„Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ tõi tu­ris­mi­tee­nu­se pak­ku­ja­te­le kül­la uu­dis­ta­jaid ja uu­si klien­te

1042
Tun­tud te­le­kokk RAIN KÄÄRST ja Est­fish ka­la­giid TI­MO TINT­SE pü­ha­päe­val Pu­rek­ka­ril.

Põh­ja-Ees­ti tu­ris­mi­või­ma­lu­si tu­run­da­tak­se Lea­de­ri ühisp­ro­jek­ti­ga „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“.

Lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 18. ja 19. mail oli Har­ju­maal, Lää­ne- ja Ida-Vi­ru­maal Tal­lin­na-Nar­va maan­teest me­re- aga ka si­se­maa pool pal­ju­des koh­ta­des „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ lo­go­ga tee­vii­dad, et suu­na­ta kü­la­li­si ava­tud us­te päe­va­del ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te juur­de. Kü­las­ta­da sai söö­gi­koh­ti, tu­ris­mi­ta­lu­sid, kä­si­töö­ko­da­sid, vaa­ta­mis­väär­su­si, rek­laa­mü­ri­tu­si ala­tes Tal­lin­na kül­je all asu­vast Jõe­läht­me ja Viim­si val­last ku­ni Nar­va­ni.

Te­gu oli Põh­ja-Ees­ti kuue Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi koos­tööp­ro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ esi­me­se laie­ma­le ava­lik­ku­se­le suu­na­tud üri­tu­se­ga. Ku­ni aas­ta­ni 2020 kest­va ühisp­ro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ abil soo­vi­tak­se tõs­ta põh­ja­ran­ni­ku tu­ris­mi­po­tent­siaa­li – elav­da­da tu­ris­miet­te­võt­ja­te koos­tööd ning tu­run­da­da Põh­ja-Ees­tis te­gut­se­vaid et­te­võt­teid, ak­tiiv­seid ini­me­si, hu­vi­ta­vaid al­ga­tu­si.

Põh­ja-Ees­ti Lea­der-te­ge­vus­g­rup­pi­de seas on ka MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, Ta­pa, Hal­ja­la vald ja Lok­sa linn.

Ka­hel ava­tud us­te päe­val te­gid pro­jek­tis Kuu­sa­lu val­last kaa­sa Lau­gu kü­la­lis­te­ma­ja Sõit­me kü­las, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da ja Ii­sa­ka ta­lu Uu­ri kü­las, Muuk­si tall, ko­du­res­to­ra­nid Mer­Mer ja Jo­han­nes Kol­ga-Aab­las, Lee­si rah­va­ma­ja ning Vel­di ja Tüt­red Pruu­li­ko­da Lee­sil, Ha­ra sa­dam, Luc­ky baar ning Ran­na­män­nid rah­vus­li­ku kä­si­töö tu­ba ja Ehal OÜ Kä­si­töö­tu­ba Lok­sal, Kär­ka Puh­ke­ma­ja Suur­peal, MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism Pä­ris­peal, Ülea­ru tu­ris­mi- ja rat­sa­ta­lu Kem­ba kü­las, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la. Vi­ru ra­bas toi­mus päi­ke­se­tõu­su­retk.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­las­tas pü­ha­päe­val Kuu­sa­lu val­las neid koh­ti, mil­lest va­rem po­le le­hes jut­tu ol­nud.

Muuk­si Tal­li pe­re­nai­ne MAA­RIT MÜRK ja üks sa­ge­da­si abi­li­si, PIL­LE-RIIN PLAKK Kol­ga­kü­last an­na­vad või­lil­li nä­pu­vär­vi­de­ga kau­nis­ta­tud ho­bu­se­le MUUK­SI TUI­SU­LE.

Muuk­si Tall kut­sus ho­bus­te­le maa­li­ma
Nee­me ta­lus te­gut­se­va Muuk­si Tal­li suur val­ge elu­ma­ja pais­tab maan­teel kau­gelt sil­ma. Pe­re­nai­ne Maa­rit Mürk, ar­hi­tekt Eri­ka Nõ­va lap­se­lap­se­laps, hak­kas seal, oma va­nae­ma ja va­nai­sa ko­du­ta­lus Ees­ti tõu­gu ho­bu­seid pi­da­ma 10 aas­tat ta­ga­si. Ta ko­lis pe­re­ga pea­lin­nast maa­le, te­ge­les tõua­re­tu­se­ga, esi­mest hooae­ga pa­kub ta­lus ka tu­ris­mi­tee­nust. Üks las­te­grupp on ju­ba käi­nud, lä­hia­jal on tu­le­kul järg­mi­ne. Rat­su­ta­da saab „pom­mi­kind­la las­te­ho­bu­se­ga“, na­gu pe­re­nai­ne sõ­nas, si­li­ta­da vil­la­küü­li­kuid, lam­baid ja maa­ka­na­de ti­bu­sid, te­ge­le­da ho­bus­te­ga.

„Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ ava­tud us­te päe­val kut­sus pe­re­rah­vas kü­la­li­si Muuk­si ka ho­bu­kaa­ri­ku­ga sõit­ma ja ho­bus­te­le in­diaa­ni­maa­lin­guid te­ge­ma. Lau­päe­val oli hu­vi­li­si pal­ju, esi­me­sed kaks tun­di olid eri­ti rah­va­roh­ked, see­jä­rel hak­ka­sid saa­bu­ma pe­re omad sõb­rad-tut­ta­vad. Kok­ku käis kü­las­ta­jaid ka­he päe­va­ga 130.

Maa­rit Mürk rää­kis, et nä­gi in­ter­ne­tis, kui­das õp­pe-ees­mär­gil joo­nis­ta­ti ho­bu­se­le ko­gu luus­tik. Sel­lest tu­li mõ­te, et in­diaan­la­sed kau­nis­ta­sid oma ho­bu­seid ja võiks ka enda tal­li ho­bus­te­ga se­da kat­se­ta­da. Ka­su­ta­tak­se las­te nä­pu­vär­ve, mis on loo­dus­li­kud. Ho­bus­te jaoks ei ole nei­le joo­nis­ta­mi­ses mi­da­gi eri­list, sest on har­ju­nud kam­mi­mi­se ja pat­su­ta­mi­se­ga, lau­sus ta.

Ko­du­res­to­ran Jo­han­nes ava­tud igal nä­da­la­va­he­tu­sel
Kol­ga-Aab­las on aas­taid te­gut­se­nud ko­du­res­to­ran Mer­Mer. Ot­se tei­sel pool teed on nüüd sa­mu­ti ko­du­res­to­ran – ni­me­ga Jo­han­nes. Se­da pea­vad Rem­mel­ga ta­lus Hel­ve ja Jü­ri Rem­mel­gas ning tü­tar An­ne­li, abis on va­ja­du­sel ko­gu nen­de suur pe­re.

Te­gu on sa­mu­ti ko­ge­nud toit­lus­ta­ja­te­ga, na­gu on ka üle tee Mer­Me­ri pe­re­nai­ne, gur­mee­kokk Mer­rit Ki­ho. „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ tõi juur­de uu­si klien­te, va­he­peal oli rah­vast pä­ris pal­ju söö­mas.

Rem­mel­ga pe­re pi­das 19 aas­tat Tal­lin­na Üli­koo­li koh­vi­kut. Kui üle­möö­du­nud su­ve­ga lõ­pe­ta­sid, tõid osa köö­gi­teh­ni­kat maa­le. Nad pak­ku­sid va­rem­gi ta­lu kõr­val­hoo­nes peo­pi­da­mi­se või­ma­lust, ko­du­res­to­ra­ni­ga alus­ta­sid eel­mi­sel su­vel. Rek­laa­mi­vad end Fa­ce­boo­ki suht­lusg­rup­pi­des. Klien­te on ja­gu­nud, pal­ju on ju­hus­lik­ke möö­da­sõit­jaid, aga ju­ba ka neid, kes tu­le­vad­ ekst­ra nen­de juur­de söö­ma. Ko­du­res­to­ran Jo­han­nes on pe­re­rah­va kin­ni­tu­sel su­ve­hooa­ja väl­tel ava­tud igal nä­da­la­va­he­tu­sel. Kui res­to­ran on re­ser­vee­ri­tud, an­na­vad sel­lest Fa­ce­boo­kis tea­da.

La­he­maa Ka­la­tu­rism Pä­ris­peal Pu­rek­ka­ril
MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism kut­sus „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ ava­tud us­te päe­val Pu­rek­ka­ri nee­me­le RMK puh­kep­lat­si­le. Tut­vus­ta­ti, kui­das püü­da Pä­ris­pea ve­tes me­ri­fo­rel­li, ning pa­ku­ti küp­se­ta­tud ja too­relt val­mis­ta­tud fo­rel­li­toi­te. Loo­dus­mat­ka­de juht Lin­da Met­saorg kor­ral­das hu­vi­lis­te­le lin­nu­vaat­lus­ret­ke. Kok­ku käis pü­ha­päe­val nel­ja tun­ni jook­sul Pu­rek­ka­ril üle 40 hu­vi­li­se.

La­he­maa Ka­la­tu­ris­mi ju­ha­tu­se lii­ge, ka­la­giid, fir­ma Est­fish juht Ti­mo Tint­se üt­les, et MTÜ koon­dab ka­la­püü­gi tee­ma­ga te­ge­le­vaid ini­me­si, ma­ju­tu­s­asu­tu­si, söö­gi­koh­ti ning on kõi­gi­le ava­tud ja kes soo­vi­vad, või­vad lii­tu­da: „Plaan on ha­ka­ta pak­ku­ma va­ba aja veet­mi­se või­ma­lust, saab paa­di­ga min­na me­re­le ka­la püüd­ma või püü­da ran­na­vees kah­la­tes, sel­jas vett­pi­dav üli­kond. Pä­ris­pea pool­saar on sel­li­ne, et ka tor­mi­se il­ma­ga leiab ko­ha, kus ka­la püü­da. Ta­ha­me su­ve­ga käi­ma pan­na tee­nu­se – ka­la­püü­gi­või­ma­lu­se pak­ku­mi­se koos ka­la­gii­di ju­hen­da­mi­se­ga. Sü­gi­sel tu­le­vad vä­lis­mai­sed test­tu­ris­tid.“

MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Ti­mo Tint­se Tal­lin­nast, tipp­kokk Rain Käärst Kuu­sa­lust, Kär­ka Puh­ke­ma­ja pe­re­nai­ne Sig­ne Blum Suur­pealt ning Käs­mu kut­se­li­sed ran­na­ka­lu­rid Lem­bo Pik­ka­mäe ja Ma­rek Roos­tar.

MTÜ on loo­dud kolm kuud ta­ga­si tä­nu rah­vus­va­he­li­se­le koos­tööp­ro­jek­ti­le RET­ROUT ehk „Ran­ni­ku ka­las­tus­tu­ris­mi aren­da­mi­ne, eden­da­mi­ne ja kest­lik ma­jan­da­mi­ne piir­kon­nas“, mil­les osa­le­vad Ees­ti, Lä­ti, Lee­du, Poo­la, Soo­me ning Root­si kesk­kon­na- või ka­lan­dus­or­ga­ni­sat­sioo­nid. Sel­les pro­jek­tis on Ees­ti ran­ni­ku­piir­kon­na ka­las­tus­tu­ris­mi siht­ko­haks va­li­tud Vii­nis­tu. Ees­märk on kaa­sa­ta et­te­võt­jaid, koos­ta­da piir­kon­na ka­la­tu­ris­mi aren­gu­ka­va ning te­ha ühi­ne IT-la­hen­dus ka­las­tus­tu­ris­mi siht­koh­ta­de tu­rus­ta­mi­seks vä­lis­rii­ki­des.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du
Järgmine artikkelMil­leks mei­le tur­va­li­sus?