Päris­peal jäid osad kin­nis­tud kii­re in­ter­ne­ti pro­jek­tist väl­ja

465
Kaart Elekt­ri­le­vi lai­ri­ba­võr­gu ra­ja­mi­se koh­ta ku­ni aas­ta­ni 2023.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis ühen­dust Pä­ris­pea kü­la ela­nik Ur­mas Kus­lap, kel­le kin­nis­tu asub kü­la ta­gu­mi­ses osas ka­la­kas­va­tu­se lä­he­dal. Ta rää­kis, te­ma ja mõ­ned tei­sed­ki kin­nis­tuo­ma­ni­kud Pä­ris­peal said 16. sep­temb­ri Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud loost „Elekt­ri­le­vi alus­tab Ida-Har­jus kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ehi­ta­mist Ju­min­da ja Pä­ris­pea kü­last“ es­ma­kord­selt tea­da, et kü­la koh­ta on val­mi­nud pro­jekt kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu väl­ja­ehi­ta­mi­seks, lä­hia­jal ha­ka­tak­se õhu­lii­ni pi­di val­gus­kaab­lit vii­ma kin­nis­tu­te­ni ning ma­ja­des­se. Sa­mast le­he­loost sel­gus, et val­gus­kaab­li pai­gal­da­mi­seks ja ühen­du­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da taot­lus Elekt­ri­le­vi ko­du­le­hel.

„Oli­me re­gist­ree­ri­nud oma soo­vi MTÜ Di­gi­Maa ko­du­le­hel. Et se­da Elekt­ri­le­vi pro­jek­ti pu­hul ar­ves­se ei võe­tud, lu­ge­si­me Sõ­nu­mi­too­jast. Siis al­les re­gist­ree­ri­sid mi­tu Pä­ris­pea kü­la kin­nis­tuo­ma­nik­ku en­da soo­vi Elekt­ri­le­vi ko­du­le­hel. He­lis­ta­sin pro­jek­ti­ju­hi­le ja sain tea­da, et mi­nu kin­nis­tu on pro­jek­tist väl­jas, ehi­ta­tak­se ku­ni 300 meet­ri raa­diu­ses en­di­sest kaup­lu­sest, ku­hu val­gus­kaa­bel vii­di aas­taid ta­ga­si ELA­SA pro­jek­ti­ga. Nüüd on mu­re, kü­la kes­ko­sa saab kii­re in­ter­ne­ti, osad jää­vad väl­ja, kas jää­me­gi kii­re in­ter­ne­ti­ühen­du­se­ta,“ aval­das ta kar­tust.

Toi­me­tus pa­lus Elekt­ri­le­vilt Pä­ris­pea koh­ta sel­gi­tust. Elekt­ri­le­vi uu­te tee­nus­te pro­jek­ti­juht Mait Ra­hi vas­tas, et kin­ni­ta­tud plaa­ni ko­ha­selt ehi­ta­tak­se Pä­ris­pea kü­la kes­ku­ses ja sel­le va­he­tus ümb­ru­ses, ehi­ta­tav ala ei ka­ta ko­gu pool­saa­re tip­pu: „Kui rää­gi­me plaa­ni­dest konk­reet­se­tes asu­mi­tes, siis see ei tä­hen­da, et kii­re in­ter­ne­ti juur­de­pääs ehi­ta­tak­se väl­ja ab­so­luut­selt kõi­gil kin­nis­tu­tel, mis sel­les­se asu­mis­se jää­vad. Ka Ju­min­dal nee­me pä­ris tip­pu kii­re in­ter­ne­ti võr­ku ei vii­da.“

Ta sel­gi­tas, et hoo­ne või kin­nis­tu, ku­hu Elekt­ri­le­vi ra­ja­tav val­gus­kaa­bel ei jõua, on mõ­nel ju­hul 200 meet­rit, mõ­nel ju­hul 300 meet­rit ala ser­vast. Üh­te uni­ver­saal­set reeg­lit ei ole.
„Elekt­ri­le­vi on 2023. aas­ta­ni fo­kus­see­ri­tud prae­gus­te­le toe­tus­te kau­du rea­li­see­ri­ta­va­te­le aad­res­si­de­le. Eel­da­me, et tu­le­vi­kus on järg­mi­sed toe­tus­meet­med täp­se­malt si­hi­tud, nen­de abil saa­me laien­da­da kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­se pii­kon­di,“ tea­tas pro­jek­ti­juht.

Ta soo­vi­tas pro­jek­tip­laa­ni­dest väl­ja jää­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­kel veen­du­da, et soo­vi­aval­dus Elekt­ri­le­vi ko­du­le­hel on teh­tud, ja nii kui pro­jekt laie­neb, saab per­so­naal­selt ühen­dust võt­ta ning uu­test aren­gu­test tea­vi­ta­da.

Ju­min­da kü­la­va­nem Ago Kat­vel kom­men­tee­ris, et te­ma tea­da and­sid Ju­min­da kü­la kin­nis­tuo­ma­ni­kud kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se soo­vist Elekt­ri­le­vi ko­du­le­hel tea­da um­bes aas­ta ta­ga­si, kui sel­le koh­ta aval­da­ti in­fot. Ta pos­ti­tas siis in­fo kü­la mei­li­lis­ti. Prae­gu an­na­vad kin­nis­tuo­ma­ni­kud Elekt­ri­le­vi­le tea­da lii­tu­mis­soo­vist, et lii­tu­mis­ta­su oleks 199 eu­rot.

Nii Ju­min­dal kui ka Pä­ris­peal ha­ka­tak­se val­gus­kaab­lit õhu­lii­ni pi­di kin­nis­tu­te­ni vii­ma ok­toob­ris, töö­de­ga on alus­ta­tud.

Kok­ku ehi­tab Elekt­ri­le­vi Ida-Har­jus ku­ni aas­ta­ni 2023 lai­ri­ba­võr­gu 31 asus­tu­sük­su­se ko­du­de­ni: Ani­ja val­las Keh­ras, Aeg­vii­dus ja 8 kü­las, Kuu­sa­lu val­las Kol­gas ja 17 kü­las, Raa­si­ku val­las 3 kü­las.

Elekt­ri­le­vi lai­ri­ba­võr­gu ehi­tusp­laan aas­ta­ni 2023
Ani­ja vald:
 Keh­ra, Aeg­vii­du, Leht­met­sa, Must­jõe, Pil­la­pa­lu, Rau­do­ja, Sood­la, Vi­ki­pa­lu, Voo­se, Üle­jõe.
Kuu­sa­lu vald: Kol­ga, Ha­ra, Ju­min­da, ka­ber­la, Kiiu-Aab­la, Kol­ga-Aab­la, Mus­ta­met­sa, Pe­das­pea, Pu­di­soo, Pä­ris­pea, Sal­mis­tu, Suur­pea, Tur­bu­nee­me, Uu­ri, Va­has­tu, Val­ge­jõe, Vi­ha­soo, Vii­nis­tu.
Raa­si­ku vald: Jär­si, Kul­li, Kurg­la.
Jõe­läht­me vald: Haap­se, Iru, Jõe­suu, Ka­ber­nee­me, Lii­va­mäe, Nee­me, Ruu, Sa­ha, Uus­kü­la, Ül­ga­se.
Lok­sa linn ei ole „val­ge ala“, seal po­le rii­gi toe­tu­se­ga aad­res­se.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le pan­nak­se ka­van­da­tud must ka­te tu­le­val su­vel
Järgmine artikkelSW Ener­gia lan­ge­tas Aru­kü­las soo­ja­hin­da