Kuu­sa­lu oma män­gu­film

49

Ras­mus Me­ri­voo män­gu­film „Kratt“, mil­lest ena­mik on üles võe­tud Kuu­sa­lus, jõuab nüüd ki­no­des­se – kaks aas­tat pä­rast fil­mi­võ­te­te al­gust. Au­gus­tis 2019 sai Kuu­sa­lus asu­vast va­nast puu­ma­jast ja aiast Sood­la tee 6 fil­mis­tuu­dio. Fil­mi idee au­tor, st­se­na­rist ja režis­söör Ras­mus Me­ri­voo tõ­deb, et fil­mi­rah­vast ja­gus sin­na­kan­ti nii päe­vaks kui ka öö­seks, teh­ti val­gus­sõud, las­ti tos­su. Ta kii­dab, et neil olid head naab­rid, prob­lee­me ei tek­ki­nud.

Peao­sa­täit­jad on Kuu­sa­lu koo­li näi­te­rin­gi noo­red, nen­de­ga töö­tas koo­li näi­tet­ru­pi la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu, kes on fil­mi­me­he Ras­mus Me­ri­voo ema. Täis­kas­va­nu­te rol­li­des on Kuu­sa­lu val­la seo­tud näit­le­jaid. Režis­söör kaa­sas fil­mi te­ge­mis­se oma sõp­ru ja tut­ta­vaid nõu ja jõu­ga. Ai­da­ti rek­vi­sii­ti­de­ga, lu­ba­ti võt­teg­rup­pi ka enda ko­ju ja keld­ris­se.

Te­gu on tõe­li­se Kuu­sa­lu oma män­gu­fil­mi­ga. Kas sel­lest saab sa­ma­su­gu­ne hitt ja kul­tus­film na­gu Ras­mus Me­ri­voo „Tul­nu­kas“ omal ajal, näe­me pea­gi.

Eelmine artikkelPenin­gi ja Tõ­hel­gi kü­la said uue kü­la­va­ne­ma
Järgmine artikkelLäi­ki­ma löö­dud va­nad sõi­du­kid te­gid Pe­nin­gi mõi­sas au­rin­ge