Paken­di­te sor­ti­mi­ne teeb prü­gi­veo­­hin­na Raa­si­ku val­las sood­sa­maks

851
Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list KAT­RIN VE­NE tõ­deb, et osa ela­nik­ke ei hoo­li ning vis­kab üld­ka­su­ta­ta­va­tes­se kon­tei­ne­ri­tes­se jäät­meid, mi­da sin­na pan­na ei to­hiks. Näi­teks pa­be­ri ja pa­pi kon­tei­ne­rist Aru­kü­la rah­va­ma­ja juu­res on ta pi­da­nud kor­du­valt plas­ti­kut ja ki­let väl­ja õn­git­se­ma.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list KAT­RIN VE­NE soo­vi­tab ela­ni­kel prü­gi­veo­le­pin­gud üle vaa­da­ta – sor­di­tud jäät­meid ära an­da on mu­ga­vam ja oda­vam.

Kui­gi Raa­si­ku val­la ale­vi­kes ja kü­la­des on mit­mes kohas taas­ka­su­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­de pa­ken­di­te ja pa­be­ri-pa­pi kon­tei­ne­rid, ku­hu kõi­gil on või­ma­lus pa­ken­deid ja va­na­pa­be­rit pan­na ta­su­ta, saa­vad kon­tei­ne­rid val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Kat­rin Ve­ne sõ­nul pä­rast tüh­jen­da­mist vä­ga rut­tu täis. Aru­kü­la kõi­ge prob­leem­sem pa­ken­di­te ja va­na­pa­be­ri äraand­mi­se koht on kõi­ge käi­da­va­mas ko­has, rah­va­ma­ja kõr­val. Seal on nii se­ga­pa­ken­di – klaa­si, me­tal­li ja plas­ti­ku – kui va­na­pa­be­ri kon­tei­ne­rid. Kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti hin­nan­gul ei ole koht sel­leks hea, ku­na kon­tei­ne­rid asu­vad rah­va­ma­ja kül­jeuk­se juu­res – sealt­kau­du si­se­ne­vad näi­teks näit­le­jad ja muu­si­kud, kes tu­le­vad rah­va­maj­ja kü­la­li­se­ten­du­si või kont­ser­te and­ma.

„Ava­lik­ke kon­tei­ne­reid peaks Aru­kü­las ole­ma kind­las­ti roh­kem, aga rah­va­ma­ja juu­res po­le sel­leks ruu­mi. Need peak­sid ole­ma ko­has, kus ei jääks kel­le­le­gi et­te ning neid oleks pa­rem tüh­jen­da­da. Kuid val­la­va­lit­sus neid era­kin­nis­tu­te­le, kor­te­ri­ühis­tu­te ter­ri­too­riu­mi­le tel­li­da ei saa,“ sõ­nas ta.

Roh­kem oleks kon­tei­ne­reid va­ja see­tõt­tu, et ole­ma­so­le­vad täi­tu­vad vaid mõ­ne päe­va­ga: „Ini­me­sed oo­ta­vad, mil­lal kon­tei­ne­rid tüh­jaks viiak­se, siis pan­nak­se nii se­ga­pa­ken­di kui pa­be­ri-pa­pi kon­tei­ne­rid jäl­le kii­res­ti täis. Ku­na neid tüh­jen­da­tak­se üle ka­he nä­da­la, siis en­ne se­da on kon­tei­ne­ri­te ümb­ru­ses koš­maar.“

Kat­rin Ve­ne on taas­ka­su­tu­s­or­ga­ni­sat­sioo­ni­delt taot­le­nud üld­ka­su­ta­ta­va­te kon­tei­ne­ri­te sa­ge­da­mat tüh­jen­da­mist, kuid se­da ei teh­ta. See­tõt­tu näeb ta ühe la­hen­du­se­na, et pa­ken­di- ja pa­be­ri­kon­tei­ne­reid oleks roh­kem ja eri koh­ta­des. Kui val­mib oma jäät­me­jaam, pan­nak­se üld­ka­su­ta­ta­vad kon­tei­ne­rid ka sel­le juur­de.

Pa­ken­di­kon­tei­ne­rid on ka osa­de kor­ter­ma­ja­de juu­res. Ku­na taas­ka­su­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­de kon­tei­ne­reid tüh­jen­da­tak­se ta­su­ta, on need ava­li­kud ja sin­na või­vad kõik viia vas­ta­va lii­gi pa­ken­deid: „Eel­kõi­ge on need mõel­dud siis­ki kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke jaoks. Kor­rus­ma­ja­de juu­res võiks pa­ken­di­kon­tei­ne­reid ol­la roh­kem, neil en­dil oleks mu­ga­vam, ela­ni­kud ei peaks oma pa­ken­deid ku­sa­gi­le ve­da­ma. Taas­ka­su­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­nid on val­mis konteinerid ta­su­ta ko­ha­le too­ma ja tüh­jen­da­ma, kuid taot­le­ma pea­vad kor­te­riü­his­tud, val­la­va­lit­sus teis­te ter­ri­too­riu­mi­le kon­tei­ne­reid pan­na ei saa.“

Kat­rin Ve­ne juh­tis tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et mit­med alg­selt vaid klaas­taa­ra­le mõel­dud kel­lu­ke­se­ku­ju­li­sed kon­tei­ne­rid on nüüd va­rus­ta­tud se­ga­pa­ken­di sil­di­ga ning sin­na to­hib pea­le klaas­taa­ra pan­na ka muid pa­ken­deid: „Olen meie val­las te­gut­se­va­telt taas­ka­su­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­delt pa­lu­nud, et nad muu­dak­sid kü­la­des kõik klaa­si­kon­tei­ne­rid se­ga­pa­ken­di­te kon­tei­ne­ri­teks või pa­nek­sid sin­na tei­se kon­tei­ne­ri kõr­va­le, sest se­ga­pa­ken­deid on ini­mes­tel olu­li­selt roh­kem ära an­da kui üks­nes klaa­si.“

Pa­ken­di­te sor­tee­ri­mi­ne muu­dab jäät­me­veo oda­va­maks
Ku­na üld­ka­su­ta­ta­vad pa­ken­di­kon­tei­ne­rid saa­vad vä­ga rut­tu täis ning ini­me­sed ei peaks pa­ken­di­jäät­meid au­to­pa­ga­sis ava­li­ku kon­tei­ne­ri juur­de ve­da­ma, soo­vi­tab Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list vaa­da­ta üle oma prü­gi­veo­le­pin­gud ning kes veel pa­ken­deid se­gaol­me­jäät­me­test eral­di ei sor­tee­ri, ha­ka­ta se­da te­ge­ma. Vas­ta­valt tä­na­vu keh­ti­ma ha­ka­nud kor­ral­da­tud jäät­me­veo uue­le hin­na­kir­ja­le mak­sab Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­le sor­tee­ri­tud jäät­me­te äraand­mi­ne Raa­si­ku val­las vaid küm­nen­di­ku se­gaol­me­jäät­me­te ära­veo hin­nast.

„Kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes on meie val­las või­ma­lik ära an­da vii­te lii­ki jäät­meid. Se­ga­pa­ken­deid võib ära an­da ka ki­le­ko­ti­ga. 200liit­ri­se ko­ti­ga se­ga­pa­ken­di­te äraand­mi­se hind on 32 sen­ti, sa­mas ma­hus ol­me­jäät­me­te äraand­mi­ne mak­sab 3.20 eu­rot – va­he on mär­ga­tav,“ üt­les Kat­rin Ve­ne.

Eri­ne­valt se­gaol­me­jäät­me­test saab pa­ken­deid ära an­da vaid lä­bi­paist­vas ki­le­ko­tis. Lä­bi­paist­vaid 200liit­ri­seid ki­le­kot­te saab os­ta val­la­ma­jast, rull küm­ne ko­ti­ga mak­sab 2 eu­rot. Ot­sest nõuet pa­ken­deid puh­taks pes­ta ei ole, küll aga soo­vi­tab kesk­kon­nas­pet­sia­list need üle lo­pu­ta­da, eri­ti kui te­gu on pii­ma- või li­ha­too­de­te pa­ken­di­te­ga, et need ei hak­kaks hai­se­ma ega mee­li­taks nä­ri­li­si li­gi.

Prü­gi­ve­da­ja­le sor­tee­ri­tud pa­ken­di­jäät­me­te ära and­mi­seks tu­leb Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­le saa­ta va­bas vor­mis ki­ri, mil­les on kin­nis­tu aad­ress ja prü­gi­veo­le­pin­gu num­ber ning soov le­pin­gut muu­ta: „Kind­las­ti vä­he­neb pa­ken­di eral­di ko­gu­mi­se­ga olu­li­selt se­gaol­me­jäät­me­te maht. Esial­gu, kui veel ei tea, kui pal­ju edas­pi­di se­gaol­me­jäät­meid te­kib, võib aval­da­da soo­vi nen­de äraan­ta­vat ko­gust vä­hen­da­da näi­teks poo­le võr­ra.“

Kat­rin Ve­ne kin­ni­tas – neilt, kes on prü­gi­veo­fir­ma poo­le sel­li­se le­pin­gu­muu­da­tu­se soo­vi­ga pöör­du­nud, on tul­nud ta­ga­si­si­de, et see on vä­ga liht­ne, et­te­võ­te rea­gee­rib kii­res­ti ning ini­me­sed on vä­ga ra­hul: „Jäät­me­ve­du lä­heb oda­va­maks, nad saa­vad ko­dust ära an­da sor­tee­ri­tud jäät­meid ega pea enam ot­si­ma ava­lik­ke kon­tei­ne­reid, kus on pa­ras­ja­gu va­ba ruu­mi, ning saa­vad ol­la kind­lad, et kee­gi po­le nen­de sor­ti­mist ära rik­ku­nud sel­le­ga, et on pan­nud kon­tei­ne­ris­se jäät­meid, mi­da sin­na pan­na ei või.“

Kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et ku­na sel ju­hul moo­dus­ta­vad edas­pi­di suu­rem osa va­rem se­gaol­me­jäät­me­te­na äraan­tud prü­gi ase­mel pa­ken­di­jäät­med, võib prü­gi­kon­tei­ne­ris­se ha­ka­ta ko­gu­ma hoo­pis pa­ken­dit ning ol­mep­rü­gi, mi­da hak­kab tek­ki­ma tun­du­valt vä­hem, saab ha­ka­ta ära and­ma prü­gi­ko­ti­ga. Ka kor­ter­ma­ja­del soo­vi­tab ta kat­se­ta­da või­ma­lust asen­da­da üks se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ner pa­ken­di­kon­tei­ne­ri­ga.

„See on võit nii kesk­kon­na­le, kui ra­ha­ko­ti­le,“ sõ­nas Kat­rin Ve­ne.

Eelmine artikkelKAI­LI ALL­MÄ­GI kor­ral­dab Pä­ris­peal rat­su­ta­mis­te­raa­pia laag­reid
Järgmine artikkelSpordiuudised