Kuusalu noored ratturid tõusid mitmel võidusõidul pjedestaalile

80
Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi tree­ner KAI­DO LAAS ja te­ma kas­van­dik EVAR SAUL.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi kas­van­dik Evar Saul on pak­ku­nud või­du­sõi­tu­del ku­ni 16aas­tas­te­le pa­re­ma­te­le noor­te jalg­rat­tu­ri­te­le tu­ge­vat kon­ku­rent­si.

17. juu­lil osa­les Evar Saul (s 2005) Bosch Ees­ti maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja kuu­lu­val Mul­gi ma­ra­to­nil, mil­le lõ­pe­tas ku­ni 16aas­tas­te seas kol­man­da­na aja­ga 2 tun­di 11 mi­nu­tit ja 44 se­kun­dit. Tree­ner Kai­do Laa­si sõ­nul pa­ni nõud­li­ku ra­ja lä­bi­mi­ne pa­la­vu­ses hoo­lea­lu­se tu­ge­vas­ti proo­vi­le, see oli ka­su­lik tree­ning maan­tee­rat­ta­sõi­du võist­lus­teks. Tree­nin­gu­kaas­la­sest üle 11 mi­nu­ti hil­jem lõ­pe­ta­nud Mau­ro Erik Saar (s 2006) sai viien­da ko­ha. Pool­ma­ra­to­nis kaa­sa tei­nud Kuu­sa­lu pois­test oli Mar­kus Alek­san­der Saar (s 2008) nel­jas, And­reas Vil­bas­te (s 2007) viies ja Ru­ben Käärst (s 2007) küm­nes.

Möö­du­nud nä­da­lal Pär­nu­maal 33. kor­da pee­tud Uru­mar­ja ve­lo­tuu­ril te­gid Kuu­sa­lu noo­red sa­mu­ti häid et­teas­teid. Kok­ku­võt­tes oli Mar­kus Alek­san­der Saar 4., Ru­ben Käärst 6., Her­len Ka­jo 10. ja And­reas Vil­bas­te 11. Võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses sai Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi CFC spor­dik­lu­bi tei­se esin­du­se jä­rel tei­se ko­ha.

3,4 km pro­loo­gi lõ­pe­tas Mar­kus Alek­san­der Saar viien­da­na ja Her­len Ka­jo kuuen­da­na. Esi­me­sel eta­pil oli ka­vas triat­lon Jõu­lu­mäel, uju­ti spor­di­kes­ku­sest paa­ri ki­lo­meet­ri kau­gu­sel kar­jää­ris. „Triat­lon pak­kus pois­te­le põ­ne­vust. Mõ­nel kor­ral oli tul­nud triat­lon uju­mis­või­ma­lu­se puu­du­mi­se tõt­tu ka­vast väl­ja jät­ta, ve­lo­tuu­ri al­gu­s-aas­ta­tel uju­ti Pär­nu jões,” rää­kis Kai­do Laas.

Poisid täitsid treeneri antud ülesande 
Tei­sel eta­pil sõi­de­ti 21 km rull­suu­sa­ta­mi­seks mõel­dud rin­gil. Mar­kus Alek­san­der Saar lõ­pe­tas ühek­san­da­na. Ka kol­man­dal, vii­ma­sel eta­pil kon­ku­ree­ri­sid Kuu­sa­lu poi­sid juht­gru­pis kõr­ge­te koh­ta­de pä­rast: „Ru­ben ja Mar­kus läk­sid seits­me rat­tu­ri seas teis­tel eest ära, nad said vas­ta­valt nel­jan­da ja viien­da ko­ha. And­rea­se ja Her­le­ni üle­san­ne oli suu­re gru­pi tem­pot ta­ga­si hoi­da. Sel­gi­ta­sin pois­te­le eel­mi­se päe­va õh­tul, mil­li­seks tak­ti­kaks tu­leb ol­la val­mis, nad said üle­san­de­ga hak­ka­ma.”

Edu­sam­me teeb ka rüh­ma pe­sa­mu­na Georg Sa­lu­puu, kes Uru­mar­ja ve­lo­tuu­ril oli kõi­ge kii­rem 2010. aas­tal sün­di­nud pois­te seas. Mul­gi pool­ma­ra­to­nis oli ta ku­ni 12aas­tas­te pois­te hul­gas nel­jas. Fil­ter maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja eta­pil Jõ­ge­va rat­ta­ral­lil te­gi ta kaa­sa 35 km pik­ku­ses noor­te­sõi­dus, las­te kaks ki­lo­meet­rit oli ju­hen­da­ja sõ­nul poi­si jaoks lii­ga lü­hi­ke dis­tants.

Tei­si­päe­vast ala­tes vän­ta­vad Evar Saul, Mau­ro Erik Saar, Ru­ben Käärst ja And­reas Vil­bas­te Riia ve­lo­tuu­ril: „En­ne ära­sõi­tu te­gi­me Tal­lin­nas ko­roo­na­vii­ru­se kiir­tes­ti, mis mak­sis 49 eu­rot, kõi­gi pois­te tu­le­mu­sed olid ne­ga­tiiv­sed. Kaks kor­da vakt­si­nee­ri­tu­na ei pi­da­nud ma tes­ti te­ge­ma.”

Kaas­la­si abis­tab Lä­tis Mar­kus Alek­san­der Saar, kes sel­le võist­lu­se jaoks on aas­ta võr­ra noor.