PEE­TER KI­VI­MÄE: „Kes vas­tu­tab Muuk­si Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi hool­da­mi­se eest?“

789
Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­sü­hin­gu juht PEE­TER KI­VI­MÄE näi­tab, kui la­gu­ne­nud on Muuk­si lin­na­mäe­le tõu­sev trepp.

Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­k püs­ti­ta­ti Kuu­sa­lu val­da Muuk­si lin­na­mäe­le 25 aas­tat ta­ga­si Soo­me Sõ­ja­ve­te­ra­ni­de Ees­ti Ühen­du­se eest­ve­da­mi­sel.

Aas­taid on ku­ju­ne­nud tra­dit­sioo­niks, et sep­temb­ri­kuu esi­me­sel lau­päe­val ko­gu­ne­tak­se Muuk­si lin­na­mäe­le soo­me­pois­te (1939-1944), Ees­tis või­del­nud Soo­me va­ba­taht­li­ke (1919) ja Kol­ga la­hes maa­bu­nud Er­na gru­pi võit­le­ja­te­le (1941) pü­hen­da­tud Põh­ja­tä­he kol­meo­sa­li­se mä­les­tus­mär­gi juur­de mä­les­tus­päe­va­le. Se­da kor­ral­dab Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­sü­hing koos­töös Soo­me saat­kon­na­ga Ees­tis. Tä­na­vu ko­gu­ne­ti Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi juur­de 7. sep­temb­ril. Pä­rast mä­les­tu­sü­ri­tust min­nak­se Ku­pu kü­las­se Nä­kial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi, kus toi­mub rööv­lip­rae söö­mi­ne.

Tei­ne tra­dit­sioo­ni­li­ne et­te­võt­mi­ne on pä­ran­di­tal­gud ok­toob­ri kes­kel, neid kor­ral­dab Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­sü­hing koos Ees­ti Met­saü­his­tu, kesk­kon­na­me­ti, muin­sus­kait­se­ame­ti ja Loo­du­se Om­ni­bus­si­ga. Tänavused tal­gud olid pü­ha­päe­val, 19. ok­toob­ril, need toi­mu­sid 14. kor­da. Esial­gu töö­ta­tak­se Muuk­sis, eda­si min­nak­se sa­mu­ti Nä­kial­li­ka­le, kus oli õpi­tu­ba. See­kord kõ­ne­les Jaan Velst­röm met­san­dust puu­du­ta­va­test sea­dus­test.

Mä­les­tus­märk Põh­ja­täht ava­ti Muuk­si lin­na­mäel 23. juu­nil 1994. Sel­le val­mis­tas And­res All­mä­gi.

Nä­kial­li­ka pe­re­mees on Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­sü­hin­gu juht Pee­ter Ki­vi­mäe, kes käib mä­les­tus­mär­gi ümb­rust ko­ris­ta­mas ka teis­tel ae­ga­del. Ta pöör­dus Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se poo­le, et ava­li­kus­ta­da aja­le­he kau­du pik­ka ae­ga la­hen­du­se­ta ol­nud kü­si­mus: „Kes vas­tu­tab Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi hool­da­mi­se eest ja pa­nus­tab?“.

Pee­ter Ki­vi­mäe sel­gi­tab, et mä­les­tus­märk on ra­ja­tud Koo­li ta­lu maa­le Soo­me Sõ­ja­ve­te­ra­ni­de Ees­ti Ühen­du­se al­ga­tu­sel ja eest­ve­da­mi­sel, ühen­du­se te­ge­vus on lõ­pe­ta­tud, as­jaa­ja­mi­se on üle võt­nud Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­sü­hing: „Mä­les­tus­märk on püs­ti­ta­tud ja trepp lin­na­mäe­le ehi­ta­tud pe­re­rah­va nõus­o­le­kul ning asu­vad en­di­selt Koo­li kin­nis­tul, kuid ta­lu ea­kas pe­re­nai­ne neid hool­da­da ei jõua ega pea­gi hool­da­ma. Mi­na käin jõu­du­möö­da ko­ris­ta­mas, elan lä­he­du­ses, aga tu­leks lei­da oma­nik ja vas­tu­ta­ja, kes hool­dab ja re­mon­dib. See­kord­sel mä­les­tus­päe­val, kus oli taas ka Soo­mest tul­nud rah­vast, ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu, et trepp ja kä­si­puu on en­di­selt kat­ki, na­gu on ol­nud mit­mel vii­ma­sel aas­tal. Ea­ka­tel ini­mes­tel on ras­ke nii­su­gu­sel tre­pil lii­ku­da, osad ast­med lo­gi­se­vad, kä­si­puu on peh­ki­nud, ei an­na enam tu­ge. See­kord olid ko­hal kuus soo­me­pois­si, kõik vä­ga ea­kad, üks neist ei saa­nud­ki mäk­ke tul­la.“

Muuk­si mä­gi on La­he­maa rah­vus­par­gis. Pee­ter Ki­vi­mäe nen­dib, et nii kesk­kon­naa­me­ti kui ka muin­sus­kait­sea­me­ti esin­da­jad ni­me­ta­vad Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­ki ja lin­na­mä­ge olu­lis­teks ob­jek­ti­deks ja vaa­ta­mis­väär­su­seks, ent en­da hal­la­ta neid ei võ­ta.

„Olen rää­ki­nud ka Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si­ga, leian, et val­la­va­lit­sus peaks pi­da­ma val­las asu­va­te mä­les­tus­mär­ki­de re­gist­rit ning neid olu­li­si ja sa­ge­li kü­las­ta­ta­vaid ob­jek­te kor­ras hoid­ma. Kut­su­sin kok­ku koo­so­le­ku, toi­mub 4. det­semb­ril. Aru­ta­me seal koos kesk­kon­naa­me­ti, muin­sus­kait­sea­me­ti ja val­la­va­lit­su­se ini­mes­te­ga Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi hal­da­mi­se tee­mat. Ka Muuk­si lin­na­mäe park­la juur­de pan­dud tea­de­te­tahv­li ümb­rus va­jaks pla­nee­ri­mist ja kor­ras­ta­mist, sin­na on puid ma­ha lan­ge­nud, on soi­ne ja võ­sas­tu­nud pad­rik, kui mit­te öel­da mül­gas,“ kõ­ne­leb Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­s­ü­hin­gu juht ja li­sab, et suur abi on ol­nud Ees­ti Met­saü­his­tust, kel­le juht Rün­no Viir, Lõu­na-Ees­ti mees, on üks va­ba­taht­lik mä­les­tus­mär­gi tal­gu­te toe­ta­ja ja osa­le­ja. Tee lin­na­mäe tre­pi­ni lä­heb üle tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu Lee­di­kõr­ve põl­lu, et­te­võ­te on ai­da­nud põl­luäärt nii­ta. Lin­na­mäe ki­viaia ümb­ru­se niit­sid val­la hea­kor­ra­töö­ta­jad.

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si sõ­nul ei saa val­laee­lar­ves­se ka­van­da­da re­mon­di- või in­ves­tee­rin­gu­ra­ha ob­jek­ti­le, mis asub era­maal: „Mä­les­tus­märk ra­ja­ti val­la­va­lit­su­se­ga koos­kõ­las­ta­ma­ta, too­kord oli sel­li­ne aeg. Koo­li kin­nis­tu oma­ni­ku­ga ei ole mä­les­tus­mär­gi maa osas val­la­va­lit­sus le­pin­guid sõl­mi­nud. Muuk­si lin­na­mäe park­la ja mä­les­tus­märk on küll li­sa­tud val­la ava­li­kult ka­su­ta­ta­va­te ob­jek­ti­de ni­mis­tus­se, val­la hea­kor­ra­töö­ta­jad käi­vad ko­ris­ta­mas ja prah­ti ära ve­da­mas, aga muus osas on või­ma­lik ai­da­ta, kui esi­ta­tak­se vas­ta­valt kor­ra­le taot­lus ühe­kord­se toe­tu­se saa­mi­seks. Vä­ga hea, kui Pee­ter Ki­vi­mäe kor­ral­dab koo­so­le­ku, kus saab aru­ta­da ja loo­de­ta­vas­ti kok­ku­le­pe­te­ni jõu­da, kuidas toimub mälestusmärgi ja sellele ligipääsutee hooldamine ja korrastamine tulevikus.“

Eelmine artikkelAni­ja val­las saa­vad järg­mi­sel aas­tal mus­ta kat­te 4,45 ki­lo­meet­rit teid
Järgmine artikkelHC Keh­ra jät­kab Bal­ti lii­gas või­du­kalt