Keh­ra päe­va ase­mel toimus Ani­ja val­la päev

105
Es­ma­kord­selt esi­ne­sid Ani­ja val­la päe­val Ma­ri­na Tšir­ko­va Bal­le­tia­ka­dee­mia Keh­ra bal­le­tis­tuu­dio noo­red ba­le­rii­nid. Fo­to Tiit Ko­ha

Lau­päe­val, 10. juu­nil peeti Keh­ras Ani­ja val­la päeva. Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert sel­gi­tas, et va­rem nii ko­du­kan­di­päe­va kui Keh­ra päe­va ni­me kand­nud üri­tus ot­sus­ta­ti tä­na­vu ni­me­ta­da Ani­ja val­la päe­vaks, sest te­gu on ko­gu val­la­rah­va ühi­se pi­du­päe­va­ga.

Val­la­ju­hid koos val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te­ga pak­ku­sid Ani­ja val­la­ma­ja juu­res tra­dit­sioo­ni­li­selt hom­mi­ku­koh­vi. Par­gis oli laat ning te­ge­vu­si organiseerisid Ho­ri­zon Pulp and Pa­per, tant­sus­tuu­dio JJ St­reet, val­la noor­te­kes­kus ja noor­te­ko­gu ning Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. Oma töö­va­hen­deid ja teh­ni­kat tut­vus­ta­sid pääst­jad, po­lit­sei, kait­se­lii­du ja kait­se­väe esin­da­jad, sau­na-aas­ta tä­his­ta­mi­seks oli la­va kõr­va­le üles sea­tud saun ja kümb­lus­tünn.

Möö­du­nud aas­tal nu­ri­se­ti, et esi­ne­ja­te hul­gas ei ol­nud kohalikke taid­le­jaid. Tä­na­vu oli la­val kuue tun­ni pik­ku­ne val­la ise­te­ge­vus­las­te prog­ramm ala­tes bal­le­tist, sõu­tant­sust ja viiu­li­män­gust ku­ni koo­ri­lau­lu ning Maa­ri­ka Tut­tel­ber­gi sea­tud rah­va­tant­sup­rog­ram­mi­ni.

„Ne­mad hoid­sid rah­va ko­gu päe­va ko­hal ja rah­vast oli pal­ju,“ üt­les Vei­ko Veiert.

Ka õh­tul esi­ne­nud an­sam­bel Swin­gers kii­tis pub­li­kut, kes nei­le kaa­sa elas ja lau­le kaa­sa lau­lis.

Kul­tuu­ri­kes­ku­se juht lau­sus, et pea­le üri­tu­se ni­me­va­he­tu­se­ oli plaan taas­ta­da ku­na­gi­ne tra­dit­sioon kü­la­de­va­he­li­sest mõõ­du­võt­mi­sest: „Kui­gi kü­la­de ümar­lauas sai sel­lest pä­ris pal­ju rää­gi­tud, hu­vi­li­si veel ei ol­nud, kü­lad jäid pas­siiv­seks. Ju va­ja­vad veel er­gu­ta­mist.“

Eelmine artikkelJÜ­RI AR­RA­KU stuu­dio­nurk Vii­nis­tul
Järgmine artikkelVal­mis Vi­sit La­he­maa ko­du­leht ja äpp