Pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS koh­tus Ani­ja val­la rah­va­ga

1401
Pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS lu­bas Keh­ras­se taas tul­la, kui kut­su­tak­se.

„Siin­sed ini­me­sed on Ees­ti elu­ga vä­ga häs­ti kur­sis, kü­si­sid pal­ju ma­jan­du­se ja Eu­roo­pa-as­ja­de koh­ta,“ mär­kis pea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS Keh­ras.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Koh­tu­mi­se­le pea­mi­nist­ri­ga tu­li kol­ma­päe­va, 17. mai õh­tul Keh­ra rah­va­maj­ja um­bes 35 ini­mest. Ko­hal olid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja veel paar vo­li­ko­gu­lii­get, val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, ka Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann.
Täp­selt sa­mal ajal oli spor­di­hoo­nes Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lu­se vii­ma­ne fi­naal­mäng HC Keh­ra ja Põl­va Ser­vi­ti va­hel. Pea­mi­nist­ri kü­las­käi­ku or­ga­ni­see­ri­nud Gre­te Šel­lis, rii­gi­ko­gu asee­si­me­he Enn Ees­maa nõu­nik, üt­les hil­jem Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esial­gu plaa­ni­ti Keh­ras­se tul­la ap­ril­lis, aga lü­ka­ti eda­si, ku­na ka siis oli Keh­ras olu­li­ne kä­si­pal­li­mäng.
Koos pea­mi­nist­ri­ga pi­di Keh­ras­se tu­le­ma ka En­n Ees­maa, kuid sa­mal ajal kes­tis rii­gi­ko­gu ööis­tung. Küll aga oli ko­hal ja esi­nes laul­ja Hei­dy Tam­me.
Koh­tu­mi­se esi­me­ses pool­tun­nis tut­vus­tas Jü­ri Ra­tas prae­gu­se va­lit­su­se ka­van­da­ta­vaid muu­da­tu­si, tei­ses osas vas­tas kü­si­mus­te­le.
Koa­lit­sioo­ni prio­ri­tee­ti­de­na ni­me­tas pea­mi­nis­ter rah­vaar­vu kas­va­ta­mist, ma­jan­du­se elav­da­mist, pa­re­maid ühen­du­si ning tu­ge­vat vä­lis- ja kait­se­po­lii­ti­kat. Rah­vaarv saab te­ma sõ­nul kas­va­da siis, kui li­saks sün­di­vu­se suu­re­ne­mi­se­le oleks vä­hem traa­gi­li­si õn­ne­tu­si ning Ees­tist lah­ku­nud noo­red pöör­duk­sid siia ta­ga­si. Ma­jan­dust on te­ma sõnul va­ja er­gu­ta­da, et te­kiks juur­de töö­koh­ti, siis jääk­sid ini­me­sed Ees­tis­se töö­le ja rii­gi­le lae­kub mak­se.
„Ees­ti ma­jan­dus­po­tent­siaal on suu­rem kui see, mi­da näi­ta­vad reaal­sed numb­rid. Prae­gu­ne ma­jan­dus­kasv 1,6 prot­sen­ti meid ei ra­hul­da, see on vä­hem kui Lä­til, Lee­dul, rää­ki­ma­ta Põh­ja­maa­dest, kel­le­ga end sa­ge­li võrd­le­me,“ lau­sus ta.
Jü­ri Ra­tas rää­kis, et va­lit­sust kri­ti­see­ri­tak­se mak­su­de tõst­mi­ses, kuid see on va­ja­lik, et lä­bi viia olu­li­si re­for­me: „La­hen­da­ma­ta olid ter­vis­hoiu­kü­si­mus ehk pi­kad ars­ti­jär­je­kor­rad, pen­sio­nid, ma­da­lat ja kesk­mist pal­ka tee­ni­va­te ini­mes­te sis­se­tu­le­kud, põl­lu­ma­jan­dus­re­form ning poo­le­li on hal­dus- ja rii­gi­re­form.“
Ma­da­la ja kesk­mist pal­ka saa­va­te ini­mes­te sis­se­tu­le­kut ai­da­nuks Jü­ri Ra­ta­se hin­nan­gul tõs­ta ast­me­li­ne tu­lu­maks, kuid sel­les koa­lit­sioo­nis kok­ku­lep­pe­le ei jõu­tud. See­tõt­tu tõu­seb tu­le­val aas­tal tu­lu­mak­su­va­ba­mii­ni­mum ja iga 1200 eu­rot või vä­hem tee­niv ini­me­ne saab kuus se­ni­sest 64 eu­rot roh­kem: „Rik­kaks sel­lest ei saa, kuid see suu­ren­dab sot­siaal­selt kind­lus­tun­net.“
Ka­van­da­ta­vast pen­sio­ni­re­for­mist kõ­nel­des sel­gi­tas va­lit­sus­juht, et te­malt on sa­ge­li kü­si­tud, miks peab ü­he pen­sio­nis­taa­ži aas­ta saa­mi­seks töö­ta­ma kolm aas­tat: „Mi­na ar­van, et see po­le õig­la­ne. Töö on töö, kas oled kraa­vi­hall või val­la­va­nem, kas pos­til­jon või pea­mi­nis­ter.“
Prae­gu­ne va­lit­sus soo­vib ha­ka­ta maks­ma põl­lu­ma­jan­dus­toe­tu­si ning taas­ta­da oma­va­lit­sus­te­le ma­su-ajal kär­bi­tud tu­lu­baas.
Pea­mi­nist­rilt kü­si­ti ümb­ri­ku­pal­ka­de, rii­giee­lar­ve, ma­jan­dus­kas­vu, ELi abip­rog­ram­mi­de, koa­lit­sioo­ni pü­si­mi­se, võõr­töö­jõu ning ka Tal­lin­na TV ja Rail Bal­ti­ca koh­ta. Koh­tu­mi­se lõ­pus pa­ni Hei­dy Tam­me kõik saa­li­so­li­jad kaa­sa laul­ma.
„Ole­me sel­li­seid üri­tu­si tei­nud pä­ris pal­ju, nii kõ­va kaa­sa laul­mist ja ar­vu­kalt kü­si­mu­si po­le ol­nud, ai­täh Keh­ra,“ mär­kis Jü­ri Ra­tas.
Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam tä­nas oma­kor­da pea­mi­nist­rit ning kin­kis tal­le val­la mee­ne Ani­ja ei­de.

Ot­sus sund­liit­mis­te koh­ta te­hak­se jaa­ni­päe­vaks
Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris pea­mi­nist­rilt, kas oma­va­lit­sus­te sund­liit­mi­ne tu­leb.
„See on sea­du­ses­se sis­se kir­ju­ta­tud. 15. mai­ni oli oma­va­lit­sus­tel ae­ga te­ha oma et­te­pa­ne­kuid, rii­gil on nüüd ae­ga 15. juu­li­ni. Ela­ni­ke jaoks on va­ja sel­gust va­rem, püüa­me ot­su­sed te­ha en­ne jaa­ni­päe­va,“ vas­tas Jü­ri Ra­tas.
See, mis saab Kei­la ja Lok­sa lin­nast, sõl­tub pea­mi­nist­ri kin­ni­tu­sel va­ba­rii­gi va­lit­su­sest. Neid ot­su­seid ei tee üks mi­nis­ter eral­di, vaid kõik koos, kin­ni­tas ta ning li­sas, et ar­ves­ta­tak­se ka rah­va ar­va­mu­se­ga: „Kuu­la­si­me rah­va ar­va­must näi­teks Se­to val­la moo­dus­ta­mi­sel, see sai ka olu­li­seks, miks Se­to vald loodi.“
Kas rah­va ar­va­mus võib va­lit­su­sel ot­su­se te­ge­mi­sel ol­la kaa­lu­keel? „Ma ar­van, et rah­va ar­va­mus on ala­ti olu­li­ne si­send ka po­lii­ti­ku­tel ot­sus­te te­ge­mi­sel.“
Jü­ri Ra­tas üt­les, et oma­va­lit­sus­te liit­mi­sel te­hak­se kind­las­ti ka eran­deid.
„Eran­di võiks te­ha siis, kui oma­va­lit­sus saab tões­ti häs­ti hak­ka­ma ning kui ei moo­dus­ta ümb­rus­kaud­se­te oma­va­lit­sus­te­ga üht­set ter­vi­kut. Aga iga juh­tu­mit tu­leb vaa­da­ta eral­di,“ kõ­ne­les ta.
Keh­ras­se tu­le­kut kom­men­tee­ris Jü­ri Ra­tas, et tao­li­si koh­tu­mi­si on teh­tud vii­ma­se ka­he-kol­me kuu jook­sul küm­me­kond: „Ar­va­me oma era­kon­na­ga, et on olu­li­ne ol­la mit­te üks­nes rii­gi­ko­gus või Sten­boc­ki ma­jas, vaid käia või­ma­li­kult pal­ju ka ko­ha­peal – ini­mes­te­ga koh­tu­da, rää­ki­da, arut­le­da. Na­gu tä­na­gi nä­ha – esi­ta­ti pal­ju olu­li­si kü­si­mu­si.“
Gre­te Šel­lis li­sas, et kesk­mi­selt on neil koh­tu­mis­tel 70-80 ini­mest, kuid ala­ti vä­ga pal­ju ei kü­si­ta: „Keh­ras oli vas­tu­pi­di – rah­vast oli vä­hem, aga kü­si­mu­si roh­kem – ko­ha­le tu­lid need ini­me­sed, kes taht­sid pea­mi­nist­rilt saa­da vas­tu­seid.“

Eelmine artikkelÕpi­las­ma­le­vad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKRIS­TA KUUSK Aru­kü­last te­gi Har­ju aas­ta ha­ri­dus­teo