Penin­gi ja Tõ­hel­gi kü­la said uue kü­la­va­ne­ma

496
Tõhelgi külavanem Otto Aermates. Peningi külavanem Marit Neidla.

Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi kü­la­va­ne­maks va­li­ti Ma­rit Neid­la, en­ne oli üle küm­ne aas­ta sa­mas ame­tis Gui­do Trees. Ain­sa­na Pe­nin­gi kü­la­va­ne­maks pür­gi­nud Ma­rit Neid­la sõ­nul ajen­das te­da ühis­kond­lik­ku rol­li vas­tu võt­ma ta­he mi­da­gi ko­gu­kon­nas ära te­ha: „Kü­la­elu just­kui sei­sab. Meie kü­lal po­le näi­teks män­gu­väl­ja­kut väi­kes­te­le ega suur­te­le. Sa­mu­ti ei toi­mu ju­ba am­mu üh­te­gi üri­tust. Ta­hak­sin nä­ha muu­tu­si ja et ko­gu­kond hoiaks roh­kem üh­te.” Tõ­hel­gi uus kü­la­va­nem on Ot­to Aer­ma­tes, kel­le eel­käi­ja oli And­res Aju. „Tõ­hel­gi kü­la­selts on aas­taid ak­tiiv­selt te­gut­se­nud, loo­da­me, et Pe­nin­gi kü­la­rah­vas asub uue kü­la­va­ne­ma eest­võt­tel sa­mu­ti hoog­salt ühi­seid üri­tu­si kor­ral­da­ma,” üt­les Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­rio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelKuusalu noored ratturid tõusid mitmel võidusõidul pjedestaalile
Järgmine artikkelKuu­sa­lu oma män­gu­film