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la õpe­ta­jad aren­da­vad õpi­las­te käi­tu­mi­sos­ku­si VE­PA abil