Pea­lin­na koo­rid an­na­vad Keh­ras ühis­kont­ser­di

525

Kol­ma­päe­va, 14. märt­si õh­tul on Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ema­kee­le­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert, kus esi­ne­vad Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia (ETA) mees­koor ja ETA nais­koor, päe­va­ko­ha­se sõ­na­võ­tu­ga esi­neb Ees­ti Ema­kee­leõ­pe­ta­ja­te Selt­si esi­mees, Keh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu.

Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia koo­ri­del on roh­kem kui 20 aas­ta pik­ku­ne tra­dit­sioon esi­ne­da ema­kee­le­päe­val mõ­nes koo­lis, ena­mas­ti väl­jas­pool Tal­lin­nat.

„Tä­na­vu 60. sün­ni­päe­va tä­his­ta­va­ ETA mees­koo­ri muu­si­ka­list sõ­nu­mit on tu­ge­valt mõ­ju­ta­nud aus­tus ja ar­mas­tus oma maa, rah­va, kee­le ja kul­tuu­ri vas­tu. Ema­kee­le­päe­va tä­his­ta­mi­ne on saa­nud koo­ri­le olu­li­seks tra­dit­sioo­niks tä­nu meie vi­list­la­se­le, kee­le­tead­la­se­le Hei­no Ah­ve­na­le, kes töö­tas 41 aas­tat Ema­kee­le Selt­si tea­dus­sek­re­tä­ri­na. Et kaa­sa­ta selt­si te­ge­vus­se roh­kem rah­vast ning ära­ta­da hu­vi ema­kee­le vas­tu, al­ga­tas Hei­no Ah­ven kee­le­päe­va­de kor­ral­da­mi­se,“ rää­kis ETA mees­koo­ri laul­ja Ar­mas Rii­ves ning mär­kis, et ema­kee­lear­mas­tus on rah­vus­kul­tuu­ri tu­le­vi­ku sei­su­ko­halt vä­ga täh­tis.

ETA mees­koo­ri laul­ja, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam: „Kui meie mees­koor aru­tas, kus sel aas­tal esi­ne­da, te­gin et­te­pa­ne­ku an­da kont­sert Keh­ras, üt­le­sin, et Ani­ja val­las osa­tak­se koo­ri­lau­lu hin­na­ta.“

Kont­ser­dil esi­tab kumb­ki koor 7 lau­lu eral­di, kuid laul­dak­se ka koos se­ga­koo­ri­le mõel­dud suur­vor­me. Kõik lau­lud on ees­ti he­li­loo­ja­telt.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rents oli 3 näi­tu­se ja 5 et­te­kan­de­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kur­si vest­lu­sed 22. märt­sil