KRIS­TI RU­SE viis tant­su­peo­le Kol­ga koo­li 2. klas­si lap­sed

160
ol­ga tant­su­lap­sed koos õpe­ta­ja­te RE­TA JÄ­NE­SE (ees va­sa­kul) ning KAI­DI AL­ME­TI ja KRIS­TI RU­SE­GA (ta­ga pa­re­mal).

Kuu­sa­lu val­la Kol­ga koo­li 2. klas­si rah­va­tant­su­rühm hak­kas peo rong­käi­gus häs­ti sil­ma tä­nu käes hoi­tud väi­kes­te­le ka­se­vih­ta­de­le ning pil­te neist aval­da­ti peo­päe­val mit­mel pool sot­siaal­mee­dias ja on­li­ne-por­taa­li­des. Kol­ga tant­su­las­test teh­tud fo­tot ja­gas Fa­ce­boo­kis ka Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent. Pil­di Kol­ga tant­si­ja­test rong­käi­gus te­gi sa­mu­ti ER­Ri fo­tog­raaf ja aval­da­ti Ees­ti Te­le­vi­soo­ni Fa­ce­boo­kis.
Kol­ga koo­li rah­va­tant­si­jad on üld­pi­du­del osa­le­nud mit­mel kor­ral, algk­las­si­las­te tant­su­rühm oli peol esi­mest kor­da. Rüh­ma ju­hen­dab va­rem Kol­ga koo­lis ing­li­se keelt õpe­ta­nud, nüüd ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti ing­li­se kee­le hin­da­mis­vald­kon­na peas­pet­sia­lis­ti­na töö­tav Kris­ti Ru­se Kuu­sa­lust.

Ta rää­kis, et 2. klas­si rah­va­tant­su­rühm sün­dis tä­nu klas­si­ju­ha­ta­ja­ Kai­di Al­me­ti­le, kes võt­tis oma sü­da­meas­jaks viia klass tant­su­peo­le. Tant­su­tun­di­de­ga alus­ta­ti 1. klas­sis, need toi­mu­sid kord nä­da­las. Tant­su­sam­me ai­ta­sid õpe­ta­da Kai­di Al­met ja abiõ­pe­ta­ja Re­ta Jä­nes. Mõ­le­mad olid abis ka koo­lile kuu­lu­va­te rah­va­rõi­vas­te pa­ran­da­mi­sel, suht­le­mi­sel lap­se­va­ne­ma­te­ga ja las­te mo­ti­vee­ri­mi­sel.

 

EV pre­si­den­di ja­ga­tud fo­to Kol­ga tant­su­rüh­mast rong­käi­gus. Fo­to Rai­go Pa­ju­la, va­ba­rii­gi pre­si­den­di kant­se­lei

Tant­su­peo re­per­tuaa­ri ha­ka­ti õp­pi­ma 2. klas­sis, tren­ni teh­ti kaks kor­da nä­da­las ja olid ka tree­ning­laag­rid. Ku­na üks poiss oli rüh­mast puu­du, lii­tus rüh­ma­ga 1. klas­si õpi­la­ne Kaur Kus­tav Le­pik.

Kris­ti Ru­se: „Peo jaoks oli va­ja juur­de te­ha üks pois­te­komp­lekt ja mõ­ned suu­re­mad müt­sid. Lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­va­te kol­lek­tii­vi­de te­ge­vus­toe­tu­sest sai­me sel­leks 500 eu­rot.“
Et­te­tant­si­mis­tel hin­na­ti nii tant­su­sam­me, muu­si­kas lii­ku­mist kui ka käi­tu­mist. Ju­hen­da­ja too­ni­tas, et kõi­ge täht­sam on koos­töö: „Vaid koos töö­ta­des ja üks­teist ai­da­tes saab luua ilu­said ja võim­said lu­gu­sid. Usun, et see esi­me­ne tant­su­pi­du jääb las­te­le sü­da­mes­se. Tant­su­peo­le jõud­mi­ne tä­hen­dab las­te­le küll ees­mär­gi saa­vu­ta­mist, aga kõi­ge olu­li­sem ja õpet­li­kum osa sel­lest on ko­gu prot­ses­si lä­bi­mi­ne, teis­te­ga ar­ves­ta­ma õp­pi­mi­ne, oma juur­te ja kul­tuu­ri väär­tus­ta­mi­ne, ja see või­mas tun­ne, mis val­dab siis, kui oled uh­ke en­da ja ko­gu rüh­ma üle.“

Tei­si­päe­val ala­nud peo­nä­da­la koh­ta sõ­nas ta, et proo­vid Ka­le­vi väl­ja­kul olid pi­kad, aga lap­sed olid vap­rad ja tub­lid: „Kuu­mu­ses olid asen­da­ma­tud nii vee­pu­de­lid kui ka veep­rits. Ku­na oli­me tant­su­peo kõi­ge väik­se­mad, siis sõit­si­me val­la kor­ral­da­tud bus­si­de­ga igal hom­mi­kul proo­vi ja õh­tul ko­ju ta­ga­si. Vä­ga suur abi oli lap­se­va­ne­ma­test, kes ko­gu nä­da­la sät­ti­sid rah­va­rii­deid, pu­nu­sid pär­gi ja pat­se, tant­su­väl­ja­kul ja rong­käi­gus kaa­sa ela­sid ning toe­ta­sid nii lap­si kui õpe­ta­jaid.“

Kris­ti Ru­se mär­kis, et rah­va­tants on te­da lum­ma­nud vä­ga kaua: „Rah­va­tant­su­ni jõud­sin täis­kas­va­nu­na, tant­sin Kol­ga se­ga­rüh­mas. Soo­vi­sin se­da ilu­sat ja kaas­loo­mi­se tun­net eda­si an­da ka las­te­le ning 2020. aas­tal suun­du­sin õp­pi­ma Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se kor­ral­da­tud rah­va­tant­su­juh­ti­de kur­sus­te­le, mil­le lõ­pe­ta­sin eel­mi­se aas­ta ke­va­del.“

Eelmine artikkelPää­su­lin­nu akor­dio­nis­tid olid rah­va­muu­si­ka­peol teist kor­da
Järgmine artikkelPudi­soo kü­la­va­nem THEO KEHL­MANN oli tant­su­väl­ja­ku kor­ral­dus­juht