Pääs­tea­met tun­nus­tas ka Keh­ra ja Lok­sa elu­pääst­jaid

1558
Pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor KU­NO TAM­MEA­RU, si­se­mi­nis­ter AND­RES AN­VELT ning pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID tä­na­vad Elu­pääst­ja me­da­li päl­vi­nud Lok­sa pääst­jaid ER­GO VIIL­MAAD ja AI­VAR HI­LI­MO­NI.

Pääs­tea­met tun­nus­tab au­mär­ki­de­ga tub­li­sid te­gi­jaid, ka neid, kes on sil­ma paist­nud hoo­li­vu­se, mis­sioo­ni­tun­de ja vap­ru­se­ga ini­mes­te elu ja va­ra pääst­mi­sel või on osu­ta­nud mär­ki­mis­väär­seid tee­neid pääs­te­vald­kon­na aren­da­mi­sel. Au­mär­ke ja­ga­tak­se kaks kor­da aas­tas – Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val ning sep­temb­ri al­gu­ses, kui pääs­te­tee­nis­tu­ses tä­his­ta­tak­se Ees­ti or­ga­ni­see­ri­tud tu­le­tõr­je aas­ta­päe­va. Tä­na­vu 7. sep­temb­ril möö­dus Ees­ti kut­se­li­se tu­le­tõr­je sün­nist 99 aas­tat.

Pääs­tea­me­ti kut­sel ko­gu­ne­sid see­kord­sed tun­nus­ta­tavad 11. sep­temb­ril Tal­lin­nas­se Must­pea­de Maj­ja. Au­mär­gid and­sid üle pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid, si­se­mi­nis­ter And­res An­velt ning pääs­te­ame­ti pea­di­rek­tor Ku­no Tam­me­aru.

Tun­nus­ta­ta­va­te seas olid Lok­sa pääs­te­ko­man­dost 5 töö­ta­jat, neist ne­li said Elu­pääst­ja me­da­li ja üks Pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li, ning Keh­ra pääs­te­ko­man­dost 3 töö­ta­jat, kel­lest Elu­pääst­ja me­da­li said kaks meest ja kol­man­da­le an­ti Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal.

Kok­ku ja­ga­ti sel kor­ral üle 100 au­mär­gi. Elu­pääst­ja me­da­leid an­ti 40, mil­lest 10 said erai­si­kud. Noo­rim elu­pääst­ja, 12aas­ta­ne Ro­ger Kuu­ra pääs­tis su­vel Vil­jan­di jär­ves up­pu­mis­sur­mast 5aas­ta­se poi­si.

Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid tä­nas kõi­ki elu­pääst­jaid, kel­le lu­gu­des pee­gel­dub see, kui­das me tä­na Ees­tis oma ini­me­si kait­se­me ja pääs­ta­me.

Elu­pääst­mi­se lu­gu Lok­salt
Juu­ni esi­me­sel päe­val süt­tis Lok­sal Ro­huaia tä­na­val viie­kord­se ma­ja nel­jan­dal kor­ru­sel kor­ter. Kui lee­gid ju­ba ak­nast väl­ja ula­tu­sid, võt­tis tuld ka viien­da kor­ru­se rõ­du, mis asus põ­le­va kor­te­ri ko­hal. Ko­gu tre­pi­ko­da oli täi­tu­nud pak­su suit­su­ga, sünd­mus­ko­ha­le saa­bu­nud Lok­sa pääs­te­ko­man­do pääst­ja­tel tu­li te­ha suit­su­su­kel­du­mist, et lei­da kor­te­ris­se jää­nud abi­va­ja­jad. Sa­mal ajal alus­ta­ti kol­man­da, nel­jan­da ja viien­da kor­ru­se kor­te­ri­te ela­ni­ke eva­kuee­ri­mist, ku­na ko­gu ko­ri­dor oli täi­tu­nud pak­su suit­su­ga.

Viien­dalt kor­ru­selt pääs­te­ti kaks sinna lõk­su­jää­nud ini­mest, kes an­ti üle kii­ra­bi­le. Nel­jan­da kor­ru­se põ­le­vast kor­te­rist too­di väl­ja tu­le­lõk­su jää­nud koer. Üht­la­si hoid­sid pääst­jad oma te­ge­vu­se­ga ära sa­ma tre­pi­ko­ja teis­te ini­mes­te eluoht­lik­ku olu­kor­da sat­tu­mi­se.

Elu­de pääst­mi­se eest tun­nus­tas pääs­tea­met Elu­pääst­ja III klas­si me­da­li­ga Lok­sa pääs­te­ko­man­do pääst­jaid Mar­tin Lau­li­kut, Er­go Viil­maad ja Ai­var Hi­li­mo­ni. Sa­mal pääs­te­ope­rat­sioo­nil kii­re ja os­kus­li­ku te­gut­se­mi­se eest sünd­mus­ko­hal tun­nus­ta­ti Lok­sa pääs­te­ko­man­do mees­kon­na­va­nem Kai­do Kork­mad Pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li­ga.

Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm rää­kis, et tun­nus­ta­mist tä­his­ta­ti pä­rast ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga, na­gu te­hak­se ka sün­ni­päe­va­de ja puh­ku­se­le mi­ne­mi­se pu­hul. Sa­mas tõ­des ta, et hin­ges krii­bib väi­ke okas, mees­kon­na­va­nem Kai­do Kork­ma oleks või­nud sa­mu­ti saa­da Elu­pääst­ja me­da­li, sest juh­tis ko­gu se­da sünd­must, osa­les ka ot­se­selt pääs­teo­pe­rat­sioo­nis, te­gi suit­su­su­kel­du­mist.

Elu­pääst­mi­se lu­gu Keh­rast
Tä­na­vu ke­va­del, 16. ap­ril­lil puh­kes tu­le­kah­ju Keh­ras Nur­me tä­na­val asu­vas era­ma­jas, kus põ­les hoo­ne tei­ne ko­rrus. Sin­na olid lõk­su jää­nud 5 ini­mest. En­ne pääs­te­mees­kon­na saa­bu­mist olid ma­jast ise­seis­valt väl­ja saa­nud pe­rei­sa ja 5- ning 7aas­ta­sed lap­sed, isa oli jõud­nud nad pääs­ta tei­selt kor­ru­selt ak­na kau­du. Pe­re­ema ja täis­kas­va­nud va­nem poeg jäid tei­se kor­ru­se tup­pa tu­le­lõk­su ja oo­ta­sid pääst­ja­te saa­bu­mist, ku­na ei suut­nud enam ise­seis­valt eva­kuee­ru­da.

Keh­ra pääs­te­ko­man­do pääst­jad Mar­ko Tam­bur ja Mark Rei­si pai­gal­da­sid ak­na­ni tõm­be­re­de­li ning ai­ta­sid kan­na­ta­nud väl­ja. Vap­ru­se eest ini­mes­te pääst­mi­sel tun­nus­ta­ti Mar­ko Tam­bu­rit ja Mark Rei­si Elu­pääst­ja III klas­si me­da­li­te­ga.

Keh­ra pääs­te­ko­man­do mees­kon­na­va­ne­mat Han­nes Kuk-k­et tun­nus­ta­ti Pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li­ga, Elu­pääst­ja III klas­si me­dal on tal rin­nas aas­tast 2008.

Elu­pääst­mi­se lu­gu Maar­dust
Eel­mi­se aas­ta 27. sep­temb­ril puh­kes tu­le­kah­ju Maar­dus Kal­las­maa tä­na­va sot­siaal­ma­jas. Hoo­nes põ­les lah­ti­se lee­gi­ga tei­se kor­ru­se kor­ter. Tu­li oli le­vi­nud ak­nast väl­ja ning ohus­tas pöö­nin­gu­kor­rust. Ini­me­sed olid jää­nud maj­ja tu­le- ja suit­su­lõk­su. Ko­ha­le­saa­bu­nud pääst­jad alus­ta­sid pa­ral­leel­selt suit­su­su­kel­du­mi­se, ot­sin­gu- ja pääs­te­töö­de­ga hoo­nest ning tõm­be­re­de­li abil ini­mes­te pääst­mi­se­ga hoo­ne vä­lis­kül­jelt.

Lok­sa pääs­te­ko­man­do pääst­ja Hans Te­ras­maa, Pi­ri­ta ko­man­do pääst­ja De­niss Da­nil­kin ja Muu­ga ko­man­do pääst­ja Ar­ka­di Pet­ros­jan pääst­sid suit­su täis kor­te­ri­test kaks ini­mest tõm­be­re­de­li abil. Hans Te­ras­maad tun­nus­ta­ti sel­le teo eest Elu­pääst­ja II klas­si me­da­li­ga, ku­na 2010. aas­tal on te­da ju­ba elu pääst­mi­se eest au­ta­sus­ta­tud Elu­pääst­ja III klas­si me­da­li­ga. Pi­ri­ta ja Muu­ga pääst­jad said mõ­le­mad vää­ri­ka teo eest Elu­pääst­ja III klas­si me­da­li.